languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

It's time to learn Hebrew with eTeacher

French lessons online with Frantastique - Free trial

About the author

A photo of Simon Ager, author of Omniglot

My name is Simon Ager, I live in Bangor in Wales and earn my living from this website. I'm originally from Lancashire in the northwest of England, and have lived, worked and/or studied in Scotland, Ireland, France, Taiwan and Japan.

Languages have fascinated me for as long as I remember and I've studied quite a few of them. My mother tongue is English, and I can speak Mandarin, French, Welsh, Irish, Scottish Gaelic, Manx, German, Spanish and Japanese, more or less. I also have a basic knowledge of Taiwanese, Cantonese, Esperanto, Italian, Portuguese, Czech, Russian, Breton, Dutch, and British Sign Language (BSL).

More details of my language learning adventures.

After languages my main passion is music - I sing in a number of choirs and other groups, write songs, play various musical instruments and often go to concerts. I also enjoy reading, and juggling.

By the way, in case you're wondering, my surname, Ager, is pronounced /'eɪgə/ (/'eIg@/). It apparently comes from the Saxon name Ēadgār.

You can support Omniglot by making a donation via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Or you can contribute to the site in other ways.

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My musical adventures | My juggling adventures

Wordle picture of the English version of this text

If you like this site, why not share it with your friends?

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

About me in other languages

中文, français, Cymraeg, Gaeilge, Gàidhlig, Gaelg, Deutsch, español, 日本語, Esperanto, čeština, Русский, português, italiano, català, occitan, Lingua Latina, român, Kernewek, Englisc, Neddersassisch, ײִדיש, Nederlands, dansk, norsk (bokmål), norsk (nynorsk), Svenska, Íslenska, Gutiska (𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺𐌰), slovenčina, polski, ελληνικά, Shqip, فارسى, मराठी, বাংলা, eesti, suomi, magyar, Türkçe, 한국어, العربية, עברית, ภาษาไทย, Tagalog, Hiligaynon, Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia, Kala Lagaw Ya, Chabacano, Kadazan

Note: not all the translations of this text are exactly the same as the English version. In some cases, this is because I've translated them slightly differently, in others it's because I don't know the languages well enough to be able to change the translations to reflect changes in the English text. If you can help keep any of the translations up-to-date, or have spotted things that need correcting, please contact me.


自我介紹(繁體中文版)

我叫做 Simon Ager。我的中文名字是葛善明。我住在威爾斯北部的班戈城市 (Bangor)。這個網站算是我主要的收入來源。我的故鄉在英格蘭西北部的Lancashire縣。我在幾個國家和地區住過、工作過和學習過,包括蘇格蘭、愛爾蘭、法國、臺灣和日本。

我從小對語言很感興趣。我學過不少種語言,有的我會講得很好,有的只會講一點點。中文、法文、威爾斯文及愛爾蘭文我掌握得最好,我的德文、西班牙文、日文、蘇格蘭蓋爾語和曼島語也不錯,而且我還會講一點點捷克文、俄語、布列塔尼語、閩南話、廣東話和英國手語 (BSL)。

查看關於我學習中文及其他語言的更多近况。

除了語言以外,我主要的興趣是音樂-我在幾個合唱團唱歌、我寫歌、我會演奏幾種樂器、而且我常常去音樂會。我也喜歡讀書、滑冰,骑自行车和練習馬戲團小丑的技巧,其實我對什麼都感興趣吧。

如果你想知道,我的姓的發音是 /'eɪgə/ (/'eIg@/)。據説它是從撒克遜名字 Ēadgār 來的-「ēad」表示「豐富、幸福」, 而且「gār」 表示「矛,箭头,武器」。

您可以通过PayPal捐赠支持Omniglot:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

或者你也可以用其它方法來支持這個网站

自我介绍(简体中文版)

我叫做 Simon Ager。我的中文名字是葛善明。我住在威尔斯北部的班戈城市(Bangor)。这个网站算是我主要的收入来源。我的故乡在英格兰西北部的Lancashire县。我在几个国家和地区住过、工作过和学习过,包括苏格兰、爱尔兰、法国、台湾和日本。

我从小对语言很感兴趣。我学过不少种语言,有的我会讲得很好,有的只会讲一点点。中文、法文、威尔斯文及爱尔兰文我掌握得最好,我的德文、西班牙文、日文、苏格兰盖尔语和曼岛语也不错,而且我还会讲一点点捷克文、俄语、布列塔尼语、闽南话、广东话和英国手语(BSL)。

查看关于我学习中文及其他语言的更多近况。

除了语言以外,我主要的兴趣是音乐-我在几个合唱团唱歌、我写歌、我会演奏几种乐器、而且我常常去音乐会。我也喜欢读书、滑冰,骑自行车和练习马戏团小丑的技巧,其实我对什么都感兴趣吧。

如果你想知道,我的姓的发音是/'eɪgə/ (/'eIg@/)。据说它是从撒克逊名字 Ēadgār 来的-「ēad」表示「丰富、幸福」, 而且「gār」表示「矛,箭头,武器」。

您可以通过PayPal捐赠支持Omniglot:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

或者你也可以用其它方法来支持这个网站

Zìwǒ jièshào (hànyŭ pīnyīn bǎn)

Wǒ jiàozuò simon ager. Wǒ de zhōngwén míngzì shì gě shànmíng. Wǒ zhù zài wēiěrsī běibù de bāngē chéngshì (bangor). Zhège wǎngzhàn suàn shì wǒ zhǔyào de shōurù láiyuán. Wǒ de gùxiāng zài yīnggélán xīběi bù de lancashirexiàn. Wǒ zài jǐ gè guójiā hé dìqū zhù guò, gōngzuò guò hé xuéxí guò, bāokuò sūgélán, ài'ěrlán, fàguó, táiwān hé rìběn.

Wǒ cóngxiǎo duì yǔyán hěn gǎn xìngqù. Wǒ xuéguò bu shǎo zhǒng yǔyán, yǒu de wǒ huì jiǎng de hěn hǎo, yǒu de zhǐ huì jiǎng yīdiǎn diǎn. Zhōngwén, fǎwén, wēiěrsīwén jí ài'ěrlánwén wǒ zhǎngwò de zuì hǎo, wǒ de dé wén, xībānyáwén, rìwén, sūgélán gàiěryǔ hé màndǎoyǔ yě bù cuò, érqiě wǒ hái huì jiǎng yīdiǎn jiékèwén, èyǔ, bùliètǎníyǔ, mǐnnánhuà, guǎngdōnghuà hé yīngguóshǒuyǔ (bsl).

Chákàn guānyú wǒ xuéxí zhōngwén jí qítā yǔyán de gèng duō jìnkuàng.

Chúle yǔyán yǐwài, wǒ zhǔyào de xìngqù shì yīnyuè-wǒ zài jǐ gè héchàng tuán chànggē, wǒ xiě gē, wǒ huì yǎnzòu jǐzhǒng yuèqì, érqiě wǒ chángcháng qù yīnyuè huì. Wǒ yě xǐhuan dúshū, huábīng, qí zìxíngchē hé liànxí mǎxìtuán xiǎochǒu de jìqiǎo, qíshí wǒ duì shénme dōu gǎn xìngqù ba.

Rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào, wǒ de xìng de fāyīn shì /'eɪgə/ (/'eig@/). Jù shuō tā shì cóng sākèxùn míngzì Ēadgār lái de - "ēad" biǎoshì "fēngfù, xìngfú", érqiě `gār" biǎoshì "máo, jiàntóu, wǔqì".

Nín kěyǐ tōngguò paypal juānzèng zhīchí omniglot:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Huòzhě nǐ yě kěyǐ yòng qítā fāngfǎ lái zhīchí zhège wǎngzhàn.

Information about Mandarin | Phrases | Numbers | Time expressions | Mandarin links | My Mandarin learning experiences | Mandarin learning materials

Chinese translations by Simon Ager

[ Other language versions ]


Qui suis-je?

Je m'appelle Simon Ager, j'habite à Bangor, au Pays de Galles et je gagne ma vie grâce aux revenus de ce site Web. Je suis originaire du Lancashire dans le nord-ouest de l'Angleterre, et j'ai habité, travaillé et/ou étudié en Écosse, en Irlande, en France, à Taïwan et au Japon.

Les langues m'ont fasciné depuis longtemps et j'ai étudié un bon nombre d'entre elles. Ma langue maternelle est l'anglais, et je peux parler le mandarin, le français, le gallois, l'irlandais, l'allemand, l'espagnol, le japonais, le gaélique écossais et le mannois, plus ou moins. Je connais aussi un peu du taïwanais, du cantonais, de l'espéranto, de l'italien, du portugais, du tchèque, du russe, du breton, et de la langue des signes britannique (BSL).

Plus de détails sur mes aventures pour apprendre le français et les autres langues

À part les langues, j'ai une passion pour la musique - je chante dans quelques groupes, j'écris des chansons, je joue de plusieurs instruments de musique et je vais souvent à des concerts. J'aime aussi lire et jongler.

Au cas où vous vous poseriez la question, mon nom de famille, Ager, se prononce / 'eɪgə / (/'eIg@/). Il viendrait du nom saxon «Ēadgār».

Vous pouvez soutenir Omniglot en faisant un don via Paypal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

French version by Simon Ager with corrections by Patrik Carpentier, Pierre Csillag and Perrine Lenfantin

Information about French | Phrases | Numbers | Kinship terms | Idioms | Colours | Grammar | Tower of Babel | Links | French learning materials

[ Other language versions ]


Pwy ydw i?

Fy enw i ydy Simon Ager, dw i'n byw ym Mangor yng Nghymru, a dw i'n ennill fy mywoliaeth o'r wefan hon. Dw i'n dod o Sir Gaerhirfryn yng ngogledd-orllewin Lloegr yn wreiddiol, a dw i wedi byw, gweithio a/neu astudio yn yr Alban, Iwerddon, Ffrainc, Taiwan ac yn Japan.

Mae ieithoedd wedi fy hudo ers amser hir, a dw i wedi dysgu cryn dipyn ohonynt efo canlyniadau gwahanol. Dw i'n siarad Mandarin Tsieinëeg, Ffrangeg, Cymraeg a Gwyddeleg yn eitha rhugl, dw i'n siarad Almaeneg, Sbaeneg, Siapaneg, Gaeleg a Manaweg yn eitha da, ac mae gen i crap o Tsieceg, Rwsieg, Llydaweg, Taiwaneg, Cantoneg a'r Iaith Arwyddo Brydeini (IAB).

Mwy o wybodaeth am fy anturiaethau yn dysgu Cymraeg ac ieithoedd eraill

Heblaw ieithoedd, fy mhrif angerdd ydy cerddoriaeth - dw i'n canu mewn rhyw grŵpiau, yn ysgrifennu caneuon, yn chwarae amrwyiol offerynnau cerdd, ac yn mynd i gyngerddau yn aml. Dw i'n mwynhau darllen, sglefrio, reidio beic dwy ac un olwyn, ac jyglo hefyd, ac mae gen i diddordeb mewn bron popeth.

Gyda llaw, rhag ofn chi'n eisiau gwybod, fy nghyfenw, Ager, yn ei ynganu fel /'eɪgə/ (/'eIg@/). Mae nhw'n dweud ei fod o yn dod o'r enw Saison Ēadgār - mae "ēad" yn golygu "cyfoethog, bendigaid, hapus", ac mae "gār" yn golygu "gwaywffon, saeth, arf(au)".

Gallwch gefnogi wrth wneud cyfraniad drwy PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Neu gallwch gyfrannu i'r wefan mewn ffyrdd gwahanol.

Welsh version by Simon Ager

Information about Welsh | Phrases | Numbers | Songs | Tower of Babel | Braille for Welsh | Welsh links | My Welsh learning experiences | Welsh learning materials

[ Other language versions ]


Cé hé mise?

Simon Ager is ainm dom, táim i mo chónaí i mBangor sa Bhreatain Bheag, agus táim ag saothrú mo bheatha ó Omniglot. Is as Lancashire san iarthuaisceart Shasana ó dhúchas mé, agus d'oibrigh mé nó rinne mé staidéar in Albain, in Éirinn, sa Fhrainc, i dTéaváin agus sa tSeapáin.

Tá suim mhór agam i dteangacha chomh fada siar agus is féidir liom cuimhneamh air, agus d'fhoghlaim mé cuid mhaith dóibh agus dul chun cinn measctha agam. Tá Sínis, Fraincis, Breatnais agus Gaeilge réasúnta líofa agam, is féídir liom cómhrá a dhéanamh i nGearmáinis, i Spáinnis, i Seapáinis, i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge Mhanann, féadaim Iodáilis, Portaingéilis agus Esperanto a léamh agus thuiscint, agus tá beagán Seicise, Briotáinis, Rúisis. Téaváinise, Cantainise agus Teanga Chomharthaíochta na Breataine agam.

Níos mó eolais faoi m'eachtraí ag foghlaim na Gaeilge agus teangacha eile

Lasmuigh de teangacha, is é mo paisean is mó na ceol - bím ag canadh i roinnt grúpaí, bím ag scriobh amhráin, bím ag cluiche uirlisí ceoil éagsúla agus téann chuig ceolchoirmeacha go minic. Is maith liom na rudaí seo a leanas chomh maith: léitheoireacht, scátáil, rothaíocht agus lámhchleasaíocht.

Is féidir leat tacaíocht a thabhait do'n suíomh seo trí PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Nó is féidir leat cuidíu leis an suíomh seo i ndóigheanna eile.

