Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Oshikwanyama (Kwanyama)

Oshungo yaBabel

  1. Ndele mounyuni aushe omwa le elaka limwe alike noitya imwe.
  2. Ndele eshi va ehena langhele koushilo, ova mona ko ehenene medu laSinear. Ndele oko va tula.
  3. Opo nee vo va tongafana, tava ti: Ileni, tu foromeni eedopi, fye tu di yofe di pama. Eedopi ve di longifa ngaashi omamanya okutunga neka ledu la li ekwatakanifo lado.
  4. Ndele vo tava ti: Ileni, fye tu litungileni oshilando, noshungo ile, onhele yayo i twe keulu. Ndee tu liningileni edina, tu he lihanene nounyuni aushe.
  5. Opo nee Omwene okwa koloka e ya poshi okutala oshilando noshungo ei ya tungwa kovana vovanhu.
  6. Ndee Omwene ota ti: Vo oshiwana shimwe, ndee vo aveshe ve nelaka limwe! Ndele eshi ehovelo alike loilonga yavo. Pamha kape na sha eshi tashi ke va imbifa eshi va yuka okuninga.
  7. Tu yeni, tu kolokeni, fye tu dongakanifeni elaka lavo, opo ve he liude omukwao namukwao.
  8. Osho hano Omwene okwe va halakanifila kombada yedu alishe. Ndele vo ova efa okutunga oshilando.
  9. Onghee hano ve shi luka Babel, osheshi oko Omwene okwa dongakanifile elaka ledu alishe, ndele oko Omwene e va halakanifile ounyuni aushe.

Source: Ombibeli Oyo Omushangwa Muyapuki Wa Wanenena Metestamenti Likulu Nolipe. The Holy Bible in Kwanyama. Bible Society of South Africa, 1974.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kwanyama
http://www.ethnologue.com/language/kua
http://en.wikipedia.org/wiki/Kwanyama_dialect

Tower of Babel in Bantu languages

Bangi, Bemba, Benga, Beti, Bulu, Chichewa, Dawida, Haya, Kamba, Kiga, Kikuyu, Kinyarwanda, Kirundi, Kongo, Koti, Kwanyama, Lamba, Lingala, Lozi, Luba-Katanga, Luganda, Luragooli, Mbunda, Mpongwe, Ndebele, Ndonga, Nkore, Northern Sotho, Nyakyusa, Sango, Sena, Shona, Soga, Southern Sotho, Sukuma, Swahili, Swati, Tetela, Tonga, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Venda, Xhosa, Yao, Zulu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Talk in Arabic - Learn Egyptian, Iraqi, Levantine, Sundanese, Moroccan, Algerian or Saudi Arabic

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com