Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Swati (siSwati)

Umbhoshongo waseBhabheli

  1. Umhlaba wonkhe wawukhuluma lulwimi lunye lunemagama manye etintfo.
  2. Batsi basahambahamba ngasemphumalanga, bakhandza litsafa eveni laseShinari, bafike bahlala khona.
  3. Base bakhulumisana bodvwana batsi: "Wotani, asente titini, sitishise." Basebentisa titini esikhundleni sematje, nelitiyela esikhundleni seludzaka.
  4. Batsi: "Wotani, sitakhele lidolobha, nembhoshongo lotawufikela ezulwini, sitentele ligama, sitekwatiwa, khona singetiwulahlekelana sisakateke nemhlaba wonkhe."
  5. Simakadze wehla atewubona lelidolobha nalombhoshongo lowawakhiwa bantfu.
  6. Simakadze watsi: "Ase nibheke labantfu basive sinye, nelulwimi lunye; loku kusicalo saloko labatakwenta, kute labatawutsi nabatimisele kukwenta behluleke kukwenta.
  7. Wotani, sehle, siyewusanganisa lulwimi lwabo, khona bangetiwuvana."
  8. Ngako Simakadze wabahlakata nemhlaba wonkhe, bayekela kulakha lelo dolobha.
  9. Ngako-ke wetsiwa libito kwatsiwa yiBhabheli, ngobe Simakadze wasanganisa lulwimi lwemhlaba wonkhe. Kusuka lapho Simakadze bantfu wabasakata nemhlaba wonkhe.

Source: Siswati 1996 Bible.

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com