Irish version by Simon Ager with corrections by Tadhg Ó Muiris, Ruairi Mistéal and John/Seán Dorins

Information about Irish | Phrases | Numbers | Colours | Kinship terms | Tower of Babel | Songs | My Irish learning experiences | Learning materials | Links

[ Other language versions ]


Cò mise?

'S mise Simon, tha mi a' fuireach ann am Bangor anns a' Chuimrigh agus tha mi a' dèanamh bith-beò á an làrach-lin seo. Tha mi a Lancashire ann an iar-thuath Sasainn o thùs, agus dh'fhuirich mi, d'obair mi, no bu mhi oileannach a th'annam ann an Alba, ann an Éirinn, ann an Fhraing, ann an Taidh-Bhàn agus ann an t-Seapan.

Tha mi air mo bhèo-ghlacadh le cànain o chionn fhada. Dh'ionnsachadh mi an deagh chuid aca, agus tha buaidh measgaichte agam. 'S e Beurla an cànan màthaireil agam, agus tha mi fileanta ann am Fraingis, anns a' Chuimris, ann an Gàidhlig na h-Éireann, agus ann am Mandairinis. Tha mi meadhanach fileanta anns a' Ghearmailtis, anns an t-Seapanais, ann an Spàinnis, ann an Gàidhlig na h-Alba agus anns a' Mhanannais. Is urrainn dhomh chuid mhath Eadailtis, Portagailis agus Esperanto a' leughadh agus a' tuigsinn, agus tha beagan Seacais, Ruisis, Breatnais, Taidh-Bhànais, Cantonais agus cainnt-sanais na Breatainn agam.

Fiosrachadh mu dheidhinn m'ionnsachadh Gàdhlig agus cànain eile

A-mach bho na cànain, tha mi sàthte ann an ceòl cuideachd. Tha mi a' seinn ann còisirean, tha mi a' sgrìobhadh òrain, tha mi a' seinn iomadach innealan-ciùil, agus tha a' dol chun cuirmean-ciùil gi math tric. 'S toigh leam leughadh, speilēadh, baidhsagalachd agus cleasachd cuideachd.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Scottish Gaelic version by Simon Ager

Information about Scottish Gaelic | Phrases | Numbers | Kinship terms | Tower of Babel | Songs | Links | My Gaelic learning experiences | Learning materials

[ Other language versions ]


Quoi mish?

She Simon yn ennym orrym, ta mee voish Lancashire dy ghooghyssagh, ta mee cummal ayns Bangor ayns Bretin nish, as ta mee cosney argid liorish yn ynnyd-eggey shoh.

She loayreyder dooghyssagh ny Baarl mish, as ta sym mooar aym er çhengey elley. Dynsee mee Frangish as Germaanish 'syn ard-schoill, as Sheenish as Shapaanish 'syn ollooscoill, as dynsit mee mee hene dy liooar çhengaghyn elley.

Ta Sheenish, Frangish, Bretnish as Yernish flaaoil aym, as ta Germaanish, Spaainish, Shapaanish, Gaelg Nalbin as Gaelg Vannin lane vie aym. Ta beggan Sheckish, Taiwanish, Cantonish agus Glare Chowree Goaldagh (BSL) aym myrgeddin.

Fysseree mysh my gynsaghey Gaelg as çhengaghyn elley.

S'mie lhiam lhaih, eaishtaght rish chiaull, goll dys y thie jalloo, cloie feddan, kiaulleeaght, skyrraghtyn, daawheeylaght, as laue-chleasagh.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Manx version by Simon Ager

Information about the Manx language | Phrases | Numbers | Proverbs | Songs | Tower of Babel | Learning materials | My Manx learning experiences

[ Other language versions ]


Wer bin ich?

Mein Name ist Simon Ager und ich lebe momentan in Bangor, Wales und Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit dieser Webseite. Ich bin in Lancashire im Nordwesten von England aufgewachsen. Ich habe bereits in vielen Ländern gewohnt, gearbeitet und studiert. Unter anderem in Frankreich, Taiwan, Japan und Irland.

Sprachen haben mich fasziniert so lange ich denken kann und Ich habe viele mit unterschiedlichem Erfolg studiert. Mein Mandarin, Französisch, Walisisch und Irisch ist mehr oder weniger fließend, und ich kann auch Deutsch, Spanisch, Japanisch, Schottisch-Gälisch und Manx-Gälisch. Ich habe auch Grundkenntnisse in Taiwanesisch, Kantonesisch, Esperanto, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Bretonisch, Niederländisch und in der britischen Gebärdensprache (BSL).

Mehr Einzelheiten über meine Erfahrungen beim Lernen von Deutsch und anderen Sprachen.

Nach Sprachen ist meine größte Leidenschaft die Musik - Ich singe in einigen Chören, schreibe Lieder, spiele verschiedene Musikinstrumente und gehe oft auf Konzerte. Ich lese gern, und mag Jonglieren.

Sie können Omniglot durch eine Geldspende via PayPal unterstützen:

Entweder in Englischen Pfund

oder in US Dollar

Or you can contribute to the site in other ways.

German translation Matthias Herzog, with additions by Simon Ager

Information about German | Phrases | Numbers | Colours | Kinship terms | Tower of Babel | Links | German learning materials

[ Other language versions ]


¿Quién soy?

Me llamo Simon Ager, vivo en Bangor, en Gales, y me gano la vida en Omniglot. Soy originario de Lancashire en el noroeste de Inglaterra, y he vivido, trabajado y/o estudiado en Escocia, Irlanda, Francia, Taiwán y Japón.

Los idiomas me han fascinado durante mucho tiempo, y he estudiado un gran número de ellos. Mi idioma natal es el inglés, y puedo hablar chino mandarín, francés, galés, irlandés, gaélico escocés, manés, alemán, español y japonés, más o menos. También tengo un conocimiento básico del taiwanés, cantonés, esperanto, italiano, portugués, checo, ruso, bréton, y del idioma británico de señas (BSL).

Más detalles de mi aventura aprendiendo castellano y otros idiomas.

Después de los idiomas mi pasión principal es la música - canto en varios coros y otros grupos, escribo canciones, toco varios instrumentos musicales y suelo ir a conciertos. Me gusta mucho leer y el malabarismo también.

A propósito, en caso de que se lo pregunten, mi apellido, Ager, se pronuncia /'eɪgə/ (/'eIg@/). Aparentemente proviene del nombre sajón Ēadgār.

Puedes apoyar a Omniglot haciendo una donación vía PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

O puedes contribuir al sitio de otras maneras.

Spanish version by Simon Ager with amendments by Crawford J. Bennett Jr., Ernesto Borio, Luis Carlos García Lozano, Hugo Escudero, Jaime Benito de Valle Ruiz, Joaquín Real Naveiro, Camilo Montolio and Simón Andrés

Information about Spanish | Phrases | Idioms | Kinship terms | Tower of Babel | Links | Learning materials

[ Other language versions ]


著者について

私はサイモン・エガといいます。イギリス・ウエールズ州の北西にあるバンガーという町に住んでいます。そしてこのウェブサイトで生計を立てています。オリジナルはイギリスの北西部のランカシャー州出身です。母国での生活以外にスコットランド、アイルランド、フランス、台湾そして日本で留学や仕事をした経験があります。

言語はいつも私を魅了し続けています。習得したレベルは言語毎に異なりますが、様々な言語に触れながら勉強してきています。中国語、フランス語、ウェールズ語、アイルランド語はかなり流暢に話せます。ドイツ語、スペイン語、日本語、スコットランド・ゲール語、マン島語はある程度理解できます。これらの言語の他、イタリア語、ポルトガル語、そしてエスペラントの読み書きが少しできます。チェコ語、ロシア語、ブルトン語、台湾語、広東語、イギリス手話(BSL)の基本言語知識もあります。

私の詳しい語学歴についてはこちらをご覧ください.

言語の次に私が興味あるものはなんといっても音楽。色々なグループで歌ったり作曲したり、 様々な楽器を演奏します。またよくコンサートにも足を運びます。言語や音楽以外で好きな事は読書、スケート、サイクリング、一輪車やジャッグリング等、とにかく色々なことに興味があります。

話は変わりますがよく聞かれるのが私の名字がどう発音するかということ。私の名字“Ager”は/'eɪgə/ (/'eIg@/)と読みます。あえて日本語で表記するなら“エガ”といった感じです。“Ager”の由来はゲルマン民族の一派であるサクソンの“Ēadgār”という言葉から来ており"ēad"=「裕福な、富裕な、祝福された、幸福な」、”gār"=「槍、弓、武器」という意味になります。

Paypalを通してOmnigliotに寄付サポートすることができますので宜しくお願いします。

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

もしくはこのサイトを発展させるため他の方法での協力も歓迎します

Chosha ni tsuite

Watashi wa Saimon ega to īmasu. Igirisu uēruzu-shū no hokusei ni aru Bangā to iu machi ni sunde imasu. Soshite kono ūebusaito de seikei o tatete imasu. Orijinaru wa Igirisu no hokuseibu no Rankashā shūshusshindesu. Bokoku de no seikatsu igai ni Sukottorando, Airurando, Furansu, Taiwan soshite Nihon de ryūgaku ya shigoto o shita keiken ga arimasu.

Gengo wa itsumo watashi o miryō shi tsudzukete imasu. Shūtoku shita reberu wa gengo-goto ni kotonarimasuga, samazamana gengo ni furenagara benkyō shite kite imasu. Chūgokugo, furansugo, ūēruzu-go, Airurando-go wa kanari ryūchō ni hanasemasu. Doitsugo, Supeingo, nihongo, Sukottorando gēru-go, Man-jima-go wa aruteido rikai dekimasu. Korera no gengo no ta, Itaria-go, Porutogaru-go, soshite esuperanto no yomikaki ga sukoshi dekimasu. Cheko-go, Roshiago, buru tongo, Taiwan-go, Kanton-go, Igirisu shuwa (BSL) no kihon gengo chishiki mo arimasu.

Watashi no kuwashī gogaku-reki ni tsuite wa kochira o goran kudasai.

Gengo no tsugini watashi ga kyōmi aru mono wa nanto itte mo ongaku. Iroirona gurūpu de utatsutari, sakkyoku shi tari, samazama na gakki o ensō shimasu. Mata yoku konsāto ni mo ashi o hakobimasu. Gengo ya ongaku igai de sukina koto wa dokusho, sukēto, saikuringu, ichirinsha ya jagguringu-tō, tonikaku iroirona koto ni kyōmigārimasu.

Hanashi wa kawarimasuga yoku kika reru no ga watashi no myōji ga dō hatsuon suru ka to iu koto. Watashi no myōji “Ager” wa /'eɪgə/ (/'eIg@/) to yomimasu. Aete nihongo de hyōki surunara “ega” to itta kanjidesu. “Ager” no yurai wa gerumanminzoku no ippadearu sakuson no “Ēadgār” to iu kotoba kara kite ori" ēad" = 'yūfukuna, fuyūna, shukufuku sa reta, kōfukuna',” gār" = 'yari, yumi , Buki' to iu imi ni narimasu.

Paypal o tōshite Omnigliot ni kifu sapōto suru koto ga dekimasunode yoroshiku onegaishimasu.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Moshikuwa kono saito o hatten sa seru tame hoka no hōhō de no kyōryoku mo kangei shimasu.

Japanese translation by dante-learning.com

Japanese language | Written Japanese | Hiragana | Katakana | Kanji | Rōmaji | Phrases | Numbers | Colours | Tower of Babel | Japanese links | Learning materials | My Japanese learning experiences


Kiu estas mi?

Mia nomo estas Simon Ager, mi loĝas en Bangor, ĉe Kimrio, kaj mi gajnas mian vivpanon de ĉi tie retejo. Mi estas origine de Lankaŝiro en en la nordokcidento de Anglio, kaj mi vivis, laboris kaj/aŭ studis en Skotlando, Irlando, Francio, Tajvano aj Japanio.

Lingvoj sorĉegas min tiel longe, kaj mi lernis mulmulte ilin, kun diversaj gradoj de sukceso. Mi facilparolas, pli-malpli, la anglan, la francan, la ĉinan, la kimran kaj la iralandan. Mi parolas la germanan, la hispanan, la japanan, la skotgaelan kaj la manksan sufiĉe bone, kaj mi parolas iomete la ĉeĥan, la rusan, la bretonan, la tajvanan, la kantonan kaj la brita signolingvon.

Pli da detaloj pri miaj aventuroj en la lernado de Esperanto kaj aliaj lingvoj.

Krom lingvoj mia ĉefa pasio estas muzikon - mi kantas en kelkaj grupoj, mi skribas kantojn, mi ludas diversajn muzikilojn, kaj mi ofte iras al koncertoj. Mi ankaŭ ĝuas legi librojn, kaj ĵongli.

Parenteze, se vi scivolas, mia familia nomo, Ager, prononcas /'eɪgə/ (/'eIg@/). Ŝajne ĝi venas de la saksa nomo Ēadgār.

Vi povas subteni Omniglot per donaco per PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Aŭ vi povas alimaniere kontribui al la retejo.

Esperanto version by Simon Ager with corrections by Noam Mohr

Information about Esperanto | Esperanto phrases | Esperanto numbers | Tower of Babel in Esperanto | My Esperanto learning experiences | Esperanto learning materials

[ Other language versions ]


Chi sono?

