Family words in Western Armenian

Words for family members and other relatives in Western Armenian (արեւմտահայերէն), an Indo-European language spoken in Lebanon, the USA, Georgia, Armenia, France, Syria, and various other countries.

  Western Armenian
family ընտանիք (ëntanik’) [əntanik’]
parent ծնող (çnoġ) [dzə’noʁ]
parents ծնողներ (çnoġner)
father հայր (hayr) [hɑɪ̯ɾ]
mother մայր (mayr) [mɑɪ̯ɾ]
child երեխա (erexa) [jɛɾɛ’χɑ]
զավակ (zavak)
son որդի (ordi)
ուստր (ustr)
daughter դուստր (dustr) [’dustəɾ]
աղջիկ (aġǰik) [ɑχ’tʃhik]
husband ամուսին (amusin) [ɑmu’sin]
wife կին (kin) [ɡin/kin]
brother եղբայր (eġbayr) [jɛχ’pɑɪ̯ɾ]
sister քույր (k’uyr) [kʰujɾ]
uncle (paternal) հորեղբայր (horeġbayr) [hoɾɛχ’phɑɪ̯ɾ]
uncle (maternal) քեռի (k’eri) [kʰɛ’ri]
մորեղբայր (moreġbayr)
aunt (paternal) հորաքույր (horak’uyr) [hoɾɑ’kʰuɪ̯ɾ]
aunt (maternal) մորաքույր (morak’uyr) [moɾɑ’kʰuɪ̯ɾ]
cousin (male) զարմիկ (zarmik) [zɑɾ’mik]
հորեղբոր (horeġbor)
cousin (female) զարմուհի (zarmuhi) [zɑɾmu’hi]
որաքրոջ (horak'roǰ)
nephew եղբորորդի (eġborordi)
քրոջ որդի (kʻroǰ ordi)
զարմիկ (zarnik [zɑɾmˈik]
քեռորդի (kʻeṙordi) [khɛroɾˈthi]
niece եղբոր աղջիկ (eġbor aġǰik)
քրոջ աղջիկ (k’roǰ aġǰik)
grandfather պապ (pap) [pɑp]
պապիկ (papik) [pɑ’pik]
հավ (hav) [hɑv]
բաբ (bab)
grandmother տատ (tat) [tɑt]
տատիկ (tatik) [tɑ’tik]
հան (han)
grandchild թոռ (t’oṙ)
թոռնիկ (tʻoṙnik)
grandson թոռ (t’oṙ)
թովչանք (t’ovč’ank’)
granddaughter թուզ (t’uz)
թոռնուհի (oṙnuhi)
father-in-law սկեսրայր (skesrayr) - husband’s father
աներ (aner) - wife’s father
mother-in-law սկեսուր (skesowr) - husband’s mother
զոքանչ (zok’anš)- wife’s mother
brother-in-law փեսա (p’esa) [pʰɛ’sɑ] - sister’s husband
քեռայր (k’eṙayr) [kʰɛ’rɑɪ̯ɾ] - sister’s husband
աներձագ (anerjag) - wife’s brother
աներորդի (anerordi) - wife’s brother
տագր (tagr) - husband’s brother
քենակալ (k’enakal) [kʰɛnɑ’kɑl] - wife’s sister’s husband
բաջանաղ (baǰanaġ) - wife’s sister’s husband
sister-in-law հարս (hars) [hɑɾs] - brother’s wife
տալ (tal) [tɑl] - husband’s sister
քենի (k’eni) [kʰɛ’ni] - wife’s sister
տագերակին (tagerakin) - husband’s brother’s wife
son-in-law փեսա (p’esa) [pʰɛ’sɑ]
daughter-in-law հարս (hars) [hɑɾs]

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Source: https://glosbe.com/en/hy/Western%20Armenian

Family words in Armenian

Armenian (Eastern), Armenian (Western)

Family words in other languages


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.