Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Yaunde-Fang (Beti)

Nkum Babel

  1. Si esë e nga toa nkòbò mbòk ai bibuk dzam dëda.
  2. Mbol bë këlë ba wulu à mintòbò à ntole dzob, ndò bë nga kë sòm mbombo si à si ya Shinear, bë ntoa we.
  3. Ndò bòbò bë nga kòbò na: Zaan, bi tam bòanë dzò digi. Ndò bë nga bò brik à mëyianë mëkòk ai viëk à mëyianë më simën.
  4. Ndò bë nga barë dzo na: Zaan, bi tam loṅan bibëbën nnam, ai nkum, nlo o namëga yob, bi tamanë bò e dzam da vë bia duma, mbol yë na bi za tsaman à si esë.
  5. Ndò YEHOVA a nga sus në a zu yën nnam ai nkum, ya ban fam bë bot bë loṅo.
  6. Ndò YEHOVA a nga dzo na: Yën sik, bë ntoya ayòṅ da, bësë bë bëlë hë nkòbò mbòk; e dina a në hë atarëga ya e dzam ba yi bò; ndò tëge ai dzam ba hëk ya yi bò bò ayie.
  7. Zaan, nsigan à si, në bi zamëdan nkòbò wòbò, në bë bò të wogan minkòbò.
  8. Nala YEHOVA a nga tsam bò hala à si nyi esë, ndò bë nga dzoge nloṅan nkum.
  9. Asu te dzoe die a nga bò na, Babel, amu hom te ngò YEHOVA a nga zamëdan nkòbò ya si esë; ai hom te fë ngò YEHOVA a nga tsam bò à si esë.

Source: Mfufub Bibel. Nnom Elat Ai Mkpaman Elat. La Sainte Bible en langue Beti. The Bible in Beti. Société Biblique Cameroun-Gabon, 1982.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Beti
http://www.ethnologue.com/language/btb
http://en.wikipedia.org/wiki/Beti_language

Tower of Babel in Bantu languages

Bemba, Beti, Bulu, Chichewa, Dawida, Kamba, Kiga, Kikuyu, Kinyarwanda, Kirundi, Kongo, Koti, Kwanyama, Lamba, Lingala, Lozi, Luba-Katanga, Luganda, Luragooli, Mbunda, Mpongwe, Ndebele, Ndonga, Nkore, Northern Sotho, Nyakyusa, Sango, Sena, Shona, Soga, Southern Sotho, Sukuma, Swahili, Swati, Tetela, Tonga, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Venda, Xhosa, Yao, Zulu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.