Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kɪsukuma (Sukuma)

Nzengo gwa Babeli

  1. Ali lūūlū, ī sī aho ītaalī na lūlīmi lūmò na kalūngalūngīle ka mbika īmò,
  2. a banhū bajaga bakūsaama saamaga kūjīlīīla mhandī ja kīya. Nose būūkashika mu mbūga ngalī ya Shinaali,* būtūūla ng'hambī būzenga henaho.
  3. Hūna biwīla gīkī, “Bing'we tūbeejagi madafaali tūgapembe mu moto gagūlūngīle.” Ī shikū jenījo batūmamīlaga madafaali a ha ng'wanya gwa mawe, na laami a ha ng'wanya gwa būlongo.
  4. Bakiwīla, “Twibeegejagi nzengo, tūzenge mo numba ndīhu ya kūkuumya kū malunde; twipandīkīle lina, tūtizūsalang'hana sagala sagala hose pye ū mu sī.”
  5. Ū SEEBA wiza kūgūlola ū nzengo gwenūyo, nī numba ī ndīhu īyo babeejaga a banhū.
  6. Ū SEEBA ūhaya gīkī, “A banhū benaba balī na būmò, na bakūlūngalūngaga lūlīmi lūmò. Hūna lūūlū īkī bandyaga kwīta mihayo īlī gīkī, gūtīho gwa kūbalemeela ūyo balahaye kūgwīta.
  7. Ī gete tūjagi tūkabayuugagūlīle ū lūlīmi lwa kalūngalūngīle kabo, boye ū kwiyigwa ūlū balīyomba.”
  8. Hūna ū SEEBA ūbasambaaja, bīnga ho a henaho; būja bakūzengaga hose hose ū mu masī, gūcha ū nīmo gwa kūgūzenga ū nzengo gwenūyo.
  9. H'ī chene ī lipandī lyenīlo līkitanwa Babeli,** nguno a henaho h'aho ū SEEBA akalūyuugagūlīla ū lūlīmi lwa kalūngalūngīle ka mu sī hose pye. Ū SEEBA ūbasalang'hanya ho a henaho, bīnga ūbasambaaja kūja mu masī gose pye.

*Shinaali: Nūūlū, Babeli.
** Babeli: Ū mu Shiheblania ī Babeli a makūlū gaho, Wilemeelwa nūūlū Wiyuugagūji.

Source: Bibilia Ilagano Lya Kale. Wandijo. © The Bible Society of Tanzania, 2015.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Sukuma is a Bantu language spoken in parts of Tanzania by about 5.4 million people.

More information about Sukuma
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukuma_language
http://www.ethnologue.com/18/language/suk

Tower of Babel in Bantu languages

Bangi, Bemba, Benga, Beti, Bulu, Chichewa, Dawida, Haya, Kamba, Kiga, Kikuyu, Kinyarwanda, Kirundi, Kongo, Koti, Kwanyama, Lamba, Lingala, Lozi, Luba-Katanga, Luganda, Luragooli, Mbunda, Mpongwe, Ndebele, Ndonga, Nkore, Northern Sotho, Nyakyusa, Sango, Sena, Shona, Soga, Southern Sotho, Sukuma, Swahili, Swati, Tetela, Tonga, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Venda, Xhosa, Yao, Zulu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com