Mi chiamo Simon Ager, vivo a Bangor, in Galles, e mi guadagno da vivere con questo sito web. Sono originario del Lancashire, nel nordovest dell'Inghilterra. Ho vissuto, lavorato e/o studiato in Scozia, Irlanda, Francia, Taiwan e Giappone.

Da che mi ricordo, le lingue mi hanno sempre affascinato e ne ho studiate parecchie, con diversi gradi di profitto. Sono abbastanza fluente in mandarino, francese, gallese e irlandese, me la cavo con il tedesco lo spagnolo, il giapponese, il gaelico scozzese e la lingua mannese. Posso leggere e capire qualcosa dell'italiano, portoghese ed esperanto e ho una conoscenza di base del ceco, russo, bretone, taiwanese, cantonese e della lingua dei segni britannica (British Sign Language - BSL).

Altri dettagli sulle mie avventure nell'apprendimento delle lingue.

Dopo le lingue, la mia passione è la musica – canto in diversi gruppi, scrivo canzoni, suono vari strumenti musicali e vado spesso ai concerti. Mi piace anche leggere, pattinare, andare in bicicletta, monociclo e fare il giocoliere, e mi interessa pressappoco tutto.

Ad ogni modo, nel caso ve lo stiate chiedendo, il mio cognome, Ager si pronuncia /'eɪgə/ (/'eIg@/). Sembra che derivi dal nome sassone Ēadgār (Edgardo), dove "ēad" sta per “ricco, benestante, benedetto, felice” e "gār" significa “lancia, freccia, arma”

Potete sostenere Omnigliot facendo una donazione tramite Paypal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Oppure contribuire allo sviluppo del sito in altri modi.

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My musical adventures | My juggling adventures

Italian translation by Riccardo Senica, with up-dates by Riccardo Cristiani

Information about Italian | Phrases | Kinship terms | Colours | Numbers | Tower of Babel | Links | Learning materials

[ Other language versions ]


Quem sou eu?

Meu nome é Simon Ager, eu moro em Bangor, no País de Gales, e me sustento por meio deste website. Sou natural de Lancashire noroeste da Inglaterra, e morei, trabalhei e/ou estudei e um sem-número de países, incluindo a França, Taiwan, Japão e Irlanda.

Línguas me fascinam desde que eu consigo me lembrar e estudei uma porção delas, com variados graus de sucesso. Meu mandarim, francês, galês e irlandês são mais ou menos fluentes, eu consigo me virar em alemão, espanhol, japonês, gaélico escocês e manês, consigo ler e entender um pouco de italiano, português e esperanto, e tenho conhecimentos básicos de tcheco, taiwanês, cantonês e linguagem de sinais britânica.

Mais detalhes das minhas aventuras na aprendizagem de línguas.

Além de idiomas, eu também adoro cantar, tocar e ouvir música, ler, nadar, andar de skate, andar de bicicleta, pedalar uniciclo e praticar malabarismo, e tenho interesse em uma grande diversidade de assuntos, de arqueologia à zoologia.

A propósito, caso você esteja se perguntando, a pronúncia do meu sobrenome, Ager, é /'eɪgə/ (/'eIg@/). Aparentemente ele vem do nome de origem saxônica, Ēadgār - "ēad" significa "rico, afortunado, abençoado, feliz", e "gār" significa "lança, flecha, arma, arsenal".

Você pode dar suporte ao Omniglot fazendo uma doação via PayPal:

As doações podem ser feitas em libras britânicas

ou em dólares americanos

Portuguese translation by Ronald Kyrmse, with corrections and additions by Fábio Vieira

Information about Portuguese | European Portuguese phrases | Brazilian Portuguese phrases | Kinship terms | Numbers | Tower of Babel | Links | Learning materials

[ Other language versions ]


Kdo jsem?

Jmenuji se Simon Ager, bydlím v Bangoru ve Walesu a tento web je hlavním zdrojem mých příjmů. Původně pocházím z Lancashire na severozápadě Anglie a žil jsem, pracoval a studoval v mnoha různých zemích (např. ve Francii, na Tchaj-wanu, v Japonsku a Irsku).

Jazyky mě fascinovaly odjakživa. Docela dost jsem se jich i učil, i když s různou úspěšností. Mandarínskou čínštinou, francouzsky, velšsky a irsky mluvím v podstatě plynule, bez větších problémů se dorozumím i německy, španělsky, japonsky, skotskou gaelštinou a jazykem manx, umím číst a porozumět italštině, portugalštině a esperantu a mám základní znalost češtiny, tchajwanštiny, kantonské čínštiny a v britské znakové řeči.

Moje zážitky při studiu různých jazyků.

Kromě jazyků také rád zpívám, hraju a poslouchám hudbu, čtu knihy, plavu bruslím, jezdím na kole a žongluji, a mám zájem o archeologii a zoologii.

Mimochodem, pokud by vás to zajímalo, moje příjmení, Ager, se vyslovuje v mezinárodní fonetické abecedě IPA /'eɪgə/ a v SAMPA /'eIg@/. Jeho původ lze dohledat v germánském jméně Ēadgār - "ēad" znamená "bohatý, požehnaný, šťastný" a "gār" znamená "kopí, šíp, zbraň".

Pokud byste chtěli omniglot podpořit, můžete tak učinit přispěním přes PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Nebo můžete tento web podpořit jinými způsoby.

Translated into Czech by Petr Felčer and Jan Jurčík, with corrections by Petra Pecharová

Information about Czech | Useful phrases | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | My Czech learning experiences | Learning materials

[ Other language versions ]


Обо мне

​Меня зовут Саймон Эйгер. Я в данный момент живу в Бангоре в Уэльсе и зарабатываю на жизнь с помощью этого сайта. Я родился в Ланкашире, на северо-западе Англии.

Я всегда увлекался языками, сколько я себя помню. Хотя мой родной язык английский, в школе я учил французский и немецкий, в университете китайский и японский; целый ряд языков изучил самостоятельно. Кроме английского, я знаю валлийский (уэльский), ирландский (гаэльский), французский, немецкий и испанский, в порядке убывания степени владения. Я немного читаю и понимаю итальянский, португальский и эсперанто, имею базовые знания чешского, русского, бретонского, тайванского и кантонского диалекта китайского языка и британского языка жестов.

Подробная информация о моих приключениях изучения русского языка и других языков.

Кроме всего прочего, я с большим удовольствием слушаю музыку и играю на разных инструментах. Я люблю петь, путешествовать, кататься на роликах, велосипеде и жонглировать.

Пожертвовать можно английские фунты

или американские доллары

Translated into Russian by Timofey Agarin, with corrections and additions by Max Bollinger, Iļja Ketris, and Olga Chelesheva of APRIL Translation Agency

Information about Russian | Russian phrases | Russian idioms | Tower of Babel in Russian | Russian links | My Russian learning experiences | Russian learning materials

[ Other language versions ]


Qui sóc?

Em dic Simon Ager i actualment visc i treballo a Bangor, al nord del País de Gal·les. Em guanyo la vida a travès d'Omniglot. He viscut, treballat i/o estudiat a Escòcia, Irlanda, França, Taiwan i Japó.

Les llengües m'han interessat des de sempre i he estudiat un bon nombre d'ells. La meva llengua materna és l'anglès, i parlo el mandarí, el francès, el gal·lès, l'irlandès, el gaèlic escocès, el (gaèlic) manx, l'alemany, el castellà, el japonès, més o menys. També parlo una mica de taiwanès, de cantonès, d'esperanto, d'italià, de portuguès, de txec, de rus, de bretó, i de la llengua de signes britànica (BSL).

Més detalls sobre les meves aventures lingüístiques.

M'agrada cantar, escriure cançons, tocar diversos instruments musicals, anar a concerts. També m'agrada llegir i els jocs malabars.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Catalan by Sergi Mesonero

Information about Catalan | Phrases | Numbers | Kinship terms | Tower of Babel | Catalan learning materials

[ Other language versions ]


Subre l'autor

Me soni Simon Ager, soi originalament de Lancashire dins lo nòrd-oèst d'Anglatèrra, demòri a Bangor al Païs de Galles, e me ganhi la vida mai que mai d'Omniglot. Ai trabalhat dins de païses divèrses, demèst eles lo Reialme Unit, França e Taiwan.

Dempuèi tant que pòdi remembrar, m'interesson lo lengatge e las lengas. Ma lenga mairala es l'anglés, estudièri francés e aleman a l'escòla secondària, chinés e japonés a l'universitat, e ai aprés un molon d'autras lengas ieu meteis. La lenga estranhièra que parli mielhs es lo chinés mandarin, seguit del gallés, l'irlandés, lo francés, l'aleman, l'espanhòl e lo japonés (mai o mens dins aquel òrdre).

Mai de detalhs [en anglés] subre mas aventuras d'aprenentatge de lengas.

M'agrada tanben de cantar, de jogar d'instruments musicals diverses, d'escotar la musica, la lectura e far de joglariá.

Se per astre o vos demandatz, mon nom d'ostal, Ager, se pronóncia /'eɪgə/. Sembla que ven originalament del nom saxon Ēadgār.

Podetz apojar Omniglot en far un don per PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Occitan by Christopher Miller

Information about Occitan | Occitan phrases | Gascon phrases | Kinship terms in Occitan | Occitan learning materials

[ Other language versions ]


Quis sum?

Simon Ager sum et ab origine Lancastriensi in septentrionali parte Angliae. Nunc in Bangertio Cambriae habito. Negotium meum Omniglot.

In copia terrarum laboravi (in Britanniarum Regno, in Francia, et in Taivania, etc.), peragendi negotiolis variis laboravi.

Diu studium linguae, me tenuerunt. Mea lingua nativa Anglica, at in ludo Francogallicam et Germanicam, in academia Sinicam et Iaponicam studui, et me multas alias docui. Doctior lingua Sinensis Mandarinica quam aliis linguis. Cambriana, Hibernica, Francogallica, Theodisca, Hispanica, et Iaponica, in illo ordine sequuntur.

Nunc Armoricanam, et Russianam studio. Simulque facere scientiam meam Cambrianae, Hibernicae, et Gadelicae Scoticae linguae meliorem, et recipere meam antiquam fluentiam quae quondam mihi fuit Francogallica, Theodisca, et Iaponica lingua conor.

Pluria de meis facinoribus pulcherrimis linguis discendis.

Gaudeo etiam legendo, auscultando musicam, spectando pelliculas, canendo fidibus variis, canendo mea voce, peregrinando, labendo rotulis rectis, vehendo birota, vehendo unirota, et agendo praestigias, et varia alia cerrita ludi.

Si forte scire volebas, cognomen meum enunciator, Ager, ut /’eiga/(/’Ig@/). Videtur tractum esse e Saxonico nomine Ēadgār - "ēad" significat "prosperitas, fortuna", et "gār" significat "hasta".

Omniglot potest ali muneribus tuis donatis per PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Vel licet dona extra pecunias situi donare aliis modis.

Translated into Latin by Andrew Kuhry-Haeuser of the Carmenta Online Latin Classroom

Information about the Latin alphabet | Information about the Latin language | Latin phrases | Tower of Babel in Latin | Latin learning materials

[ Other language versions ]


Cine sunt eu?

Mă numesc Simon Ager, locuiesc în Bangor, în Țara Galilor, și îmi câștig existența din acest site web. Sunt originar din Lancashire, în nord-vestul Angliei, și am trăit, lucrat și/sau studiat în mai multe țări, inclusiv Franța, Taiwan, Japonia și Irlanda.

Limbile străine m-au fascinat de mic, și am studiat multe dintre ele, cu mai mult sau mai puțin succes. Sunt oarecum fluent în chineza mandarină, franceză, galeză și irlandeză, mă descurc în germană, spaniolă, japoneză, scoțiană și manx, pot să citesc și să înțeleg o mare parte din italiană, portugheză și esperanto și am o înțelegere de bază a limbii cehe, taiwanezei, cantonezei și a limbajului semnelor britanic (BSL).

Detalii despre aventura mea de învățare a limbilor străine.

Pe lângă limbile străine îmi place să cânt și să ascult muzică, să citesc, să călătoresc, înotul, patinajul, ciclismul și jongleria și sunt interesat de o gamă largă de subiecte, de la arheologie la zoologie.

Apropo, în caz că vă întrebați, numele meu de familie, Ager, se pronunță /'eɪgə/. Se pare că vine din numele saxon Ēadgār - "ēad" înseamnă "bogat, binecuvântat, fericit" și "gār" înseamnă "suliță, săgeată, armă".

Puteți suporta Omniglot făcând o donație prin Paypal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Sau puteți contribui la site prin alte căi.

Romanian translation by Béla Csaba Hatvany, with corrections and additions by Szabolcs Horvát and Dan Nestor

Information about Romanian | Phrases | Kinship terms | Tower of Babel | Learning materials

[ Other language versions ]


A-dro dhe'n auctour

Ow hanow yw Simon Ager. Trygys ov yn Bangor yn Kembra ha my a dhendyl ow bewnans dre an wiasva ma. My a dheu dheworth Lancashire yn north-west Pow Sows, ha trygys re beuv ha oberi ha/po studhya yn Alban, Ywerdhon, Pow Frynk, Taiwan ha Japan.

An tavosow re'm dynyas hedra vo kov dhymm anodhans, ha my re studhyas lies anodhans. Ow mammyeth yw sowsnek, ha my a yll kewsel mandarinek, frynkek, kembrek, wordhonek, godhalek, manowek, almanek, spaynek, ha japonek, moy po le. Y'm beus godhvos selyek ynwedh a taiwanek, cantonesek, esperanto, italek, portyngalek, chekek, russek, bretonek, iserdiryek, ha BSL.

