Languages on Omniglot

Today I added details of a two languages to Omniglot: Dhurwa (ପରଜି / धुरवा), a Central Dravidian language spoken in the states of Chhattisgarh and Odisha in eastern India; and Paresi (Haliti), an Arawakan language spoken in the state of Mato Grosso in central Brazil.

The total number of language profiles on Omniglot is now 1,300 – only a few less than the 7,000 or so languages currently spoken! The total is actually a bit higher as some pages include details of more than one language, but 1,300 is a nice round number.

So it’s unlikely I’ll run out of languages to add, but it is becoming increasingly difficult to find information, especially about how languages are written and pronounced. If you know where to find such details about any languages not already on Omniglot, do let me know.

Caneuon, dawns a bwyd

Bore ddoe mi wnes i tipyn bach o waith ar Omniglot – wi wnes i ateb e-byst yn bennaf, fel arfer. Tua hanner dydd mi es i i’r prifysgol i weld perfformiadau gan myfyrwyr presennol yr adran Astudiaethau Asia Dwyrain. Mi wnaethon nhw perfformio tipyn bach o opera Beijing yn Mandarineg a Saesneg, ac mi wnaethon nhw adrodd sonedau Shakespeare yn Saesneg a Thai, ac mi wnaeth ferch yn canu cân pop yn Siapaneg. Mi wnaeth athrawes Thai dawns Thai traddodiadol hefyd. Mi wnes i crwydro o gwmpas Leeds am sbel yn y prynhawn, a gyda’r nos roedd pryd o fwyd yn nhŷ bwyta Tsieineaidd efo cynfyfyrwyr ac athrawon. Ro’n i ar fwrdd efo cynfyfyrwyr o 1995. Roedd y bwyd yn flasu iawn, ac mi wnes i mwynhau’r noson yn fawr.

Yesterday morning I did a bit of work on Omniglot – I mainly answered emails, as usual. At about midday I went to the university to see performances by current students in the East Asian Studies department. They performed bits of Beijing opera in Mandarin and English, and they recited some of Shakespeare’s sonnets in English and Thai, and one lass sang a Japanese pop song. A Thai lecturer also did a traditional Thai dance. I had a wander around Leeds in the afternoon for a while, and in the evening there was a meal in a Chinese restaurant with alumni and staff. I was on a table with alumni from 1995. The food was delicious, and I really enjoyed the evening.

Dydd diog

Mi wnes tipyn bach o waith y bore ‘ma, ac ar ôl cinio mi wnes i dysgu mwy o Lydaweg, mi wnes ymarfer fy medrau sircas, ac mi wnes i canu’r gitâr, y piano a rhyw offer eraill. Mi wnes i dechrau sgwennu cân newydd hefyd – cân y fydd yn cymysgu diarhebion, ymadroddion a llafarddulliau efo’n gilydd mewn moddion diddorol a doniol. Does dim tôn eto, ond mae gen i rhyw llinellau o eiriau. Enw y gân ydy ‘How many roads?’ a dyma’r llinell gyntaf: ‘How many roads must a chicken cross, before it grows any teeth?’.

I did some work this morning, and after lunch I learnt a bit more Breton, practised my circus skills, and played the guitar, piano and a few other instruments. I also started to write a new song, which will mix proverbs, sayings, idioms in interesting and amusing ways. I don’t have a tune yet, but I have a few lines of words. The name of the song is ‘How many roads?’ and here’s the first line: ‘How many roads must a chicken cross, before it grows any teeth?’.

Cerddoriaeth

Fel arfer, mi wnes i tipyn bach o waith y bore ‘ma – mi wnes i ateb e-byst a rhoi recordiadau newydd ar y tudalen ymadroddion Sinhaleg – ac roedd sesiwn cerddoriaeth yma yn y prynhawn. Roedd tri ohonon ni yma y prynhawn ‘ma yn chwarae amrywiad o offerynau a cherddoriaeth. Gyda’r hwyr mi es i i’r côr cymunedol Bangor ac mi wnaethon ni’n canu caneuon yn Saesneg, Cymraeg a Xhosa, ac roedd llawer o bobl yna, yn cynnwys rhyw pobl newydd.

As usual, I did a bit of work this morning – I answered emails and put new recordings in the Sinhala phrases page – and there was a music session here in the afternoon. There were three of us here this afternoon playing a variety of instruments and music. In the evening I went to the Bangor Community Choir and we sang songs in English, Welsh and Xhosa, and there were plenty of people there, including some new ones.

Dydd amlieithog

Dydd eitha nodweddiadol oedd ddoe efo tipyn bach o waith yn bore, ac yn y prynhawn mi wnes i ymarfer y piano, y gitár ac offerynnau eraill, ac mi wnes i dysgu tipyn bach mwy o Lydaweg. Gyda’r nos mi wnes i darllen, a gwilio rhaglen teledu arlein. Heno roedd tri ohonon ni yn yr grŵp sgwrsio amlieithog, ac mi wnaethon ni siarad yn y Gymraeg ac yn Ffrangeg yn bennaf. Ar ôl hynny mi es i i Global Café, grŵp ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a lleol, a phobl eraill, a mi wnes i cwrdd a llawer o bobl gwahanol, a ges i gyfleoedd i siarad sawl ieithoedd, yn cynnwys Mandarineg, Cantoneg, Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg ac Almaeneg.

Yesterday was a fairly typical day with a bit of work in the morning, and I practised the piano, guitar and other instruments in the afternoon, and learnt a bit more Breton. In the evening I read and watched a television programme online. This evening there were three of us in the polyglot group and we talked mainly in Welsh and French. After that I went to Global Café, a group for international students and locals students, and others, and I met lots of different people and had opportunities to speak many languages, including Mandarin, Cantonese, French, Italian, Spanish and German.

Laa aashagh

Cha ren mee mooarane jea – beggan obbyr, baggan cliaghtey kiaull as beggan lhaihderys, shen ooilley. V’eh grianagh ‘sy voghrey, as mooirjeenagh ‘syn ‘astyr.

I didn’t do a lot yesterday – a bit of work, a bit of music practise and a bit of reading, that’s all. It was sunny in the morning, and cloudy in the afternoon.

Arran as bannyn phrash

Ren mee arran jea, as haink eh lane via y cheayrt shoh – dirree eh as ta blass mie er. Riyr hie mee dys cuirrey kiaull yindyssagh syn ollooscoill – va bannyn phrash voish Beaumaris, Menai Bridge as Deiniolen cloie ry-cheilley as ry-shaghey.

Arán agus bannaí práis

Rinne mé arán inné, agus tá sé réasúnta maith – d’ardaigh sé an uair seo agus tá blas maith air. Aréir chuaigh mé chuig ceolchoirm iontach san ollscoil – bhí bannaí práis ó Beaumaris, Menai Bridge agus Deiniolen ag seinm le chéile agus ina n-aonar.

Bara a bandiau pres

Mi nes i bara ddoe, ac roedd o’n ddim yn ddrwg – mi gododd o y tro hwn ac mae genno fo blas da. Neithiwr es i i gyngerdd wych yn y brifysgol – roedd bandiau pres o Fiwmares, Porthaethway a Deiniolen yn chwarae gyda’i gilydd ac ar eu pennau eu hunain.

Kionnaghey arasane

Hoshee mee arasane y chionnaghey jea. T’eh ayns shenn cabbal faggys da laaragh Bangor, as ta tree shamyr lhiabbagh ayn – ram reaynys dooys!

Capel Tabernacl

Árasán a cheannach

Thosaigh mé árasán a cheannach inné. Tá sé i shean séipéal in aice leis lár Bangor, agus tá trí seomra leapa ann – neart spás domhsa!

Prynu fflat

Mi ddechreues i brynu fflat ddoe. Mae o yn hen gapel yn ymyl canolfan Bangor, ac mae tri ystafell wely ynddo – digon o le i mi!

Çhellveeishaghyn

Ta çhellveeishaghyn y cuirrey kiaull Woza Moya ry-gheddyn ec YouTube nish. Ta arraneyn as Zulu, Baarl as Bretnish ayn, as shoh yn chied cheayrt ta mee er vakin yn kior er çhellveeishagh – cha nel shin ro olk!

Físeáin

Tá físeáin an ceolchoirme Woza Moya le fáil ar YouTube anois. Tá amhráin Súlúise, Béarla agus Breatnaise ann, agus seo an chead uair a bhaca mé físeáin an cóir – níl muid ró olc!

Fideos

Mae fideos y gyngerdd Woza Moya ar gael ar YouTube rwan. Mae caneuon Sulu, Saesneg a Chymraeg arnynt, a dyma y tro cyntaf i mi gweld fideo y côr – dydan ni ddim rhy ddrug!

Jinnair Frangagh

Riyr hie mee dys y thie bee ‘The Old Boathouse‘ ayns Anglesey lesh y possan coloayrtys Frangagh er son oie Frangagh. Va jinnair mie ain, ren shin keishtaghan mychione baatyn as abbyrtys shiaulteyragh, as va taitnys vooar oc. Va yn emshir fliugh as geayeeagh agglagh, agh t’eh braew jiu.

Cinio Ffrengig

Neithiwr es i i dŷ bwyta ‘The Old Boathouse‘ yn Nhraeth Coch ar Ynys Môn efo’r grŵp sgwrs Ffrengig am nos Ffrengig. Roedd y cinio yn dda, mi wnaethon ni cwis am cychod a phethau morwol, ac mi fwynheuon ni ein hunain yn fawr. Roedd y tywydd yn ofnadwy o wlyb a gwyntog, ond mae’n braf heddiw.

Dinnéar Fraincise

Aréir chuaigh mé chuig an bialann ‘The Old Boathouse‘ i Anglesey leis an grúpa comhrá Fraincise ar oíche Fraincise. Bhí dinnéar maith againn, rinne muid ceistiúchán ar báid agus cúrsaí mhuirí, agus bhain muid an-sult as an oíche. Bhí gaoth agus báisteach mhór ann, ach tá lá breá ann inniu.