languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful Luxembourgish phrases

A collection of useful phrases in Luxembourgish, a Germanic language spoken in Luxembourg.

Click on any of the phrases that are links (blue) to hear them spoken. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

To see these phrases in many other languages click on the English versions. If you'd like to see these phrases in any combination of two languages, try the Phrase Finder.

English Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Welcome Wëllkomm
Hello (General greeting) Moien
Salut
How are you? Wéi geet et dir? (inf)
Wéi geet et Iech? (frm)
Reply to 'How are you?' Gutt
What's your name? Wéi heeschs du?
My name is ... Ech heeschen ...
Where are you from? Vun wou kennst de? (inf)
Vun wou kommt der? (frm)
I'm from ... Ech si vun ...
Ech komme vun...
Pleased to meet you Et freet mëch, lech kennen ze léieren
Good morning
(Morning greeting)
Gudde Moien
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Gudde Mëtteg
Good evening
(Evening greeting)
Gudden Owend
Good night Gutt Nuecht
Goodbye
(Parting phrases)
Äddi
Awar
Good luck! Vill Gléck!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Prost!
Have a nice day Schéinen Dag nach
Bon appetit /
Have a nice meal
Gudden Appetit!
Bon voyage /
Have a good journey
Gutt Rees
I understand Ech verstinn
I don't understand Ech verstinn net
Please speak more slowly Schwätzt wann ech glift méi lues
Please write it down Schreift et wann ech glift op
Do you speak Luxembourgish? Schwätzt du Lëtzebuergesch?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Jo, e bëssen
How do you say ... in Luxembourgish? Wéi seet een ... op Lëtzebuergesch?
Excuse me Entschëllegt? Pardon
How much is this? Wéivill kascht dat?
Sorry Pardon
Please Wann ech glift
Thank you Merci
Villmols merci
Reply to thank you 't ass gär geschitt
't ass näischt
Where's the toilet? Wou ass d'Toilette?
This gentleman will pay for everything Dësen Här bezillt alles
This lady will pay for everything Dës Dame bezillt alles
Would you like to dance with me? Wëlls de mat mir danzen?
I love you Ech hunn dech gär
Ech si frou mat dir
Get well soon Gutt Besserung
Leave me alone! Loss mech mat Rou!
Help! Hëllef!
Fire! Feier!
Stop! Stop!
Bleif stoen!
Call the police! Rufft d'Police!
Christmas and New Year greetings E schéine Chrëschtdag an e glécklecht neit Joer
Schéi Feierdeeg an e glécklecht neit Joer
Schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an d'neit Joer
Easter greetings Schéin Ouschteren
Birthday greetings Vill Gléck fir däi Gebuertsdag! (inf)
Vill Gléck fir äre Gebuertsdag! (frm)
One language is never enough Eng Sprooch ass ni genuch
Eng Sprooch geet ni duer
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Mäi Loftkësseboot ass voller Éilen
Mäin Hovercraft ass voller Éilen

Cheap Web Hosting