Moy manylyon a'm anedhow dyski tavosow..

Wosa'n tavosow yth yw an ilow ow passhyon chyf vy - my a gan yn lies keur ha bagas arall, komposya kanow, seni dafarow seni dafarow ha dos yn fenowgh dhe woelyow ilow. Yth yw da genev an redya ha juggling ynwedh.

Ha my ow kewsel, y'n cas yma hwans dhys dh'y wodhvos, leveryans ow hanow teylu, Ager, yw /'eɪgə/ (/'eIg@/). Dell hevel y teu ev dheworth an hanow sowsnek koth Ēadgār.

Ty a yll skoodhya Omniglot yn unn wul rians dre PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Cornish version by John Sheridan - it is mainly Kernewek Kemmyn (Common Cornish) with a few deviations

Information about Cornish | Cornish phrases | Numbers in Cornish | Tower of Babel in Cornish | Cornish learning materials

[ Other language versions ]


Abutan Mec

Mín nama Simon Ager sy, ic libban in Bangor in Wales ac geearnian mīn līfbrycung fram þās flohtensteall. Ic fram Lancashire in norþ west Angelcynn cuman, ac hab libban, gewyrcan ac / oþþe hycgan in Scotland, Francland, Taiwan, ac Japan.

Geþēode me feohgafel habban fore geond ic gemyndgian ac ic eall feawe hīe. Mín mōdor tunge Englisc īs, ac ic magan ācweþan Mandarin, Frencisc, Brettas, Īrisc, Scottisc gælic, Manx, Germanisc, Spanisc, ac Japanese, mā oþþe laessa. Ic ēac habban anfeald ongytenes of Taiwanisc, Cantonisc, Esperanto, Italisc, Portuguisc, Czech, Russisc, Breton, Niðerlandisc, ac Brettisc bēacen geþēode.

Mā cyðan mín gereord bōccræft frommen..

Ofer geþēode mín maeste iersigend glīwcræft þis - Ic āsingan be getæl scoppen ac oðre hringen, āwrītan lēoðsangen, plegan fela glīwcræften ac gelōme faran tō gieddianan. Ic ēac brūcan raeding ac jogelen.

Eac, gif ēow wundor, Mín cūðnama, Ager, is secgen swā /'eɪgə/ (/'eIg@/). Becuman fram se Seaxisc nama Ēadgār.

Eow canōn fultumian Omniglot be geoffrian mid Paypal.

Gieften mæg bēon macian be punden

oþþe be Geānlǣht Rīcu Dollaren

Oþþe þū mæg āgiefan tō se steall be ōðer wegen.

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My musical adventures | My juggling adventures

Old English / Anglo-Saxon translation by Matthew Leigh Embleton

Information about Old English | Old English phrases | Tower of Babel in Old English | Old English-related books and learning materials

[ Other language versions ]


'Keen ik bün?

Heten do ik Simon Ager. Wahnen do ik uptünns in Bangor, Wales.

Wat ik mi besünners för intresseern do, dat sünd Spraken un Spraakwätenschupp, un up düsse Rebeden heff ik 'n Barg lääst. Mien Moderspraak is Ingelsch. Fransch un Düütsch heff ik an de Reaalschool lehrt, Chineessch un Japaansch an de Universiteet, un 'n Barg annere Spraken heff ik mi sülven bibröcht. Upstünns is buten dat Ingelsche mien beste Spraak dat Mandarin-Chineessche, un Walisisch, Iersch, Fransch, Düütsch un Spaansch kaamt ook nich all to wied achter ran. Un nu lehr ik ook noch Tschechisch.

Wat mehr ver mien Lehrn vun Düütsch un annere Spraken kriegt Ji hier to läsen.

Läsen do ik geern, ook Musiek höörn, kiek mi geern Filmen an, spääl düt un dat Musiekinstrument, mag geern singen, reisen, inlineskaten, twee- un eenradfahrn un jungleern, un 'n paar malle Zirkus-Spijöken maken, dat seggt mi ook to.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Low Saxon ("Low German") translation by Reinhard (Ron) Hahn

Information about Low German | Low German phrases | Tower of Babel in Low German

[ Other language versions ]


ווער בין איך?

מײַן נאָמען איז שמעון אַגער און איצט וווין איך אין באַנגאָר, אין לאַנד וויילש. מײַן פּרנסה איז אַממערסטן דער "אָמניגלאָט" און אויך עטלעכע אַרטיקלען וואָס איך שרײַב דאָ און דאָרט.

איך אינטערעסיר מיך אַ סך אין שפּראַכן און לינגוויסטיק . מײַן מאַמע-לשון איז ענגליש, כ'האָב געלערנט פֿראַנצויזיש און דײַטש אין דער מיטל-שול, כינעזיש און יאַפּאַניש אין דער אוניווערסיטעט און כ'האָב זיך אַליין אויסגעלערנט נאָך אַנדערע שפּראַכן.

הײַנט צו טאָג, די פֿרעמדע שפּראַכן וועלכע איך באַהערש זײַנען: מאַנדארין כינעזיש, פֿראַנצויזיש, וועלשיש, איריש, דײַטש, שפּאַניש און יאַפּאַניש. איך גרייט מיך צו לערנען טשעכיש.

ווײַטערדיקע פּרטים וועגן מײַנע אַוואַנטורעס צו לערנען שפּראַכן.

איך האָב אויך ליב לייענען, הערן מוזיק, זעען קינאָ-פֿילמען, שפּילן אויף מוזיקאַלישע אינסטרומענטן, פֿאָרן אויף א ראָווער און אויף א מאָטאָציקל, מאַכן אַקראָבאַטישע קונצן און נאָך אַנדערע צירק-משוגעסן.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Yiddish by Shlomo Lerman

Information about Yiddish | Phrases | Numbers | Kinship terms | Tower of Babel | Learning materials

[ Other language versions ]


Over de auteur

Mijn naam is Simon Ager, ik woon in Bangor (Wales) en voorzie in mijn levensonderhoud met deze website. Oorspronkelijk kom ik uit Lancashire in het noordwesten van Engeland.

Al zo lang als ik mij kan heugen ben ik geboeid geweest door talen. Ik heb er dan ook heel wat bestudeerd, met wisselend succes overigens. Mandarijns, Frans, Welsh en Iers spreek ik vloeiend en ik weet mij bovendien aardig te redden in het Duits, Spaans, Japans, Schots-Gaelisch en Manx. Verder kan ik het Italiaans, Portugees en Esperanto redelijk lezen en verstaan. Ten slotte beschik ik over een basiskennis van het Tsjechisch, Taiwanees, Kantonees en van de Britse Gebarentaal (BSL).

Meer details omtrent mijn belevenissen bij het leren van talen.

Afgezien van talen leren hou ik ook van zingen, muziek maken en ernaar luisteren, lezen, reizen, zwemmen, schaatsen, fietsen, eenwieleren en jongleren. Bovendien heb ik belangstelling voor een breed scala aan onderwerpen, variërend van archeologie tot zoölogie.

Trouwens, mocht u het zich afvragen: mijn achternaam, Ager, wordt uitgesproken als /'eɪgə/ (/'eIg@/). Dat schijnt afkomstig te zijn van de Saksische naam Ēadgār; "ēad" betekent "welvaart, geluk" en "gār" betekent "speer".

U kunt Omniglot ondersteunen door via PayPal een donatie te doen:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Dutch translation by Jan van Steenbergen, with tweaks by Peter Dejaeger

Information about Dutch | Dutch phrases | Dutch colours | Dutch numbers | Dutch kinship terms | Dutch tongue twisters | Tower of Babel in Dutch | Dutch learning materials

[ Other language versions ]


Hvem er jeg?

Mit navn er Simon Ager, jeg er oprindelig fra Lancashire i det nordvestlige England, og bor nu i Bangor i Wales. Jeg lever primært af Omniglot.

Jeg har arbejdet i flere lande, inklusiv England, Frankrig og Taiwan, og haft adskillelige jobs, lige fra køkkenmedhjælper til IT-manager. Senest brugte jeg ni år på at udvikle flersprogede hjemmesider i Brighton.

Jeg har været meget interesseret i sproget og sprog så længe jeg kan huske. Mit modersmål er engelsk, jeg har studeret fransk og tysk i folkeskolen, kinesisk og japansk på universitetet, og jeg selv lært en del andre sprog. De sprog jeg taler bedst er Mandarin, fulgt af walisisk, irsk, fransk, tysk, spansk og japansk (mere eller mindre i den rækkefølge).

For tiden studerer jeg engelsk tegnsprog, og forsøger at forbedre mit walisiske, irske, manxske og skotsk gælisk, mens jeg prøver at blive ligeså flydende i fransk, tysk og japansk, som jeg var tidligere.

Flere detaljer om mine sprog-læringsoplevelser.

Jeg holder også af at læse, lytte til musik, se film, spille forskellige musikinstrumenter, synge, stå på rulleskøjter, cykle, cykle på ethjulet cykel og jonglere.

For resten, hvis du undrer dig, så udtales mit efternavn, Ager, /'eɪgə/ (/'eIg@/). Det kommer tilsyneladende fra det saksiske navn Ēadgār - "ēad" betyder "velstand, held", og "gār" betyder spyd.

You can support Omniglot by making a donation via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Danish translation by Mads Kjaedegaard

Information about Danish | Danish phrases | Danish kinship terms | Tower of Babel in Danish | Danish learning materials

[ Other language versions ]


Hvem er jeg?

Mitt navn er Simon Ager. Jeg bor i Bangor i Wales og tjener til livets opphold gjennom dette nettstedet. Jeg er opprinnelig fra Lancashire i nordvest-England.

Jeg har vært fascinert av språk så lenge jeg kan huske, og jeg har studert ganske mange av dem, med varierende grad av suksess. Jeg snakker mer eller mindre flytende mandarin, fransk, walisisk og irsk, klarer meg i tysk, spansk, japansk, skots-gælisk og mansk, leser og forstår ganske mye italiensk, portugisisk og esperanto, og har basiskunnskaper om tsjekkisk, taiwansk, kantonesisk og britisk tegnspråk (BSL).

Flere detaljer om mine språklæringsopplevelser.

I tillegg til språk liker jeg å synge, spille og lytte til musikk, lese, svømme, gå på skøyter, sykle (også på unisykkel) og sjonglere, og jeg er interessert i et bredt spekter av temaer fra arkeologi til zoologi.

Og forresten, i tilfelle du lurer, etternavnet, Ager, mitt uttales /'eɪgə/ (/'eIg@/). Det kommer visstnok av det saksiske navnet Ēadgār – "ēad" betyr "rik, velsignet, glad ", og "gār" betyr "spyd, pil, våpen".

Du kan støtte Omniglot ved å gi en donasjon via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Eller du kan bidra til dette nettstedet på andre måter.

Translated into Norwegian (Bokmål) by Steve Pepper

Information about Norwegian | Norwegian phrases | Norwegian kinship terms | Tower of Babel of in Norwegian | Norwegian learning materials


Kven er eg?

Namnet mitt er Simon Ager. Eg bur i Bangor i Wales og tener til livsopphald gjennom denne heimesida. Eg er opphavleg frå Lancashire i nordvest-England.

Eg har vore oppteken av språk så lenge eg kan hugse, og eg har studert ganske mange av dei, med varierande grad av suksess. Eg snakkar mandarin, fransk, walisisk og irsk meir eller mindre flytande, klarar meg i tysk, spansk, japansk, skots-gælisk og mansk, les og forstår ganske mykje italiensk, portugisisk og esperanto, og har basiskunnskapar om tsjekkisk, taiwansk, kantonesisk og britisk teiknspråk (BSL).

Fleire detaljar om mine språklæringsopplevingar.

I tillegg til språk likar eg å syngje, spele og lytte til musikk, lese, gå på skeiser, sykle (også på eithjulssykkel) og sjonglere, og eg er interessert i eit breitt spekter av tema frå arkeologi til zoologi.

Og forresten, i tilfelle du lurar, etternamnet, Ager, mitt vert uttalt /'eɪgə/ (/'eIg@/). Det kjem visstnok av det saksiske namnet Ēadgār – “ēad” tyder “rik, velsigna, glad”, og “gār” tyder “spyd, pil, våpen”.

Du kan stø Omniglot ved å gje ei pengegåve via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Eller du kan bidra til denne heimsida på andre måtar.

Omsett til nynorsk av / Translated into nynorsk by Steve Pepper

Information about Norwegian | Norwegian phrases | Norwegian kinship terms | Tower of Babel of in Norwegian | Norwegian learning materials


Om mig

Jag heter Simon Ager, jag bor i Bangor i Wales och tjänar mitt uppehälle på den här hemsidan. Jag är ursprungligen från Lancashire i nordöstra England och har bott, jobbat och/eller studerat i ett antal andra länder, bland andra Skottland, Frankrike, Taiwan, Japan och Irland.

Jag har varit fascinerad av språk så länge som jag kan minnas och jag har studerat en hel del olika språk. Mitt modersmål är engelska, och jag Jag talar även mandarin, franska, walesiska (kymriska), irländska (iriska), skotsk gäliska, manx, tyska, spanska och japanska mer eller mindre flytande. Jag har även grundläggande kunskaper i tjekiska, taiwanesiska, kantonesiska, esperanto, italienska, portugisiska, tjeckiska, ryska, bretonska holländska, och brittiskt teckenspråk (BSL).

