Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

isiNdebele (Southern Ndebele)

  1. Umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma okufananayo.
  2. Kwathi abantu belokhu betshudukela empumalanga, bafumana indawo evulekileyo eShinari basebesakha khona.
  3. Basebetshelana bathi, "Kasitshayeni izitina sizitshise kakhulu." Babesebenzisa izitina endaweni yamatshe, lethara endaweni yodaka.
  4. Basebesithi, "Zwanini, kasizakheleni idolobho libe lomphongolo ofika emazulwini, ukuze sizenzele ibizo singaze sasabalala umhlaba wonke."
  5. Kodwa uJehova wehla wazalibona idolobho kanye lomphongolo abantu ababewakha.
  6. UJehova wathi, "Nxa bengabantu banye bekhuluma limi lunye sebeqalisile ukwenza lokhu, pho kakukho okungabehlula.
  7. Zwanini, kasehleni siye phansi sisanganise ulimi lwabo bangabe besazwana."
  8. Kanjalo uJehova wabahlakaza emhlabeni wonke, bakhawula ukwakha idolobho.
  9. Kungakho labizwa ngokuthi yiBhabheli – ngokuba khonapho uJehova wasanganisa ulimi lomhlaba wonke. Kusukela lapho uJehova wabahlakazela emhlabeni wonke.

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com