Family words in Eastern Armenian

Words for family members and other relatives in Eastern Armenian (արևելահայերեն), an Indo-European language spoken mainly in Armenia.

  Eastern Armenian
family ընտանիք (yntanik’) [əntɑˈnikʰ]
parent ծնող (tsnogh) [t͡səˈnoʁ]
parents ծնողներ (tsnoghner) [t͡səˈnoʁnɛɾ]
father հայր (hayr) [hɑjɾ]
mother մայր (mayr) [mɑjɾ]
child երեխա (yerekha) [jɛɾɛˈχɑ]
զավակ (zavak) [zɑˈvɑk]
children երեխաներ (yerekhaner) [jɛɾɛˈχɑnɛɾ]
son որդի (vordi) [vɔɾˈtʰi]
ուստր (ustr) [ˈustəɾ]
daughter դուստր (dustr) [ˈdustəɾ]
աղջիկ (aghjik) [ɑχˈt͡ʃʰik]
husband ամուսին (amusin) [ɑmuˈsin]
wife կին (kin) [kin]
brother եղբայր (yeghbayr) [jɛχˈpɑjɾ]
sister քույր (k’uyr) [kʰujɾ]
uncle (paternal) հորեղբայր (horeghbayr) [hɔɾɛχˈpɑjɾ]
uncle (maternal) քեռի (k’erri) [kʰɛˈri]
մորեղբայր (moreghbayr) [mɔɾɛχˈpɑjɾ]
aunt (paternal) հորաքույր (horak’uyr) [hɔɾɑˈkʰujɾ]
aunt (maternal) մորաքույր (morak’uyr) [mɔɾɑˈkʰujɾ]
cousin (male) զարմիկ (zarmik) [zɑɾˈmik]
քեռու տղա (k’erru tgha) [kʿeṙu tła]
- maternal uncle's son
մորաքրոջ տղա (morak’roj tgha) [morakʿroǰ tła]
- maternal aunt's son
հորեղբոր տղա (horeghbor tgha) [horełbor tła]
- paternal uncle's son
հորաքրոջ տղա (horak’roj tgha) [horakʿroǰ tła]
- paternal aunt's son
cousin (female) զարմուհի [zɑɾmuˈhi]
քեռու դուստր (k’erru dustr) [kʿeṙu dustr]
քեռու աղջիկ (k’erru aghjik) [kʿeṙu ałǰik]
- maternal uncle's daughter
մորաքրոջ դուստր (morak’roj dustr) [morakʿroǰ dustr]
մորաքրոջ աղջիկ (morak’roj aghjik) [morakʿroǰ ałǰik]
- maternal aunt's daughter
հորեղբոր դուստր (horeghbor dustr) [horełbor dustr]
հորեղբոր աղջիկ (horeghbor aghjik) [horełbor ałǰik]
- paternal uncle's daughter
հորաքրոջ դուստր (horak’roj dustr) [horakʿroǰ dustr]
հորաքրոջ աղջիկ (horak’roj aghjik) [horakʿroǰ ałǰik]
- paternal aunt's daughter
nephew զարմիկ (zarmik) [zɑɾˈmik]
niece զարմուհի (zarmuhi) [zɑɾmuˈhi]
grandfather պապ (pap) [pɑp] պապիկ (papik) [pɑˈpik]
grandmother տատ (tat) [tɑt] տատիկ (tatik) [tɑˈtik]
grandchildren թոռներ (t’vorrner) [tʰɔrnɛɾ]
grandchild թոռ (t’vorr) [tʰɔr] թոռնիկ (t’vorrnik) [tʰɔrˈnik]
grandson թոռնիկ (t’vorrnik) [tʰɔrˈnik]
granddaughter թոռնուհի (t’vorrnuhi) [tʿoṙnuhi]
great-grandfather նախապապ (nakhapap) [nɑχɑˈpɑp]
great-grandmother նախատատ (nakhatat) [nɑχɑˈtɑt]
great-grandson ծոռ (tsorr) [t͡sɔr]
great-granddaughter ծոռնուհի (tsorrnuhi) [t͡sɔrnuhi]
father-in-law սկեսրայր (skesrayr) [skɛsˈɾɑjɾ] - husband's father
աներ (aner) [ɑˈnɛɾ] - wife's father
mother-in-law սկեսուր (skesur) [əskɛˈsuɾ] - husband's mother
զոքանչ (zok’anch’) [zɔˈkʰɑnt͡ʃʰ] - wife's mother
brother-in-law փեսա (p’esa) [pʰɛˈsɑ] - sister's husband
աներձագ (anerdzag) [ɑnɛɾˈd͡zɑkʰ] - wife's brother
աներորդի (anerordi) [ɑnɛɾɔɾˈtʰi] - wife's brother
տեգր (tegr) [ˈtɛkʰəɾ] - husband's brother
քենակալ (k’enakal) [kʰɛnɑˈkɑl] - wife's sister's husband
բաջանաղ (bajanagh) [bɑd͡ʒɑˈnɑʁ] - wife's sister's husband
sister-in-law հարս (hars) [hɑɾs] - brother's wife
տալ (tal) [tɑl] - husband's sister
քենի (k’eni) [kʰɛˈni] - wife's sister
տագերակին (tagerakin) [tɑkʰɛɾɑˈkin] - husband's brother's wife
son-in-law փեսա (p’esa) [pʰɛˈsɑ]
daughter-in-law հարս (hars) [hɑɾs]
stepfather խորթ հայր (khort’ hayr) [χoɾtʰ hɑjɾ]
stepmother խորթ մայր (khort’ mayr) [χoɾtʰ mɑjɾ]
relative ազգական (azgakan) [ɑzɡɑˈkɑn]
in-law (relative by marriage) խնամի (khnami) [χənɑˈmi]

Information provided by Marat Stepanyan

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Links

Family words in Armenian
https://polymath.org/armenian_family.php
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:hy:Family

Family words in Armenian

Armenian (Eastern), Armenian (Western)

Family words in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com