Läs mer om mina språkinlärningserfarenheter.

Min nästa stora passion efter språk är musik. Jag sjunger, i olika körer och andra grupper, skriver musik, spelar olika instrument, och går ofta på olika koncerter. Jag gillar också att läsa, och jonglera.

Om du undrade så uttalas mitt efternamn, Ager, /ˈeigə/) (/'eIg@/). Det kommer tydligen från det saxiska namnet Ēadgār.

Du kan stödja Omniglot genom att skänka en gåva via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Eller så kan du bidra till denna sida på andra sätt.

Translated into Swedish by Olof Lundgren, with corrections by Alexandra Grue Roodenburg

Information about Swedish | Phrases | Kinship terms | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

[ Other language versions ]


Um höfundinn

Ég heiti Simon Ager og bý í Bangor í Wales. Ég hef lifibrauð mitt af þessu vefsetri. Ég er fæddur og uppalinn í Lancashire á Norðvestur Englandi en hef búið, starfað og/eða verið í námi í Skotlandi, Frakklandi, Japan, á Írlandi og Tævan.

Tungumál hafa verið mér hugleikin síðan ég man eftir mér og ég hef numið nokkur þeirra til mismikillar hlítar: Mandarínkínversku, frönsku, velsku og írsku kann ég nokkurn veginn reiprennandi. Ég bjarga mér á þýsku, spænsku, japönsku, skoskri gelísku og manx. Ég les og skil töluvert í ítölsku, portúgölsku og esperantó og hef grunnþekkingu á tékknesku, rússnesku, bretónsku, tævönsku, kantonsku og bresku táknmáli (BSL).

Nánar um tungumálaævintýri mitt..

Næst tungumálum er tónlist aðalástríða mín - ég syng með nokkrum hljómsveitum, sem lög, leik á ýmis hljóðfæri og fer oft á tónleika. Ég hef einnig gaman af að lesa, fara á skauta, hjóla, þar með talið á einhjóli, og iðka sirkuslistir. Raunar hef ég áhuga á nánast öllu.

Vel á minnst, ef þú hefur velt fyrir þér hvernig eftirnafn mitt, Ager, sé borið fram þá er það /'eɪgə/. Það er að líkindum dregið af saxneska nafninu Ēadgār sem er Játgeir á íslensku og Játgeirr á norrænu. "Ēad" er raunar sama orð og auður og merkir ríkidæmi. "Gār" er geir í merkingunni spjót. Ætti því kannski að þýða Auðgeir.

Það er hægt að styrkja Omniglot gegnum PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Einnig má styðja vefsetrið á ýmsa aðra vegu..

Translated into Icelandic by Stefan Steinsson

Information about Icelandic | Icelandic phrases | Icelandic kinship terms | Tower of Babel in Icelandic | Icelandic learning materials

[ Other language versions ]


𐍈𐌰𐍃 𐌹𐌼?

𐌽𐌰𐌼𐍉 𐌼𐌴𐌹𐌽 𐌹𐍃𐍄 𐍃𐌹𐌼𐍉𐌽 𐌰𐌲𐌰𐌹𐍂, 𐌱𐌰𐌿𐌰 𐌹𐌽 𐌱𐌰𐌲𐌲𐌰𐌿𐍂 𐌹𐌽 𐍅𐌰𐌻𐌷𐌰𐌻𐌰𐌽𐌳𐌰 𐌾𐌰𐌷 𐌲𐌰𐍅𐌰𐌿𐍂𐌺𐌾𐌰 𐌼𐌹𐌸 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 𐌽𐌰𐍄𐌾𐌰𐍃𐍄𐌰𐌳𐌰. 𐌹𐌼 𐍆𐍂𐌰𐌼 𐌻𐌰𐌽𐌺𐌰𐍃𐌾𐌹𐍂𐌰 𐌹𐌽 𐌽𐌰𐌿𐍂𐌸𐌰-𐍅𐌹𐍃𐍄𐍂𐌰𐌹 𐌰𐌲𐌲𐌹𐌻𐌰𐌻𐌰𐌽𐌳𐌹𐍃 𐌾𐌰𐌷 𐌱𐌰𐌿𐌰𐌹𐌳𐌰, 𐍅𐌰𐌿𐍂𐌷𐍄𐌰 𐌻𐌰𐌹𐍃𐌹𐌳𐌿𐌷 𐌹𐌽 𐍃𐌺𐍉𐍄𐌰𐌻𐌰𐌽𐌳𐌰, 𐌹𐍂𐌰𐌻𐌰𐌽𐌳𐌰, 𐍆𐍂𐌰𐌲𐌺𐌰𐍂𐌴𐌹𐌺𐌾𐌰, 𐍄𐌰𐌾𐍅𐌰𐌽 𐌾𐌰𐌷 𐌾𐌰𐍀𐌰𐌽.

𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃 𐍅𐌴𐍃𐌿𐌽 𐍅𐌿𐌻𐌸𐍂𐍉𐍃 𐍆𐌰𐌿𐍂 𐌼𐌹𐌺 𐍆𐍂𐌰𐌼 𐌻𐌰𐌲𐌲𐌰𐌹 𐍈𐌴𐌹𐌻𐌰𐌹 𐌾𐌰𐌷 𐌻𐌰𐌹𐍃𐍄𐌹𐌳𐌰 𐍃𐌿𐌼𐍉𐍃 𐌸𐌹𐌶𐍉. 𐌼𐌴𐌹𐌽𐌰 𐍆𐍂𐌿𐌼𐌹𐍃𐍄𐍉 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 𐌰𐌲𐌲𐌹𐌻𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 𐌹𐍃𐍄, 𐌾𐌰𐌷 𐌼𐌰𐌲 𐌼𐌰𐌽𐌳𐌰𐍂𐌹𐌽𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐍆𐍂𐌰𐌲𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐍅𐌰𐌻𐌷𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐌹𐍂𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐍃𐌺𐍉𐍄𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐌼𐌰𐌽𐌺𐍃𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐌷𐌴𐌹𐍃𐍀𐌰𐌽𐌾𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 𐌾𐌰𐌷 𐌾𐌰𐍀𐌰𐌽𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 𐍂𐍉𐌳𐌾𐌰𐌽. 𐌾𐌰𐌷 𐌷𐌰𐌱𐌰 𐌺𐌿𐌽𐌸𐌹 𐍄𐌰𐌹𐍅𐌰𐌽𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃, 𐌺𐌰𐌽𐍄𐍉𐌽𐌴𐍃𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃, 𐌰𐌹𐍃𐍀𐌰𐌹𐍂𐌰𐌽𐍄𐍉𐌽𐍃, 𐌹𐍄𐌰𐌻ï𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃, 𐍀𐌰𐌿𐍂𐍄𐌿𐌲𐌹𐍃𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰, 𐍄𐍃𐌾𐌰𐌹𐌷𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃, 𐍂𐌿𐍃𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃, 𐌱𐍂𐌰𐌹𐍄𐌰𐌿𐌽𐌹𐍃𐌺𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃, 𐌽𐌹𐌸𐌴𐍂𐌰𐌻𐌰𐌽𐌳𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃 𐌾𐌰𐌷 𐌱𐍂𐌹𐍄𐌹𐍃𐌺𐍉𐌽𐍃 𐍄𐌰𐌹𐌺𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃.

𐌼𐌰𐌹𐍃 𐌰𐌽𐌰𐌺𐌿𐌽𐌽𐌰𐌽 𐌱𐌹 𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰𐌻𐌰𐌹𐍃𐌴𐌹𐌽 𐌼𐌴𐌹𐌽𐌰.

𐌽𐌹 𐌸𐌰𐍄𐌰𐌹𐌽𐌴𐌹 𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃, 𐌰𐌺 𐌾𐌰𐌷 𐍃𐌰𐌲𐌲𐍅 𐌹𐍃 𐍅𐌿𐌻𐌸𐍂𐌰 𐍆𐌰𐌿𐍂 𐌼𐌹𐌺, 𐍃𐌹𐌲𐌲𐍅𐌰 𐌹𐌽 𐌼𐌰𐌽𐌰𐌲𐌰𐌹𐌼 𐌺𐍉𐍂𐌿𐌼 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐌻𐌾𐌰𐌹𐌼 𐌷𐌹𐌿𐌷𐌼𐌰𐌼, 𐌼𐌴𐌻𐌾𐌰 𐍃𐌰𐌲𐌲𐍅𐌹𐌽𐍃, 𐌻𐌰𐌹𐌺𐌰 𐌹𐌽𐍃𐍄𐍂𐌿𐌼𐌰𐌹𐌽𐍄𐌿𐌽𐍃 𐌾𐌰𐌷 𐌲𐌰𐌲𐌲𐌰 𐌰𐌿𐍆𐍄𐍉 𐌳𐌿 *𐍃𐌰𐌲𐌲𐍅𐌰𐌲𐌰𐌵𐌿𐌼𐌸𐌹𐌼. 𐌾𐌰𐌷 𐍆𐍂𐌹𐌾𐍉 𐌰𐌽𐌰𐌺𐌿𐌽𐌽𐌰𐌽

𐌹𐌸 𐍅𐌹𐌻𐌴𐌹𐍃 𐍅𐌹𐍄𐌰𐌽, 𐌰𐍆𐍄𐌿𐌼𐌹𐍃𐍄𐍉 𐌽𐌰𐌼𐍉 𐌼𐌴𐌹𐌽, 𐌰𐌲𐌴𐍂, 𐌿𐍃𐌵𐌹𐌸𐌰𐌳𐌰 /'eɪgə/ (/'eIg@/). 𐌹𐍄𐌰 𐍅𐌰𐍂𐌸 𐌰𐌲𐌲𐌹𐌻𐌹𐍃𐌺𐌹𐌽𐍃 𐌽𐌰𐌼𐍉 Ē𐌰𐌳𐌲ā𐍂.

𐌼𐌰𐌲𐍄 𐍉𐌼𐌽𐌹𐌲𐌻𐍉𐍄 𐍃𐍄𐍉𐌳𐌾𐌰𐌽 𐌼𐌹𐌸 𐍆𐌰𐌹𐌷𐌿𐌲𐌹𐌱𐍉𐌼 𐌸𐌰𐌹𐍂𐌷 𐍀𐌴𐍀𐌰𐌻.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

𐌼𐌰𐌲𐍄𐌿𐌷 𐌽𐌰𐍄𐌾𐌰𐍃𐍄𐌰𐌸 𐌷𐌹𐌻𐍀𐌰𐌽 𐌹𐌽 𐌰𐌻𐌾𐌰𐌹𐌼 𐌷𐌰𐌹𐌳𐌿𐌼.

ƕas im?

Namo mein ist Simon Agair, baua in Baggaur in Walhalanda jah gawaurkja miþ þamma natjastada. Im fram Lankasjira in Naurþa-wistrai Aggilalandis jah bauaida, waurhta laisiduh in Skotalanda, Iralanda, Fragkareikja, Tajwan jah Japan.

Razdos wesun wulþros faur mik fram laggai ƕeilai jah laistida sumos þizo. Meina frumisto razda Aggilarazda ist, jah mag Mandarinrazda, Fragkarazda, Walharazda, Iriskarazda, Skotarazda, Manksarazda, þiudiskarazda, Heispanjarazda jah Japaniskarazda rodjan. Jah haba kunþi Taiwaniskarazdos, Kantonesiskarazdos, Aispairantons, Italïarazdos, Paurtugisiskarazda, Tsjaihiskarazdos, Rusarazdos, Braitauniskarazdos, Niþeralandarazdos jah Britiskons Taikneinarazdos.

Mais anakunnan bi razdalaisein meina.

Ni þatainei razdos, ak jah saggw is wulþra faur mik, siggwa in managaim korum jah aljaim hiuhmam, melja saggwins, laika instrumaintuns jah gagga aufto du *saggwagaqumþim. Jah frijo anakunnan

Iþ wileis witan, aftumisto namo mein, Ager, usqiþada /'eɪgə/ (/'eIg@/). Ita warþ Aggiliskins namo Ēadgār.

Magt Omniglot stodjan miþ faihugibom þairh Pepal.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Magtuh natjastaþ hilpan in aljaim haidum.

Translated into Gothic by Roel

Information about Gothic | Gothic phrases | Tower of Babel in Gothic | Gothic books

[ Other language versions ]


Kto som?

Volám sam Simon Ager. Pochádzam z mesta Lancashire, ktoré sa nachádza na severozápade Anglicka, ale v súčasnosti žijem v Bangore vo Walese. Slobodne a nezávisle píšem o jazykoch a cestovaní.

Pracoval som v mnohých krajinách, vrátane Veľkej Británie, Francúzska a Tajwanu, kde som vykonával rôzne práce od kuchynského poslíčka až po manažéra informačných technológií. Okrem iného som strávil deväť rokov v Brightone, kde som sa venoval vývoju mnohojazyčných webových stránok.

Už veľmi dávno sa zaujímam sa o lingvistiku a jazyky vo všeobecnosti. Mojím materinským jazykom je angličtina; francúzštinu a nemčinu som študoval na strednej škole, čínsky a japonsky na univerzite a ako samouk som študoval niekoľko ďalších jazykov. Z cudzích jazykov najlepšie ovládam mandarínsku čínštinu, nasleduje walština, írčina, francúzština, nemčina, španielčina a japončina.

