languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful phrases in Northern Ndebele

A collection of useful phrases in Northern Ndebele, a Bantu language spoken in Zimbabwe, Botswana and South Africa.

You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

English Sindebele / isiNdebele (Northern Ndebele)
Welcome Siyalemukela
Hello Salibonani
How are you?
Fine thanks, and you?
Unjani? (sg) Linjani? (pl)
Ngiyaphila (sg) Siyaphila (pl)
Ngikhona (sg) Sikhona (pl)
Unjani wena? (response)
Long time no see Kudala ngakucina
What's your name?
My name is ...
Ibizo lakho ngubani?
Mina ngingu ...
Where are you from?
I'm from ...
Uvela ngaphi?
Ngivela e ...
Pleased to meet you Kuhle ukukubona
Good morning Livukile
Good afternoon Litshonile
Good evening Litshonile
Good night Lilale kuhle
Goodbye Lisale kuhle
Good luck Ngikufisela inhlanhla enhle!
Cheers/Good health! Impilo enhle
Have a nice day Ube lelanga elihle
Bon appetit Udle kuhle
Bon voyage Hamba kahle
I understand Ngiyezwa
I don't understand Angizwa
I don't know Angazi
Please speak more slowly Khuluma kancene
Please say that again Phinda futhi
Please write it down Bhala phansi
Do you speak English? Uyakhuluma isikhiwa?
Do you speak Northern Ndebele?
Yes, a little
Uyakhuluma isiNdebele?
Ye. Kancance
How do you say ... in Northern Ndebele? Kuthwani ... ngeSiNdebele?
Excuse me Uxolo
How much is this? Yimalini?
Sorry Uxolo
Please Ngiyacela
Thank you
Response
Ngiyabonga
Kulungile
Where's the toilet? Ingaphi ithwelethi?
This gentleman/lady will pay for everything Uzabhadala konke lo
Would you like to dance with me? Uyafuna ukugida lami?
I miss you Ngiyakukhumbula
I love you Ngiyakuthanda
Get well soon Usile masinya
Go away! Suka! Hamba!
Leave me alone! Akungitshiye!
Help!
Fire!
Stop!
Nceda!
Umlilo!
Mana!
Call the police! Biza ama pholisa!
Merry Christmas and Happy New Year Khisimusi enhle
Umnyaka omuhle
Happy Easter Ista enhle
Happy Birthday Ube lelanga lokuzalwa elihle
One language is never enough Ulimi olulodwa lulutshwana
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Isikepe sami sigcwele umzowa

Northern Ndebele phrases supplied by Ndhlovu Silile Fein

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Northern Ndebele | Phrases in Northern Ndebele

Phrases in Niger-Congo languages

Ewe, Igbo, Kinyarwanda, Lozi, Ndebele (Northern), Sesotho, Shona, Swahili, Tswana, Tumbuka, Umbundu, Wolof, Xhosa, Yorùbá, Zulu

Phrases in other languages


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo