Numbers in Eastern Armenian

How to count in Eastern Armenian (արևելահայերեն), an Indo-European language spoken mainly in Armenia, and also in Russia, Azerbaijan and Iran.

Historically Armenian upper case letters were used to represent numbers. They are shown in brackets in the numeral column. Numbers greater than 9,999 were indicated by adding a line over a letter. For example, 10,000 is 10 (Ժ) with a line over. The line indicates that you multiply the number by 1,000.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Eastern Armenian (արևելահայերեն)

Numeral Cardinal Ordinal
0 զրո (zro)
1 (Ա) մեկ (mek) առաջին (arrajin)
2 (Բ) երկու (yerku) երկրորդ (yerkrord)
3 (Գ) երեք (yerek’) երրորդ (yerrord)
4 (Դ) չորս (ch’vors) չորրորդ (ch’vorrord)
5 (Ե) հինգ (hing) հինգերորդ (hingerord)
6 (Զ) վեց (vets’) վեցերորդ (vets’yerord)
7 (Է) յոթ (yot’) յոթերորդ (yot’yerord)
8 (Ը) ութ (ut’) ութերորդ (ut’yerord)
9 (Թ) ինը (iny) իններորդ (innerord)
10 (Ժ) տասը (tasy) տասներորդ (tasnerord)
11 (ԺԱ) տասնմեկ (tasnmek) տասնմեկերորդ (tasnmekerord)
12 (ԺԲ) տասներկու (tasnerku) տասներկուերորդ (tasnerkuerord)
13 (ԺԳ) տասներեք (tasnerek’) տասներեքերորդ (tasnerek’yerord)
14 (ԺԴ) տասնչորս (tasnch’vors) տասնչորսերորդ (tasnch’vorserord)
15 (ԺԵ) տասնհինգ (tasnhing) տասնհինգերորդ (tasnhingerord)
16 (ԺԶ) տասնվեց (tasnvets’) տասնվեցերորդ (tasnvets’erord)
17 (ԺԷ) տասնյոթ (tasnyot’) տասնյոթերորդ (tasnyot’erord) 
18 (ԺԸ) տասնութ (tasnut’) տասնութերորդ (tasnut’erord)
19 (ԺԹ) տասնինը (tasniny) տասնիններորդ (tasninnerord)
20 (Ի) քսան (k’san) քսաներորդ (k’sanerord)
21 (ԻԱ) քսանմեկ (k’sanmek)  
22 (ԻԲ) քսաներկու (k’sanerku)  
23 (ԻԳ) քսաներեք (k’sanerek’)  
24 (ԻԴ) քսանչորս (k’sanch’vors)  
25 (ԻԵ) քսանհինգ (k’sanhing)  
26 (ԻԶ) քսանվեց (k’sanvets’)  
27 (ԻԷ) քսանյոթ (k’sanyot’)  
28 (ԻԸ) քսանութ (k’sanut’)  
29 (ԻԹ) քսանինը (k’saniny)  
30 (Լ) երեսուն (yeresun)
40 (Խ) քառասուն (k’arrasun)
50 (Ծ) հիսուն (hisun)
60 (Կ) վաթսուն (vat’sun)
70 (Հ) յոթանասուն (yot’anasun)
80 (Ձ) ութսուն (ut’sun)
90 (Ղ) ինիսուն (inisun)
100 (Ճ) հարյուր (haryur)
200 (Մ) երկու հարյուր (yerku haryur)
300 (Յ) հարյուր (yerek’ haryur)
400 (Ն) չորս հարյուր (ch’vors haryur)
500 (Շ) հինգ հարյուր (hing haryur)
600 (Ո) վեց հարյուր (vets’ haryur)
700 (Չ) յոթ հարյուր (yot’ haryur)
800 (Պ) ութ հարյուր (ut’ haryur)
900 (Ջ) ինը հարյուր (iny haryur)
1,000 (Ռ) հազար (hazar)
2,000 (Ս) երկու հազար (yerku hazar)
3,000 (Վ) հազար (yerek’ hazar)
4,000 (Տ) չորս հազար (ch’vors hazar)
5,000 (Ր) հինգ հազար (hing hazar)
6,000 (Ց) վեց հազար (vets’ hazar)
7,000 (Ւ) յոթ հազար (yot’ hazar)
8,000 (Փ) ութ հազար (ut’ hazar)
9,000 (Ք) ինը հազար (iny hazar)
10,000 (Ժ̅) տաս հազար (tas hazar)
100,000 (Ճ̅) հարյուր հազար (haryur hazar)
1,000,000 (Ռ̅) միլիոն (milion)

Hear some Armenian numbers:

Cardinal numbers (0-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000, 1,000,000)

Ordinal numbers (1st-20th)

Recordings by Marat Stepanyan

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Links

Information about numbers and counting in Armenian
http://learn101.org/armenian_numbers.php
http://mylanguages.org/armenian_numbers.php
https://en.wikibooks.org/wiki/Armenian/Numbers
https://www.languagesandnumbers.com/how-to-count-in-armenian/en/hye/
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_numerals

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Numbers in Armenian languages

Eastern Armenian, Western Armenian

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com