languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Xhosa phrases

A collection of useful phrases in Xhosa. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

English isiXhosa (Xhosa)
Welcome Siya namkela nonke
Hello Molo (sg) Molweni (pl)
How are you?

Fine thanks, and you?
Unjani? (sg) Ninjani? (pl)
Ndiyaphila, enkosi. Kunjani kuwe?
Ndiphilile enkosi, unjani wena?
Long time no see Kudala ndakugqibela
What's your name?
My name is ...
Ngubani igama lakho? Igama lakho?
Igama lam ngu ...
Where are you from?
I'm from ...
Uvela phi?
Ndivela e...
Pleased to meet you Ndiyavuya ukukwazi
Good afternoon Uben' emva kwemini entle / Ube nemini emnandi
Good evening Ubusuku obuhle
Good night Rhonanai / Ulale kakuhle
Goodbye Hamba kakuhle (go well) Sala kakuhle (stay well)
Good luck Amathamsanqa
Cheers/Good health! Impilo!
Have a nice day Ubenemini emnandi
Bon appetit Ukonwabele ukutya kwakho
Bon voyage Uhambe kakuhle
I don't understand Andiva
Please speak more slowly Khawucothise
Please say that again Ndicela uphinde / Khawuphinde utsho / Yitsho kaphinda
Please write it down Cela uyibhale phantsi
Do you speak Xhosa?
Yes
Uyakwazi ukuthetha isiXhosa?
Ewe
Do you speak English? Uyakwazi ukuthetha isiNgesi?
How do you say ... in Xhosa? Uthini …ngesiXhosa?
Excuse me Uxolo! Ndixolele!
How much is this? Yimalini?
Sorry Ndicela uxolo
Thank you
Response
Ndiyabulela / Enkosi
Wamkelekile
Where's the toilet? Liphi igumbi langasese?
This gentleman/lady will pay for everything uMfana uzakubhatala yonke into / uBhuti uzakubhatala yonke into
Inenekazi lizokubhatala yonke into / Ilady lokubhatala yonke into
Would you like to dance with me? Ungathanda ukudansa?
I love you Ndiya kuthanda
Get well soon Uphile ngokukhawuleza
Leave me alone! Ndiyeke!
Help! Nceda!
Call the police! Biza amapolisa!
Merry Christmas and Happy New Year Siniqwenelela Ikrisimesi Emnandi Nonyaka Omtsha Ozele Iintsikelelo
Happy Birthday Imini emnandi kuwe
One language is never enough Ulwimi olunye zange lonela

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Xhosa | Useful phrases in Xhosa | Xhosa learning materials

Links

Other collections of Xhosa phrases
http://www.salanguages.com/isixhosa/xhowrd.htm
http://www.southafricalogue.com/travel-tips/south-african-phrases-xhosa.html

Phrases in Niger-Congo languages

Ewe, Igbo, Kinyarwanda, Lozi, Ndebele (Northern), Sesotho, Shona, Swahili, Tswana, Tumbuka, Umbundu, Wolof, Xhosa, Yorùbá, Zulu

Phrases in other languages


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo