languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful phrases in West Frisian

A collection of useful phrases in West Frisian. You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

If you can help fill in the gaps on this page, please contact me.

English Frysk (West Frisian)
Welcome Wolkom
Hello Hoi, Goeie, A goeie, Goedei
How are you?

I'm fine, thanks
Hoe giet it mei jo?
Hoe is it dermei?
Mei my giet it goed, tige tank!
Long time no see
What's your name?

My name is ...
Hoe hjitte jo?
Hoe hjitst do?
Myn namme is ...
Ik hyt ...
Where are you from?
I'm from ...
Wêr komme jo wei?
Ik kom fan ...
Pleased to meet you Yn 't wolnimmen
Good morning Goeie moarn
Good afternoon Goeie middei
Good evening Goeie jûn
Good night Sliep lekker (sleep well) Lekker koese
Goodbye Hoi; Oant sjen; Oant letter
Good luck Súkses
Cheers/Good health! Tsjoch!
Have a nice day Noflike dei
Bon appetit Lekker ite!
Bon voyage Goeie reis! Goereis!
I understand Ik begryp it
I don't understand Ik begryp net
Please speak more slowly Sprek trager, asjebleaft
Please say that again Sis dat wer, as jo wolle
Please write it down Skriuw it del, asjebleaft
Do you speak West Frisian?
Yes, a little
Sprekke jo it Frysk?
Ja, in bytsje / Ja, in lyts bytsje
Speak to me in West Frisian
How do you say ... in West Frisian? Hoe seit men ... yn it Frysk?
Excuse me Nim my net kwea ôf
How much is this? Hoefolle kostet dit?
Sorry It spyt my; Pardon
Please As jo wolle; Asjebleaft
Thank you


Response
Tankewol
Tankje
Tankje wol
Tige tank
Gjin probleem
Nimme net kwea ôf
Where's the toilet? Wêr is it húske?
This gentleman/lady will pay for everything Dizze hear sil foar alles betelje
Dizze dame sil foar alles betelje
Would you like to dance with me? Soesto mei my dûnsje wolle? (inf)
Soene jo mei my dûnsje wolle? (frm)
Mei ik dizze dûns fan dy? (inf)
Mei ik dizze dûns fan jo? (frm)
I love you Ik hâld fan dy
Ik bin wiis mei dy
Ik leavje dy
Ik leavhaw dy
Get well soon Wurd snel better; Betterskip
Leave me alone! Lit my gewurde! Lit my mei rêst!
Help!
Fire!
Stop!
Help!
Brân!
Stop! Stûkje!
Call the police! Rop de plysje!
Merry Christmas
and Happy New Year
Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier!
Happy Easter Lokkich Peaske
Happy Birthday Fan herte lokwinske mei dyn jirdei
One language is never enough Ien taal is noait genôch
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Myn hovercraft sit fol mei iel

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Hosted by Kualo