Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Swati (siSwati)

Umbhoshongo waseBhabheli

  1. Umhlaba wonkhe wawukhuluma lulwimi lunye lunemagama manye etintfo.
  2. Batsi basahambahamba ngasemphumalanga, bakhandza litsafa eveni laseShinari, bafike bahlala khona.
  3. Base bakhulumisana bodvwana batsi: "Wotani, asente titini, sitishise." Basebentisa titini esikhundleni sematje, nelitiyela esikhundleni seludzaka.
  4. Batsi: "Wotani, sitakhele lidolobha, nembhoshongo lotawufikela ezulwini, sitentele ligama, sitekwatiwa, khona singetiwulahlekelana sisakateke nemhlaba wonkhe."
  5. Simakadze wehla atewubona lelidolobha nalombhoshongo lowawakhiwa bantfu.
  6. Simakadze watsi: "Ase nibheke labantfu basive sinye, nelulwimi lunye; loku kusicalo saloko labatakwenta, kute labatawutsi nabatimisele kukwenta behluleke kukwenta.
  7. Wotani, sehle, siyewusanganisa lulwimi lwabo, khona bangetiwuvana."
  8. Ngako Simakadze wabahlakata nemhlaba wonkhe, bayekela kulakha lelo dolobha.
  9. Ngako-ke wetsiwa libito kwatsiwa yiBhabheli, ngobe Simakadze wasanganisa lulwimi lwemhlaba wonkhe. Kusuka lapho Simakadze bantfu wabasakata nemhlaba wonkhe.

Source: Siswati 1996 Bible.


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.