Gujarātī   ગુજરાતી (Gujarati)

Gujarātī is an Indo-Aryan language spoken by about 46 million people in the Indian states of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh, and also in Bangladesh, Fiji, Kenya, Malawi, Mauritius, Oman, Pakistan, RĂ©union, Singapore, South Africa, Tanzania, Uganda, United Kingdom, USA, Zambia and Zimbabwe.

Gujarātī script

The Gujarātī script was adapted from the Devanāgarī script to write the Gujarātī language. The earliest known document in the Gujarātī script is a manuscript dating from 1592, and the script first appeared in print in a 1797 advertisement. Until the 19th century it was used mainly for writing letters and keeping accounts, while the Devanāgarī script was used for literature and academic writings.

Notable Features

Vowels (સ્વરો)

Gujarati vowels and vowel diacritics with pa

Consonants (વ્યંજનો)

Gujarati consonants

Conjunct consonants

A selection of conjunct consonants

Numerals

Gujarati numerals

Downloads

Download Gujarati alphabet charts in Excel (includes all conjuncts), Word or PDF format

Sample text in Gujarātī

પ્રતિષ્ઠા અને અધિકારોની દૃષ્ટિએ સર્વ માનવો જન્મથી સવતંત્ર અને સમાન હોય છે. તેમનામાં વિચારશકતિ અને અંતઃકરણ હોય છે અને તેમણે પરસ્પર બંધુત્વની ભાવનાથી વર્તવું જોઇએ.

Transliteration

Pratiṣṭhā anē adikhārōnī dr̥ṣṭinē sarvē mānavō janmathī svatantra anē samān hōy chē. Tēmanāmāṁ vicārśakti anē antaḥkaraṇ hōy chē anē tēmaṇē paraspar bandhutvanī vartavuṁ jōiē.

Hear a recording of this text (made with Text To Speech Free)

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Thanks to Arvind Iyengar (अरविंद अय्यंगार) for providing the sample text.

Videos in Gujarati

Information about Gujarati | Phrases | Numbers | Time | Tower of Babel | Learning materials

Learn Gujarati with uTalk

Gujarati language resources on Amazon

Links

Information about Gujarati
http://en.wikipedia.org/wiki/Gujarati_language

Online Gujarati courses
http://www.ukindia.com/zguj1.htm
http://mylanguages.org/gujarati_audio.php
http://www.languagereef.com/lr/
http://learn101.org/gujarati.php
http://learnmarathiwithkaushik.com/gujarati-from-english/
http://polymath.org/gujarati.php

Online Gujarati lexicon - dictionary, thesaurus, idioms, spellchecker
http://www.gujaratilexicon.com

Gujarati phrases
http://utopianvision.co.uk/gujarati/phrases/
http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/rView.pl?pc=MALGujarati&tc=CommonPhrases&vm=fc&la=&sw=1
http://www.gujaratilexicon.com

Gujarati numbers
http://en.wikibooks.org/wiki/Gujarati/Numbers
http://kids.baps.org/gujarati/numbers/index.htm
http://mylanguages.org/gujarati_numbers.php
http://learn-gujarati-from-english.blogspot.co.uk/2013/12/numbers-in-gujarati-part-1.html

Free Gujarati fonts
http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Gujarati.html
http://www.fototext.com/download.htm

Gujarati Language and Literature
http://ccat.sas.upenn.edu/plc/gujarati/

Online Gujarati news
http://www.gujaratsamachar.com
http://www.sambhaav.com
http://www.sandesh.com
http://www.divyabhaskar.co.in

Indo-Aryan languages

Awadhi, Assamese, Bagri, Bengali, Bhili, Bishnupriya Manipuri, Braj, Chakma, Chhattisgarhi, Chittagonian, Desiya, Dhatki, Dhivehi, Dhundari, Fiji Hindi, Gawar Bati, Gujarati, Hajong, Halbi, Haryanvi, Hindi, Hindko, Kannauji, Khandeshi, Konkani, Kotia, Kumaoni, Kutchi, Lambadi, Marathi, Marwari, Mewari, Modi, Nimadi, Noakhailla, Odia, Parkari Koli, Punjabi, Rajasthani, Rajbanshi, Rangpuri, Rohingya, Saraiki, Sarnámi Hindustani, Sindhi, Sinhala, Sourashtra, Sugali, Sylheti, Tanchangya, Urdu

Abugidas / Syllabic alphabets

Ahom, Aima, Arleng, Badagu, Badlit, Basahan, Balinese, Balti-A, Balti-B, Batak, Baybayin, Bengali, Bhaiksuki, Bhujimol, Bilang-bilang, Bima, Blackfoot, Brahmi, Buhid, Burmese, Carrier, Chakma, Cham, Cree, Dehong Dai, Devanagari, Dham Lipi, Dhankari / Sirmauri, Ditema, Dives Akuru, Dogra, Ethiopic, Evēla Akuru, Fox, Fraser, Gond, Goykanadi, Grantha, Gujarati, Gunjala Gondi, Gupta, Gurmukhi, Halbi Lipi, Hanifi, Hanuno'o, Hočąk, Ibalnan, Incung, Inuktitut, Jaunsari Takri, Javanese, Kaithi, Kadamba, Kamarupi, Kannada, Kawi, Kharosthi, Khema, Khe Prih, Khmer, Khojki, Khudabadi, Kirat Rai, Kōchi, Komering, Kulitan, Kurukh Banna, Lampung, Lanna, Lao, Lepcha, Limbu, Lontara/Makasar, Lota Ende, Magar Akkha, Mahajani, Malayalam, Meitei (Modern), Manpuri (Old), Marchen, Meetei Yelhou Mayek, Meroïtic, Masarm Gondi, Modi, Mon, Mongolian Horizontal Square Script, Multani, Nandinagari, Newa, New Tai Lue, Ojibwe, Odia, Ogan, Pahawh Hmong, Pallava, Phags-pa, Purva Licchavi, Qiang / Rma, Ranjana, Rejang (Kaganga), Sasak, Savara, Satera Jontal, Shan, Sharda, Sheek Bakrii Saphaloo, Siddham, Sinhala, Sorang Sompeng, Sourashtra, Soyombo, Sukhothai, Sundanese, Syloti Nagri, Tagbanwa, Takri, Tamil, Tanchangya (Ka-Pat), Tani, Thaana, Telugu, Thai, Tibetan, Tigalari, Tikamuli, Tocharian, Tolong Siki, Vatteluttu, Warang Citi

Other writing systems

Page last modified: 24.03.24

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com