Numbers in Western Armenian

How to count in Western Armenian (արեւմտահայերէն), an Indo-European language spoken in Lebanon, the USA, Georgia, Armenia, France, Syria, Turkey, Iraq, Uzbekistan and Ukraine.

Historically Armenian upper case letters were used to represent numbers. They are shown in brackets in the numeral column. Numbers greater than 9,999 were indicated by adding a line over a letter. For example, 10,000 is 10 (Ժ) with a line over. The line indicates that you multiply the number by 1,000.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Western Armenian (արեւմտահայերէն)

Numeral Cardinal Ordinal
1 (Ա) զէրօ (zero)
1 (Ա) մեկ (meg) առաջին (aṙačin)
2 (Բ) երկու (yergu) երկրորդ (yergrort)
3 (Գ) երեք (yerek) երրորդ (yerort)
4 (Դ) չորս (čors) չորրորդ (čorort)
5 (Ե) հինգ (hink) հինգերորդ (hinkyerort)
6 (Զ) վեց (vec’) վեցերորդ (vetsyerort)
7 (Է) Եօթը (yotë) յոթերորդ (yoteyerord)
8 (Ը) ութ (ut) ութերորդ (ut’yerord)
9 (Թ) ինը (inë) իններորդ (innerord)
10 (Ժ) տասը (dasë) տասներորդ (dasnerort)
11 (ԺԱ) տասնմեկ (dasnmeg) տասնմեկերորդ (dasnmekerort)
12 (ԺԲ) տասնըերկու (dasnyergu) տասներկուերորդ (dasnerkuerort)
13 (ԺԳ) տասնըերեք (dasnerek’) տասներեքերորդ (dasnerek’yerort)
14 (ԺԴ) տասնըչորս (dasnəčʿors) տասնչորսերորդ (dasnch’vorserort)
15 (ԺԵ) տասնըհինգ (dasnhing) տասնհինգերորդ (dasnhingerort)
16 (ԺԶ) տասնըվեց (dasnëvecʿ) տասնվեցերորդ (dasnvets’erort)
17 (ԺԷ) տասնըյոթ (dasnëyotʿ) տասնյոթերորդ (dasnyot’erort)
18 (ԺԸ) տասնութ (dasnut’) տասնութերորդ (dasnut’erort)
19 (ԺԹ) տասնըինը (dasnëinë) տասնիններորդ (dasninnerort)
20 (Ի) քսան (k’san) քսաներորդ (k’sanerort)
30 (Լ) երեսուն (yeresun)
40 (Խ) քառասուն (k’arasun)
50 (Ծ) հիսուն (hisun)
60 (Կ) վաթսուն (vats'un)
70 (Հ) յոթանասուն (yot’anasun)
80 (Ձ) ութսուն (ut’sun)
90 (Ղ) ինիսուն (inisun)
100 (Ճ) հարյուր (haryur)
200 (Մ) երկու հարյուր (yergu hariur)
1,000 (Ռ) հազար (hazar) հազարերորդ (hazarerort)
10,000 (Ժ) տասը հազար (dasë hazar)
100,000 (Ճ̅) հարյուր հազար (haryur hazar)

Hear some Western Armenian numbers:

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Links

Information about counting in Western Armenian
https://app.memrise.com/course/220451/learn-basic-armenian/20/

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Numbers in Armenian languages

Eastern Armenian, Western Armenian

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com