Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kɪsukuma (Sukuma)

Nzengo gwa Babeli

  1. Ali lūūlū, ī sī aho ītaalī na lūlīmi lūmò na kalūngalūngīle ka mbika īmò,
  2. a banhū bajaga bakūsaama saamaga kūjīlīīla mhandī ja kīya. Nose būūkashika mu mbūga ngalī ya Shinaali,* būtūūla ng'hambī būzenga henaho.
  3. Hūna biwīla gīkī, “Bing'we tūbeejagi madafaali tūgapembe mu moto gagūlūngīle.” Ī shikū jenījo batūmamīlaga madafaali a ha ng'wanya gwa mawe, na laami a ha ng'wanya gwa būlongo.
  4. Bakiwīla, “Twibeegejagi nzengo, tūzenge mo numba ndīhu ya kūkuumya kū malunde; twipandīkīle lina, tūtizūsalang'hana sagala sagala hose pye ū mu sī.”
  5. Ū SEEBA wiza kūgūlola ū nzengo gwenūyo, nī numba ī ndīhu īyo babeejaga a banhū.
  6. Ū SEEBA ūhaya gīkī, “A banhū benaba balī na būmò, na bakūlūngalūngaga lūlīmi lūmò. Hūna lūūlū īkī bandyaga kwīta mihayo īlī gīkī, gūtīho gwa kūbalemeela ūyo balahaye kūgwīta.
  7. Ī gete tūjagi tūkabayuugagūlīle ū lūlīmi lwa kalūngalūngīle kabo, boye ū kwiyigwa ūlū balīyomba.”
  8. Hūna ū SEEBA ūbasambaaja, bīnga ho a henaho; būja bakūzengaga hose hose ū mu masī, gūcha ū nīmo gwa kūgūzenga ū nzengo gwenūyo.
  9. H'ī chene ī lipandī lyenīlo līkitanwa Babeli,** nguno a henaho h'aho ū SEEBA akalūyuugagūlīla ū lūlīmi lwa kalūngalūngīle ka mu sī hose pye. Ū SEEBA ūbasalang'hanya ho a henaho, bīnga ūbasambaaja kūja mu masī gose pye.

*Shinaali: Nūūlū, Babeli.
** Babeli: Ū mu Shiheblania ī Babeli a makūlū gaho, Wilemeelwa nūūlū Wiyuugagūji.

Source: Bibilia Ilagano Lya Kale. Wandijo. © The Bible Society of Tanzania, 2015.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Sukuma is a Bantu language spoken in parts of Tanzania by about 5.4 million people.

More information about Sukuma
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukuma_language
http://www.ethnologue.com/18/language/suk

Tower of Babel in Bantu languages

Bemba, Beti, Bulu, Chichewa, Dawida, Kamba, Kiga, Kikuyu, Kinyarwanda, Kirundi, Kongo, Koti, Kwanyama, Lamba, Lingala, Lozi, Luba-Katanga, Luganda, Luragooli, Mbunda, Mpongwe, Ndebele, Ndonga, Nkore, Northern Sotho, Nyakyusa, Sango, Sena, Shona, Soga, Southern Sotho, Sukuma, Swahili, Swati, Tetela, Tonga, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Venda, Xhosa, Yao, Zulu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.