V súčasnosti študujem britskú posunkovú reč s cieľom zlepšiť si svoje znalosti tiež walštiny, írčiny, manxu a škótskej gaelčiny a znovu získať plynulosť v používaní francúzštiny, nemčiny a japončiny.

Viac o mojich zážitkoch pri štúdiu jazykov

Okrem toho rád čítam, počúvam hudbu, pozerám filmy, hrám na rôzne hudobné nástroje, spievam, korčuľujem sa, jazdím na bicykli a na jednokolke, žonglujem.

Moje meno pochádza, Ager, z anglosaského slova "Ēadgār". "Ead" znamená "blahobyt, bohatstvo" a "gār" znamená "oštep, kopija".

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Slovak by Julius Hauser

Information about Slovak | Useful phrases | Kinship terms | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

[ Other language versions ]


O autorze

Nazywam się Simon Ager i pochodzę z Lancashire w północno - wschodniej Anglii. Obecnie mieszkam w Bangor w Walii. Tą stroną internetową zarabiam na życie.

Języki fascynują mnie od zawsze - studiowałem ich dość dużo, z różnymi sukcesami. Mówię dość płynnie po mandaryńsku, francusku, walijsku i irlandzku. Potrafię poradzić sobie po niemiecku, hiszpańsku, japońsku, szkocku (gaelicku) i w języku Manx. Potrafię też czytać i trochę rozumiem po włosku, portugalsku i w esperanto. W stopniu całkowicie podstawowym natomiast jestem w stanie się porozumieć po czesku, tajwańsku, kantońsku i w brytyjskim języku migowym (BSL).

Więcej szczegółów odnośnie moich doświadczeń związanych z nauką języków.

Poza nauką języków, lubię śpiewać, grać i słuchać muzyki, a także czytać, podróżować, pływać, jeździć na łyżwach, jeździć na rowerze i monocyklu i żonglować. Interesuję się wieloma dziedzinami nauki - od archeologii po zoologię.

Swoją drogą, gdybyście się nad tym zastanawiali, moje nazwisko, Ager, wymawia się /'eɪgə/ (/'eIg@/). Pochodzi ono najprawodpodobniej z saksońskiego nazwiska "Ēadgār", gdzie "ēad" oznacza "powodzenie, szczęście", "gār" natomiast - "włócznię".

Możesz wspomóc Omniglot dokonując darowizny przelewem przez PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Albo też wspomóc Omniglot w inny sposób.

Translated into Polish by Tadeusz Stasiak

Information about Polish | Polish phrases | Polish tonguetwisters | Tower of Babel | Learning materials

[ Other language versions ]


Ποιος είμαι;

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τη γλώσσα και τη γλωσσολογία και έχω μελετήσει ευρέως τα δύο αυτά θέματα. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα αγγλικά, έχω μάθει γαλλικά και γερμανικά στο γυμνάσιο, Κινέζικα και ιαπωνικά στο πανεπιστήμιο και από μόνος μου διδάχτηκα μερικές άλλες γλώσσες. Πιο ικανός, πέραν από τα αγγλικά, είμαι στα μανδαρίνικα κινέζικα κι ύστερα στα ουαλικά, ιρλανδικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά και ιαπωνικά. Αυτή τη στιγμή μαθαίνω τσέχικα.

Περισσότερες λεπτομέρειες από τις περιπέτειες μου στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

Μου αρέσει επίσης το διάβασμα, ν’ ακούω μουσική, να βλέπω ταινίες, να παίζω διάφορα μουσικά όργανα, να τραγουδώ, να ταξιδεύω, το πατινάζ «ινλάιν σκέιτινγκ», το ποδήλατο, το μονόκυκλο, οι ταχυδαχτυλουργίες και διάφορα άλλα κόλπα του τσίρκου.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Μετάφραση στα ελληνικά: Γιάγκος Δημητρίου / Translated into Greek by Yiangos Demetriou

Information about Greek | Modern Greek phrases | Ancient Greek phrases | Tower of Babel in Modern Greek | Tower of Babel in Ancient Greek | Greek links | Greek learning materials | Books about the Greek alphabet

[ Other language versions ]


Per autorin

Unë quhem Simon Ager, jetoj në Bangor te Uellsit dhe i plotësoj kushtet për jetesë me këtë Ueb-faqe. Prejardhjen e kam nga Lancashire në veri-perendim të Anglise, dhe, kam jetuar, punuar dhe/ose studiuar në Skoci, Irlandë, Francë, Tajvan dhe Japoni.

Gjuhët më kanë mahninur perherë dhe i kam studiuar disa nga to. Gjuha ime amtare është Anglishtja, dhe di te flas Mandarin (Kinezisht), Frengjisht, Uelsh, Irlandisht, Skocisht, Manks, Gjermanisht, Spanjisht dhe pak a shumë Japonisht. Gjithashtu kam njohuri fillestare per Tajvanishten, gjuhen Kantoneze, Esperanton, Italishten, Portugalishten, gjuhen çeke, Rusishten, gjuhen e Bretanjes, Holandishten, dhe Gjuhen Anlgeze me Shenja (BSL).

Me shumë detaje nga aventurat e mia te mësimit gjuhësor.

Përve gjuhëve, pasioni im i radhes është muzika – unë këndoj në disa kore dhe grupe tjera, shkruaj këngë, luaj various instrumente muzikore të ndryshme, dhe shkoj koncerte. Gjithashtu më pëlqen leximi, dhe lojërat e shkathtësive (zhonglimi).

Për më shumë, nëse jeni të interesuar, mbiemri im, Ager, shqiptohet /'eɪgə/ (/'eIg@/). Si duket vjen nga emri Sakson Ēadgār.

You can support Omniglot by making a donation via PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Or you can contribute to the site in other ways.

Translated into Albanian by Plator Gashi

Information about Albanian | Phrases in Gheg Albanian | Phrases in Tosk Albanian | Albanian numbers | Tower of Babel in Albanian | Albanian learning materials

[ Other language versions ]


من کی‌ام؟

نام من «سایمون اِیگا» سات، ساکن «بَنگور» در «وِیلز» (انگلستان) هستم و این وب‌گاه منبع درآمد من است. اصالتم به «لانکَشیر» در شمال غربی «انگلند» برمی‌گردد.

از وقتی که یادم می‌آید شیفته‌ی زبان‌ها بوده‌ام و چندتایی از آن‌ها را، تا سطوح متفاوتی، آموخته‌ام. زبان‌های ماندارین، فرانسوی، ولشی و ایرلندی را کم‌وبیش روان صحبت می‌کنم، به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی، ژاپنی، گائلیکِ اسکاتلندی و مانکسی مسلط هستم، و تا حدودی می‌توانم ایتالیایی، پرتغالی و اسپرانتو را بخوانم و بفهمم، و کمی هم با زبان‌های چک، تایوانی، کانتونی و زبان علائم بریتانیایی آشنایی دارم.

جزئیات بیشتر در مورد ماجراجویی‌هایم در یادگیری زبان.

علاوه بر زبان‌ها، از آوازخوانی، نواختن و گوش‌دادن به موسیقی، مطالعه، سفر، شنا، اسکیت، دوچرخه‌سواری، یک‌چرخه‌سواری و حرکات نمایشی لذت می‌برم، و به گستره‌ی وسیعی از موضوعات از اخترشناسی تا یخ‌شناسی علاقه‌مندم.

راستی، اگر کنجکاو شدید، نام خانوادگی من (/'eIg@/) /'eɪgə/   تلفظ می‌شود. از قرار معلوم از نام ساکسونی «ادگار» می‌آید - «اد» به معنی «سعادت و اقبال»، و «گار» به معنی نیزه می‌باشد.

شما می‌توانید از طریق Paypal از Omniglot حمایت کنید:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

یا می‌توانید از روش‌های دیگر به این وب‌گاه کمک اهدا کنید..

Translated into Persian by ‎بهنام اسفهبد (Behnam Esfahbod)

Information about Persian | Persian phrases | Persian numbers | Tower of Babel in Persian | Persian learning materials

[ Other language versions ]


प्रणेत्याबद्दल

माझे नाव सायमन एगर (Simon Ager) आहे; मी वेल्स (Wales) देशातील बँगर (Bangor) शहरात निवास करतो व ह्या संकेतस्थळाद्वारे उदरनिर्वाह करतो. मी मूळचा इंग्लंड (England) देशाच्या वायव्येस स्थित लेंकेशायर (Lancashire) शहरातील आहे.

मी जाणता झाल्यापासूनच मला भाषांनी भुरळ घातली आणि मी काही भाषांचा अभ्यास करून त्यांना अंगिकृत करण्यात विविध स्तरांवर यशस्वी झालो. मँडरिन (Mandarin), फ्रेंच (French), वेल्श (Welsh) आणि आयरिश (Irish) ह्या भाषा मला कमी-जास्त प्रमाणात चांगल्या येतात; जर्मन (German), स्पॅनिश (Spanish), जॅपनीज (Japanese), स्कॉटिश गेलिक (Scottish Gaelic) आणि मँक्स (Manx) ह्या भाषा मला बर्‍यापैकी जमतात; इटॅलियन (Italian), पोर्तगीज (Portuguese) आणि एस्पेरांतो (Esperanto) ह्या भाषा मला थोड्याफार प्रमाणात वाचता येतात व कळतात; आणि झेक (Czech), टाईवानीज (Taiwanese) आणि ब्रिटिश चिह्न भाषा (British Sign Language) ह्यांचे केवळ प्राथमिक ज्ञान मला आहे.

माझ्या भाषा शिकण्याच्या प्रवासाबद्दल सविस्तर वृत्तांत.

भाषा शिकण्याव्यतिरिक्त गायन, संगित वादन व श्रवण, वाचन, भ्रमंती, जलतरण, स्केटिंग, सायकलिंग, युनीसायकलिंग आणि जगलिंग, हे माझे छंद आहेत; आणि पुरातत्वशास्त्र ते जैवशास्त्र अशा विविध विषयांमधे मला ऋची आहे.

तुम्ही ओम्निग्लॉट (Omniglot) ला मदत करण्यासाठी पेपाल (PayPal) मार्फत दान करू शकता :

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

किंवा तुम्ही ह्या संकेतस्थळाला इतर प्रकारे देखिल मदत करू शकता.

Translated into Marathi by Siddhant Bhaware (सिद्धांत भवरे)

Information about Marathi | Useful phrases in Marathi | Tower of Babel in Marathi


আমার পরিচয়

আমি সাইমন এইগা, আমার বসবাস ওয়েলস্ এর ব্যাঙ্গোর-এ আর আমার জীবনধারণের উপায় এই ওয়েবসাইট। আসলে আমি উত্তর-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের ল্যাংকাশায়ারের লোক। আমি অন্য অনেকগুলি দেশে বাস করেছি, কাজ করেছি এবং/অথবা পড়াশোনা করেছি।

ভাষা বহুদিন থেকে আমার কাছে একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় এবং আমি বেশ কয়েকটি ভাষা শিখেছি তবে সব ভাষায় আমার পারদর্শীতা সমান নয়। আমি মান্দারিন, ফরাসি, ওয়েলশ এবং আইরিশ ভাষা ভালোই বলতে পারি, জার্মান, স্প্যানিশ, জাপানি, স্কটিশ গেইলিক এবং ম্যাংক্স-এ কাজ চালিয়ে নিতে পারি। আমি বেশ কিছুটা ইটালিয়ান, পর্তুগিজ আর এস্পেরান্তো পড়তে এবং বুঝতে পারি। এছাড়াও চেক, তাইওয়ানিজ্, ক্যাণ্টোনিজ্ এবং ব্রিটিশ সাইন ল্যাংগুয়েজ-এ আমার প্রাথমিক জ্ঞান আছে।

আমার ভাষা শিক্ষার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।.

ভাষাচর্চা ছাড়া আমি গান গাওয়া, বাজনা বাজানো এবং শোনা, বই পড়া, ভ্রমণ, সাঁতার, স্কেটিং, সাইকেল চালানো, ইউনিসাইক্লিং এবং জাগলিং উপভোগ করি। এছাড়াও প্রত্নতত্ত্ব থেকে প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে।

আমার পদবীর উচ্চারণ /'eɪgə/ (/'eIg@/)। এর উৎপত্তি হল স্যাক্সন নাম Ēadgār - "ēad" যার অর্থ হল "বড়লোক, ধনী, আশীর্বাদধন্য, সুখী" এবং "gār" থেকে যার মানে হল "বল্লম, তীর, অস্ত্রশস্ত্র"।

আপনি PayPal-এ দান করে Omniglot-কে সাহায্য করতে পারেন:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

অথবা আপনি অন্যভাবে এই সাইট-এ আপনার অবদান রাখতে পারেন

Translated into Bengali by Subhamay Ray

Information about Bengali | Bengali phrases | Bengali numbers | Bengali kinship words | Tower of Babel in Bengali | Bengali learning materials


Kuka olen?

Nimeni on Simon Ager. Olen kotoisin Lancashiresta Luoteis-Englannista ja asun tällä hetkellä Bangorissa Walesissa. Hankin elantoni pääosin Omniglotin avulla, mutta kirjoitan myös kielistä ja matkustamisesta freelancerina.

Olen työskennellyt monessa maassa, mm. Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Taiwanilla, ja tehnyt monenlaisia töitä tiskauksesta tietohallintoon. Viimeiset yhdeksän vuotta olen kehittänyt monikielisiä Internet-sivustoja Brightonissa.

