Armerican (Ա·րմէրի՛կե՛ն)

Armerican is a way to write indigenous American languages with the Armenian script devised by Marc Harder. Phonemes not covered by the Armerican alphabet can be added using ՛ & ·, of which some of the more common combinations are listed in the table.

Armerican alphabet

Armerican alphabet

Armerican for Halkomelem

Armerican for Halkomelem

Information about Halkomelem | Numbers

Armerican for Choctaw

Armerican for Choctaw

Information about Choctaw | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Armerican for Inuktitut

Armerican for Inuktitut

Information about Inuktitut | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Download a script charts for Armerican (Excel)

Sample text in Inuktitut in Armerican

Ինւլւկտա՜տ ինւ՜լիսա՜ն՜·ւղպւտ նան·մինի՜րւն·նասիմաղաղռւտիկ այ՜իգի՜ն·միգլւ իլիտարիյաւյ՜ւտսիաղաղռւտիգլւ պիյւն·նաւտիտաւղաղռւտիկ․ Իսւմակսաղսիւրւն·նատսիարնիրմիկ ինւ՜տսիարւտիգիյարլւ պիլիղտւն·աւտ՜ւտ, ասիան՜·ւրնւլ՜ւ իլիւրնիրվիղատիգի՜տ՜արւկսարիաղարալւաղպւտ ղատան՜·ւտիգի՜ղ՜ատիգի՜տ՜ւտ անիրնիղսա՜րնի․

Transliteration (Inuktitut syllabics)

ᐃᓄᓗᒃᑖᑦ ᐃᓅᓕᓵᓐᖑᖅᐳᑦ ᓇᖕᒥᓃᕈᖕᓇᓯᒪᖃᖅɬᐅᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᒥᒡᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑦᓯᐊᖃᖅɬᐅᑎᒡᓗ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑕᐅᖃᖅɬᐅᑎᒃ. ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᖕᓇᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᑦᓯᐊᕈᑎᒋᔭᕐᓗ ᐱᓕᖅᑐᖓᐅᑦᑐᑦ, ᐊᓯᐊᓐᖑᕐᓄᓪᓗ ᐃᓕᐅᕐᓂᕐᕕᖃᑎᒌᑦᑕᕈᒃᓴᕆᐊᖃᕋᓗᐊᖅᐳᑦ ᖃᑕᓐᖑᑎᒌᖅᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐊᓂᕐᓂᖅᓵᕐᓂ. (ᑎᑎᖅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ 1 ᑭᑐᑐᐃᓐᓇᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒌᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᐅᑎᑦ

Transliteration (Latin alphabet)

Inuluktaat inuulisaannguqput nangminiirungnasimaqaqɬutik ajjigiingmiglu ilitarijaujjutsiaqaqɬutiglu pijungnautitauqaqɬutik. Isumaksaqsiurungnatsiarnirmik inuutsiarutigijarlu piliqtungauttut, asianngurnullu iliurnirviqatigiittaruksariaqaraluaqput qatanngutigiiqqatigiittut anirniqsaarni.

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Scripts by Marc Harder

Armerican, Burmish, Cyringit, Nie Sreft

Constructed scripts for: Ainu | Arabic | Chinese languages | Dutch | English | Hawaiian | Hungarian | Japanese | Korean | Lingala | Malay & Indonesian | Persian | Tagalog / Filipino | Russian | Sanskrit | Spanish | Taino | Turkish | Vietnamese | Welsh | Other natural languages | Colour-based scripts | Tactile scripts | Phonetic/universal scripts | Constructed scripts for constructed languages | Adaptations of existing alphabets | Fictional alphabets | Magical alphabets | A-Z index | How to submit a constructed script

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com