Useful Zulu phrases

A collection of useful phrases in Zulu. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

English isiZulu (Zulu)
Welcome Ngiyakwemukela (sg) Ngiyanemukela (pl)
Hello
general greeting used for
Good morning, Good afternoon
and Good evening
Sawubona (sg)
Sanibonani (pl)
How are you?

I'm fine, thanks. And you?
Unjani? (sg) Ninjani? (pl)
Ngikhona, ngiyabonga. Wena unjani? (sg)
Sikhona, siyabonga. Nina ninjani? (pl)
Long time no see
What's your name?
My name is ...
Ngubani igama lakho?
Igama lami ngu...
Where are you from?
I'm from ...
Uphumaphi? Uvelaphi?
Ngiphuma e ... / Ngivela e ...
Pleased to meet you Ngiyajabula ukukwazi
Good night Lala kahle! (sg) Lalani kahle! (pl)
Goodbye Sala kahle (sg) Salani kahle (pl) >people staying
Hamba kahle (sg) Hambani kahle (pl) >people leaving
Ube no hambo uluhle
Good luck Ngikufisela iwela! / Ngikufisela impumelelo!
Cheers/Good health! Impilontle! Akubekuhle!
Have a nice day Ube nosuku oluhle! (sg) Nibe nosulu ulohle! (pl)
Bon appetit Thokoleza ukudla!
Bon voyage Ube nohambo oluhle!
I don't understand Angizwa
Please speak more slowly Ngicela ukhulume kancane
Please say that again Ukwazi ukukuthi futhi na?
Please write it down Ngicela ukubhale
Do you speak Zulu?
Yes, a little
Ukhuluma isiZulu na?
Yebo, ingcosana
Do you speak English? Ukhuluma isiNgisi na?
How do you say ... in Zulu? ... ukusho kanjani ngesiZulu?
Sorry Ngiyaxolisa
Excuse me Uxolo!
How much is this? Kubiza malini?
Please ake / ngicela / siza
Thank you

Response
Ngiyabonga / Ngiyabonga kakhulu (sg)
Siyabonga (pl)
Uyamukelwa (sg) Niyamukelwa (pl)
Where's the toilet? Likuphi ikamelo lokugezela? Likuphi itholethe?
This gentleman/lady will pay for everything Umnumzana uzokhokha konke (gentleman)
Inenekazi lizokhokha konke (lady)
Would you like to dance with me? Uthanda ukudansa nami?
I love you Ngiyakuthanda
Get well soon Phila masinya
Leave me alone! Ndiyekele!
Help!
Fire!
Stop!
Usizo!
Umlilo!
Ma!
Call the police! Biza amaphoyisa!
Merry Christmas
and Happy New Year
Ngikufisela uKhisimusi oMuhle noNyaka oMusha oNempumelelo
Happy Easter IPhasika elijabulayo / IPhasika elithokozayo
Happy Birthday Halala ngosuku lokuzalwa
One language is never enough Ulwimi ululodwa alonelanga
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Umkhumbi wami ugcwele ngenyoka zemanzini