Olen ollut syvästi kiinnostunut kielestä järjestelmänä sekä maailman eri kielistä niin kauan kuin muistan. Äidinkieleni on englanti, ja olen opiskellut ranskaa ja saksaa lukiossa, kiinaa ja japania yliopistossa sekä itsekseni monia muitakin kieliä. Parhaiten puhumani vieras kieli on mandariinikiina, jota seuraavat enemmän tai vähemmän sujuvuusjärjestyksessä kymri, iiri, ranska, saksa, espanja ja japani.

Tällä hetkellä opiskelen brittiläistä viittomakieltä ja parantelen kymrin, iirin, manksin ja skotlanningaelin taitojani. Koetan myös palautella sujuvuutta ranskan, saksan ja japanin kielten osaamiseeni.

Tästä linkistä voit lukea enemmän kieltenopiskeluseikkailuistani.

Pidän myös lukemisesta, musiikin kuuntelusta, elokuvien katselemisesta, monien soitinten soittamisesta, laulamisesta, matkustamisesta, rullaluistelusta, polkupyörällä ja yksipyöräisellä pyöräilystä sekä jonglöörauksesta.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Finnish by Miika Valo, with corrections and improvements by Miikka-Markus Alhonen

Information about Finnish | Finnish phrases | Numbers in Finnish | Kinship terms Finnish | Tower of Babel Finnish | Finnish learning materials

[ Other language versions ]


Selle veebilehe loojast

Minu nimi on Simon Ager, ma elan Bangors, Walesis, ja teenin elatist selle veebilehe abil. Pärit olen ma Loode-Inglismaalt Lancashire'ist, ning ma olen elanud, töötanud ja/või õppinud Šotimaal, Iirimaal, Prantsusmaal, Taiwanis ja Jaapanis.

Keeled on mind võlunud sestpeale kui ma end mäletan, ja ma olen päris paljud neist ka ära õppinud. Mu emakeel on inglise keel ja ma olen võimeline teatud määral kõnelema mandariini, prantsuse, walesi, iiri, gaeli, mänksi, saksa, hispaania ja jaapani keelt. Samuti olen ma omandanud taiwani, kantoni, esperanto, itaalia, portugali, tšehhi, vene, bretooni, hollandi keele ja briti viipekeele (BSL) põhialused.

Rohkem detaile mu keelte õppimise seiklustest

Mulle meeldib ka lugemine, muusika kuulmine, filmide vaatamine, igasuguste muusika instrumentide mängimine, laulmine, reisimine, reasratastega uisutamine, jalgrattaga sõitmine, üheratta jalgrattaga sõitmine ja dshagling.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Estonian by Allan Kiisk and Toomas Taul

Information about Estonian | Estonian phrases | Numbers in Estonian | Proverbs in Estonian | Tower of Babel in Estonian | Estonian learning materials

[ Other language versions ]


Ki vagyok én?

Nevem Simon Ager, Bangorban, Walesben élek, és ez az internetes oldal a megélhetésem. Eredetileg Lancashireból származom (Anglia északnyugati része), és a következő országokban éltem, dolgoztam és/vagy tanultam: Skócia, Írország, Franciaország, Tajvan és Japán.

Már nagyon régóta érdekelnek a nyelvek, és jónéhányat meg is tanultam. Az anyanyelvem angol, és továbbá a következő nyelveken tudok többé-kevésbé beszélni: mandarin kínai, francia, walesi, ír, skót kelta, mann-szigeti, német, spanyol, és japán. A következő nyelvekből is van alapvető tudásom: tajvani, kantoni, eszperantó, olasz, portugál, cseh, orosz, breton, holland és brit jelbeszéd (BSL).

Részletek a nyelvtanulási kalandjaimról

A nyelvek után amit legjobban szeretek az a zene. Néhány kórusban és más csoportokban éneklek, dalokat írok, számos hangszeren játszom és gyakran járok koncertekre. Olvasni és zsonglórködni is szeretek.

Egyébként ha esetleg érdekli, a vezetéknevem, Ager (ejtsd: éjgö), állítolag a szász Ēadgär névből ered.

Az Omniglotot egy PayPal átal való adománnyal támogathatja:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Or you can contribute to the site in other ways.

Hungarian translation by Béla Csaba Hatvany, with corrections and additions by Szabolcs Horvát, Adrian Bury and Sam David

Information about Hungarian | Hungarian phrases | Tower of Babel in Hungarian | Hungarian learning materials

[ Other language versions ]


Yazar Hakkında

Benim adım Simon Ager, aslen İngiltere'nin kuzeybatısındaki Lancashire'danım, şu anda Galler'deki Bangor'da yaşıyorum ve hayatımı Omniglot'tan kazanıyorum.

Değişik işlerde İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde Channel Adaları'nda, Fransa'da ve Tayvan'da çalıştım.

Anadilim İngilizce'dir ve İngilizce'nin aksanlarına ve lehçelerine ve hatırlayabildiğim kadar diğer dillere de ilgi duyuyorum. Fransızca ve Almanca çalıştım aynı zamanda Çince ve Japonca üzerine lisans derecem ve Dilbilim üzerine de masterım var. Çeşitli başarı derecelerinde bir çok dile kendi kendime çalıştım. Mandarin'im, Fransızcam, Galcem, İrlandacam aşağı yukarı akıcıdır. Almanca, İspanyolca, Japonca, İskoçça ve Manksçayı anlayabilir ve İtalyanca, Portekizce ve Esperantoyu da yazabilir ve biraz anlayabilirim. Kantonca, Tayvanca, Çekçe ve İngiliz İşaret Dili hakkında ise yüzeysel bilgim vardır.

Müzik dinlemekten, çalmaktan ve söylemekten, okumaktan, gezmekten, yüzmekten, kayak yapmaktan, bisiklete binmekten, tektekere binmekten ve hokkabazlıktan hoşlanırım.

Bu arada, belki merak ediyorsunuzdur, soyadım /'eɪgə/ (/'eIg@/) şeklinde söyleniyor. Sakson ismi olan Ēadgār'dan geliyor. "Ead", "iyi talih"; "gār" ise "mızrak" anlamına geliyor.

Paypal ile bir bağışta bulunarak Omniglot'u destekleyebilirsiniz.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Ya da siteye başka şekillerde katkıda bulunabilirsiniz.

Translated in Turkish by Uğur Çakır

Information about Turkish | Turkish phrases | Kinship terms in Turkish | Numbers in Turkish | Tower of Babel in Turkish | Turkish learning materials

[ Other language versions ]

[ Other language versions ]


저는 이런 사람입니다

제 이름은 시몬 에이저입니다. 저는 영국 북서부의 랭커셔에서 태어났습니다. 현재는 웨일즈의 뱅거에 살며 Omniglot을 운영하면서 생계를 꾸리고 있습니다. 또한 프리랜서 작가로 일하면서 언어와 여행에 관한 글을 씁니다.

저는 영국, 프랑스, 대만 등 여러 나라에서 일했었고, 직업도 주방 청소원에서 IT매니저까지 다양합니다. 9년 전부터 거의 최근까지 브라이튼에서 다국어 웹사이트를 개발하고 있습니다.

아주 어릴 적부터, 저는 언어학과 여러 언어에 흥미를 가져왔습니다. 제 모국어는 영어이고, 중학교를 다닐 때 프랑스어와 독일어를 배웠습니다, 대학에서 중국어와 일본어를 배웠고, 다른 꽤 많은 언어들을 혼자서 공부했습니다. 배운 외국어 중에 제가 가장 잘하는 것은 만다린이고, 그 다음은 웨일스어, 아일랜드어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 일본어순입니다.

제 언어 학습기에 대한 더 자세한 사항은 여기를 클릭하세요

전 독서와 음악 감상, 영화 감상, 여러 악기 연주, 노래 부르기, 여행, 인라인 스케이트 타기, 자전거 타기, 외바퀴 자전거 타기, 저글링 및 여러 서커스 마술을 즐깁니다.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Korean by Ha Hyun Jong (하현종)

Information about Korean | Korean phrases | Korean numbers | Korean colours | Tower of Babel in Korean | Korean learning materials | Korean links

[ Other language versions ]


מי אני?

שמי שמעון אגר, אני גר בבנגור שבווילס, ומרוויח את פרנסתי מאתר אינטרנט זה. אני במקור מלנקשייר שבצפון-מערב אנגליה, ואני חייתי, עבדתי, ולמדתי במספר מדינות אחרות, הכוללות צרפת, טאיוואן, יפן, ואירלנד.

שפות העולם ריתקו אותי מתחילת זכרונותיי, ולמדתי לא מעט מהן, במגוון רמות של הצלחה. אני מדבר באופן שותף סינית מנדרינית, צרפתית, ווולשית, אני יכול להסתדר בגרמנית, ספרדית, יפנית, גאילית סקוטית ומנקס, וקורא ומבין די הרבה איטלקית, פורטוגזית, ואספרנטו, ויש לי הבנה בסיסית בצ’כית, טאיוואנית, סינית קנטונית, ושפת הסימנים האנגלית.

פרטים נוספים על הרפתקאותי בלימוד שפות

בנוסף לשפות, אני נהנה משירה, נגינה, והאזנה למוזיקה, קריאה, טיולים, שחייה, סקייטינג, ורכיבה באופניים, ואני מתעניין במגוון תחומים הכוללים הכל מארכיולוגיה לזוולוגיה.

דרך אגב, במקרה והתעניינתם, שם משפחתי נאמר “אדג’” הבא מהשם הסקסוני”אדגאר” שפירושו “עשיר, מבורך, ושמח”.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Hebrew by Jehuda Ronen, with corrections and additions by Ella Karev (אלה קרב)

Information about Hebrew | Hebrew phrases | Hebrew numbers | Tower of Babel in Hebrew | Biblical Hebrew video lessons | Modern Hebrew video lessons | Hebrew links | Hebrew learning materials

[ Other language versions ]


من أنا ؟

اسمي سايمون إيغر وأصلي من لانكشير شمال غرب إنكلترا لكني أعيش حاليا في بانغور بويلز وأكسب عيشي من هذا الموقع ، وقد عملت بوظائف متعددة في عدة مناطق بالمملكة المتحدة وفرنسا وتايوان وجزر القنال .

لغتي الأصلية هي الإنكليزية ومهتم جدا باللكنات واللهجات لمختلف اللغات اللي أستطيع تذكرها ، حيث درست الفرنسية والألمانية في المدرسة الثانوية كما أحمل شهادة البكالوريوس في اللغتين الصينية واليابانية بالإضافة إلى شهادة الماجستير في الألسنيات ، وقد تعلمت عددا من اللغات الأخرى بشكل ذاتي مع نسب متفاوتة من النجاح .

أجيد اللغات الصينية الماندارينية والفرنسية والويلزية والإيرلندية بدرجة أعلى أو أقل من الطلاقة ويمكنني التدبر في اللغات الألمانية والإسبانية واليابانية والاسكتلندية الغالية والمانكسية ، كما أستطيع قراءة وفهم الإيطالية والبرتغالية والإسبرنتو بعض الشيء مع معرفة سطحية باللغات التشيكية والتايوانية والكنتونية ولغة الإشارات البريطانية .

المزيد من التفاصيل حول مغامراتي في تعلم اللغات

أهوى الغناء واللعب والاستماع للموسيقى إضافة إلى القراءة والسفر والسباحة والتزلج على العجلات وركوب الدراجات الهوائية والدراجات الأحادية وألعاب الخفة .

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Arabic by Zein Al A’bideen Shabeeb

Information about Arabic | Phrases in Arabic | Tower of Babel in Arabic | Arabic links | Arabic learning materials | Books about the Arabic script | Arabic electronic dictionaries and translators

[ Other language versions ]


Who am I?

ผมชอบภาษาและภาษาศาสตร์มากครับแล้วก็ชอบศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของภาษาต่างๆ ภาษาแม่ของผมคือภาษาอังกฤษครับ แต่ว่าผมเรียนภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันที่โรงเรียนตอนมัธยม และรียนภาษาจีนและญี่ปุ่นในมหาวัทยาลัย นอกจากนี้ก็ยังศึกษาภาษาอื่นๆด้วยตัวเอง ในบรรดาภาษาต่างประเทศที่ผมรู้ ผมสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ดีที่สุด รองลงมาคือภาษาเวลส์ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และญีปุ่น (ไม่มากก็น้อยตามนั้นแหละครับ) และตอนนี้ผมก็กำลังเรียนภาษาเช็คอยู่ครับ

อื่นๆเกี่ยวกับการผจญภัยในโลกแห่งภาษาของผม

ผมชอบอ่าน ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภท ร้องเพลง เพลง ท่องเที่ยว เล่นโรลเลอร์เบรด ปั่นจักรยาน จักรยานล้อเดียว เล่นจักกลิ้ง(กลลูกบอล3ลูก) แล้วก็เล่นอะไรแปลกๆอีกหลายอย่างที่เค้าเล่นกันในละครสัตว์.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Thai by Thidarak Thamarongrat, with corrections by Lalana Lertitthipon

Information about Thai | Thai phrases | Tower of Babel in Thai | Thai learning materials

[ Other language versions ]


Sino Ako?

Ang pangalan ko ay Simon Ager. Nakatira ako sa kasalukuyan sa Bangor.

Sobrang interesado ako sa mga wika't lengguahe at nagkaroon ng maraming kaalaman tungkol dito. Ang aking pangunahing wika ay Ingles, nag-aral ako ng Pranses at Aleman sa paaralang sekondarya, Intsik at Hapon naman sa unibersidad, at tinuturuan ko ang aking sarili ng kaunti pang mga lengguahe. Ang tanging banyagang lengguahe kung saan nakakapag-salita ako nang mahusay ay Intsik (Mandarin), sumunod ang Welsh, Irish, Pranses, Aleman, Espanyol at Hapon (humigit-kumulang sa ganyang pagkasunod-sunod).

Mga karagdagang detalye tungkol sa mga paglalakbay ko sa pagaaral ng mga wika

Hilig ko rin magbasa, makinig ng musika, manuod ng mga pelikula, tumugtog ng iba't ibang instrumentong pang-musika, kumanta, mag-rollerblades, mag-cycling, mag-unicycling, mag-juggling at iba't iba pang mga gawaing pang-sirko.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Tagalog by Vaan Ratsbane

Information about Tagalog | Tagalog phrases | Numbers in Tagalog | Tower of Babel in Tagalog | Tagalog learning materials

[ Other language versions ]


Sin-o ako?

Ang ngalan ko Simon Ager, naga-istar ako sa Bangor sa Wales kag ang akong pangabuhian nagahalin sa website nga ini. Halin ako sang una sa Lancashire sa amínhan-katúndan sang Inglaterra.

Halin pa sang san-o ko madumduman interesado na gid ako kaayo sa mga lenguahe kag natun-an ko ang iban sa ila. Medyo maayo ang akon Mandarin, French, Welsh kag Irish, puwede pasar ang akon German, Spanish, Japanese, Scottish Gaelic kag Manx, kag makabasa kag makaentiénde ako sang diutay nga Italian, Portuguese kag Esperanto, kag kahibalo sang Czech, Taiwanese, Cantonese kag British Sign Language (BSL).

Dugang nga detalye nahanungúd sa akon mga pagpasimpalad sa lenguahe.

Luas sa mga lenguahe, nalipay man ako magkanta, magtukar kag mamati sang lantonon, magbasa, magbiyahe, maglangoy, mag-eskeit, magbisikleta, mag-unicycle, magsalamánka, kag interesado man ako sa lain-lain nga mga tulun-an halin sa archeology hasta sa zoology.

Basi lang natingala ka, amo sini ang paghambal sang akon apelyido: /'eɪgə/ (/'eIg@/). Halin ini sa Saxon nga ngalan nga Ēadgār. Ang kahulogan sang "ēad" "manggaranon, baláan, malipayon", kag ang kahulogan sang "gār" "sibat, panâ, armas".

Makabulig ka sa Omniglot sa paghatag sang donasyon paagi sa PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Hiligaynon (Ilonggo) by Beaulah Pedregosa Taguiwalo.

Information about Hiligaynon | Tower of Babel in Hiligaynon

[ Other language versions ]


Mengenai Penulis

Nama saya Simon Ager, saya tinggal di Bangor di Wales dan menjana pendapatan saya dari laman sesawang ini. Saya berasal dari Lancashire iaitu terletak di baratlaut England, dan telah tinggal, kerja dan/atau belajar di beberapa buah negara, termasuk Perancis, Taiwan, Jepun dan Ireland.

Bahasa telah lama mengkagumkan saya selama mana saya mampu ingat dan saya telah belajar beberapa daripadanya, dengan tahap penerimaan yang berbeza. Pengunaan bahasa Mandarin, Perancis, Wales dan Ireland adalah sederhana, saya juga memahami bahasa Jerman, Sepanyol, Jepun, Gaelik Skotland dan Manx, saya boleh membaca dan memahami sedikit bahasa Itali, Portugis dan Esperanto, dan juga pemahaman asas bahasa Czech, Taiwan, Kantonis dan juga Bahasa Isyarat British (BSL).

Keterangan lanjut dari pengembaraan saya belajar bahasa.

Selain dari mempelajari bahasa, saya juga suka menyanyi, bermain dan mendengar muzik, membaca, mengembara, berenang, bermain ski, berbasikal, bermain sunglap sambil berbasikal, dan saya sangat berminat kepada matapelajaran arkeologi hingga zologi.

Selain dari itu, jikalau anda tertanya-tanya, nama keluarga, Ager, saya disebut /'eɪgə/ (/'eIg@/). Ia berasal dari kata nama Saxon Ēadgār - "ēad" bermaksud "kaya, diberkati, bahagia" dan "gār" bermaksud "tombak, panah, senjata".

Anda boleh membantu Omniglot dengan menyumbang melalui Paypal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Malay (Bahasa Melayu) by Mohd Ardi Shah

Information about Malay | Malay phrases | Malay numbers | Tower of Babel in Malay | Malay learning materials

[ Other language versions ]


Tentang Penulis

Nama saya Simor Ager. Saya tinggal di Bangor di Wales dan berpendapatan utama dari situs web ini. Saya berasal dari Lancashire yang terletak di barat laut Inggris, dan saya telah tinggal, bekerja, dan/atau belajar di beberapa negara, antara lain Prancis, Taiwan, Jepang, dan Irlandia.

Saya sudah tertarik pada bahasa sejak lama dan saya telah mempelajari beberapa bahasa hingga tingkat kemahiran yang berbeda-beda. Saya fasih berbahasa Mandarin, Prancis, Wales, and Irlandia; saya dapat menggunakan bahasa Jerman, Spanyol, Jepang, Gaelik Skotlandia, dan Manx; saya dapat membaca dan memahami sebagian dari bahasa Italia, Portugis, dan Esperanto; dan saya mengetahui sedikit bahasa Ceko, Taiwan, Kanton, dan Bahasa Isyarat Britania (BSL).

Keterangan lebih lanjut mengenai petualangan saya belajar bahasa.

Selain bahasa, saya juga suka bernyanyi, bermain dan mendengarkan musik, membaca, berwisata, berenang, berseluncur es, bersepeda, bersepeda roda satu, dan juggling, dan saya tertarik pada berbagai ilmu dari arkeologi hingga zoologi.

Jika Anda penasaran, nama belakang, Ager, saya dilafalkan /'eɪgə/ (/'eIg@/). Nama itu tampaknya berasal dari nama Saxon "Ēadgār": "ēad" berarti "kaya, diberkati, bahagia" dan "gār" berarti "tombak, panah, senjata".

Anda dapat membantu Omniglot dengan cara menyumbang melalui PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Anda juga dapat membantu situs ini dengan cara-cara lain.

Translated into Indonesian (Bahasa Indonesia) by Pangus Ho

Information about Indonesian | Indonesian phrases | Indonesian numbers | Tower of Babel in Indonesian | Articles about Indonesian | Indonesian learning materials

[ Other language versions ]


Pœlaimœbaigau Ya

Ngau nel Simon Ager. Ngai Lancashire-u mœbaig, Inglaniu kukidœgamu lag waza. Ngai kedha thonara Bangor-anu nipa, Welzanu. Ngau zageth Omniglotau zœgeth, ngau bokadhzœpu gasamai zœgeth.

Ngai zagithan meparu warwar lœgunu Inglaninu, Inglaniu Dhadhakœsiu K œwanu, Pœransinu a Taiwaninu, warwar zagithalaig ngai.

Ngau geth ya Inglaniu Ya. Ngai Inglaniu Yangu gœgathau wœkaipa a gœgathau yapa kœima puzipa, kuikuthalthonarngu, kaziu thonarngu, a dhurai lagau yapa matha kedha. Ngath kœikœziu ngurpailœgunu Pœransau Ya a Zamaniu Ya ngurpamadhin, a ngau Kœi Ngurpailœgau ngurpai BA Sainau Ya a Zapanisiu Ya. Seu kœlanu ngau MA Yangungurpai. Ngath ngau kusaigan dhurai yadai ngurpamaidhin, dhurai balbaiginga, dhurai balkidh waza! Ngai balbaiginga Sainalgadh, Pœransalgadh, Welzalgadh a Aialanilgadh mulepa, moegina balbaiginga Zaminilgadh, Spanisilgadh, Skotlanilgadh a Manalgadh mulepa, balbaiginga gethtidiz a matha kedha tidan Italilgau Ya, Porthugalalgau Ya a Esperanto, au mina moeginamoegina mulepa Sekalgadh, Taiwanilgadh, Gwangdhongalgadh, au ngai mœgina ngulaig Inglaniu Makuwœnai Yœngu (BSL).

Lak dhurai yœdai ngau yangu ngurpai yagidhal

Ngau ubi nathupuidhaipa, nathu puyaipa a kœrngaipa, thusiu gethatidaipa, rangadhau aymaipa, wœrpupuidhaipa, skeitingau aymaipa, baisikilau thœrdhaipa, wœrapunwilau thœrdhaipa a zagalausœgulpa.

Wara za kedha, ngau buwai nel kedha thœraipa “eigœ”. Kulba Inglaniu Yangu kuik nanu, kulba nel kedha Ēadgār - "ēad" kedha pudamœin "aikuik, kupai, aidenga-zapulnga", "gār" kedha pudamœin “kœlak”.

Nginu ubi nanga Omniglotapa ibupuidhaipa, mamu mœgina bokadhza gar sibawanan, PayPal-an:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Nginu nanga ubiginga kedha bokadhzapa sibawœnaipa nanga, ngidh bangal wardh sait ibupuidhane kaike.

Translated into Kala Lagaw Ya by Rod Mitchell

Information about Kala Lagaw Ya | Tower of Babel in Kala Lagaw Ya

[ Other language versions ]


Quien yo?

Mi nombre Simon Ager y originalmente de Lancashire yo na el noroeste de Inglaterra. Actualmente yo ta queda ahora na Bangor na Pais Gales (Wales) y gana yo dinero principalmente de Omniglot, tambien ta man freelance writing sobre maga lenguaje y viaje.

Ya trabaja ya yo na mucho paises, inclui el Reino Unido (UK), Francia, y Taiwan, y ya tiene ya vario maga trabajo desde porter de cocina hasta director de informacion tecnologia. Bien recientemente, ya pasa yo nueve años en el desarrollo del maga websito multilingual na Brighton.

Bien interesado yo con lenguaje y maga lenguaje por cuantos tiempos. Ingles el lenguaje nativa de mio, ya aprende yo con lenguaje frances y aleman (German) na escuela segundaria, chino y japones na universidad, y ya enseña yo con yo mismo bien mucho otro maga lenguaje. Chino (mandarin) el lenguaje extranjero que yo ta habla con todo mejor, seguido por lenguaje de gales, irlandes (Irish), frances, aleman, castellano, y japones (mas o menos de ese orden de fluidez).

Ahora, ta aprende yo con lenguaje checo (Czech) y lenguaje por señas britanico (British Sign Language/BSL), mientras ta proba mejora mio gales, irlandes, gaelico escoces (Scottish Gaelic), y ta proba recupera el fluidez que yo ya tiene en frances, aleman, y japones.

Mas maga detalle de mio maga aventura de aprende lenguaje

Yo tambien quiere quiere lee, oi con musica, mira con pelicula, toca con vario instrumento musical, canta, viaja, man skating, ciclismo, monociclismo, man juggling y vario otro maga circus-related crazy stuff.

Por cierto, en caso tu ta pregunta, pronunciao como /'e?g?/ (/'eIg@/) el apellido de mio, Ager. Del nombre saxona (Saxon) “Ēadgār” ese, "ēad" quiere decir "prosperidad o fortuna", y "gār" quiere decir “lanza”.

Puede tu soporta Omniglot por dona por PayPal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Chabacano de Zamboanga by Arben Anthony Saavedra

Information about Chabacano | Phrases in Chabacano de Zamboanga | Phrases in Chabacano de Cavite

[ Other language versions ]


Kaka Do Ponuat

Ngaan ku nopo nga i Simon Ager, niizonon ku doihuud Bangor id Wales om moningad do pomusaavan ku mantad laman wib ditia. Natadon ku doihuud Lancashire kumaa id kotonobon daat id England, om nokoizon, kinalaja om/toi binalajal id Scotland, Ireland, France, Taiwan om Jipun.

Ahaid no boos do noimazaan dogo sohinaid do nombo nopo do noondomon om binalajalan ku do piipio mantad dii. Boos ku sondii nopo nga do boos Onggilis, oubas zou do moboos do Mandarin, Perancis, Wales, Ireland, Scotland, Manx, Jerman, Sipanyol om Jipun nopo nga boos do kouha' om kalati zou do boos do suusuvai po, kabasa om kalati zou do boos do Itali, Portugis om Esperanto, om nogi kivao popolotion do impoon do Czech, Hokkien (Taiwan), Kantonis om nogi Boos do Kopoihaan do Bolitis (BSL).

Katahangan kavagu doid nomboo nopo do pinsingihaan do boos ku.

Kahapas nopo do boos nga do pomohiis o ginavo ku - aanangan zou do hozou miaga di koir om suusuvai pitimungan, ponuat do hozou, pamain do tunizon-tunizon om sasau o pogintong do konsert. Aanangan zou nogi kozo monoizuk koposizon guuguhu gisom nogi koposizon do dupot.

Suusuvai mantad dino, ii no tosoou ku, ngaan nopo paganakan ku nga i Ager, mina'ait /'eɪgə/ (/'eIg@/). Mantad ino kohombus do pinungaan do Saxon Ēadgār - "ēad" komozon "ounsikou o ginavo" om "gār" komozon "sindata".

Kaanu iziozu manakadai do Omniglot do miampai monohuod maza do Paypal:

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Translated into Kadazan (Boos Kadazan) by XDN@Randkudingking

Information about Kadazandusun | Tower of Babel in Kadazandusun