Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

chiShona (Shona)

  1. Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete uye iine mashoko mamwe chete.
  2. Pavaifamba vachienda nechokumabvazuva vakazowana bani munyika yeShinari, vakagara imomo.
  3. Vakatanga kutaurirana vachiti: “Uyai! Ngatiite zvidhinha, tizviomese nokuzvipisa.” Naizvozvo zvidhinha zvakava matombo avo, asi bhitumini yakava dhaka ravo.
  4. Zvino vakati: “Uyai! Ngatizvivakire guta uyewo shongwe ine musoro unosvika kumatenga, uye ngatizviitirei zita rakakurumbira, kuti tirege kupararira panyika pose.”
  5. Jehovha akaburuka kuti aone guta racho norusvingo rwacho zvakanga zvavakwa nevanakomana vevanhu.
  6. Jehovha akazoti: “Tarira! Ivo vanhu vamwe, vose vane mutauro mumwe chete, uye izvi ndizvo zvavanotanga kuita. Chokwadi, zvino hapana chavangafunga kuita chavachatadza.
  7. Uya zvino! Ngatiburuke tinovhiringidza mutauro wavo ikoko kuti varege kunzwanana mitauro yavo.”
  8. Naizvozvo Jehovha akavaparadzira panyika pose vachibva ipapo, uye zvishoma nezvishoma vakarega kuvaka guta racho.
  9. Ndokusaka rakatumidzwa kuti Bhabheri, nokuti Jehovha akanga avhiringidza mutauro wenyika yose ipapo, uye Jehovha akanga avaparadzira panyika pose vachibva ipapo.

From: Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com