Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Հայերէն (Armenian)


Արևելահայերեն (Eastern Armenian)

 1. Այն ժամանակ ողջ երկիրը մէկ լեզուով, մէկ բարբառով էր խօսում։
 2. Արեւելքից տեղաշարժուելու ժամանակ նրանք Սենաար երկրում մի դաշտ գտան եւ բնակուեցին այնտեղ։
 3. Նրանք միմեանց դիմելով՝ ասացին. «Եկէք աղիւս շինենք ու այն թրծենք կրակով»։ Աղիւսը նրանց համար ծառայեց իբրեւ քար, իսկ կուպրը՝ իբրեւ շաղախ։
 4. Նրանք ասացին. «Եկէք մեզ համար քաղաք կառուցենք եւ աշտարակ, որի գագաթը հասնի մինչեւ երկինք։ Համբաւ ձեռք բերենք ողջ աշխարհով մէկ սփռուելուց առաջ»։
 5. Տէրն իջաւ, որպէսզի տեսնի այն քաղաքն ու աշտարակը, որ կառուցում էին մարդկանց որդիները։
 6. Տէրն ասաց. «Սրանք մէկ ժողովուրդ են, ունեն մէկ լեզու եւ սկսել են այդ գործն անել։ Արդ, ոչինչ չի խանգարում նրանց, որ կառուցեն այն, ինչ կամենում են։
 7. Արի իջնենք եւ խառնենք նրանց լեզուն այնպէս, որ ոչ մէկը չհասկանայ իր ընկերոջ ասածը»։
 8. Տէր Աստուած այնտեղից նրանց սփռեց աշխարհով մէկ, եւ նրանք դադարեցին քաղաքն ու աշտարակը կառուցելուց։
 9. Դրա համար այն կոչուեց Խառնակութիւն (Բաբելոն), որովհետեւ Տէր Աստուած այնտեղ խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների լեզուները եւ այնտեղից նրանց սփռեց ողջ աշխարհով մէկ։

Transliteration

 1. Ayn jhamanak oghj erkiry' me'k lezowov, me'k barbar'ov e'r xo'sowm.
 2. Arewelqic teghasharjhowelow jhamanak nranq Senaar erkrowm mi dasht gtan ew bnakowecin ayntegh.
 3. Nranq mimeanc dimelov. asacin. «Eke'q aghiws shinenq ow ayn t'rc'enq krakov». Aghiwsy' nranc hamar c'ar'ayec ibrew qar, isk kowpry'. ibrew shaghax.
 4. Nranq asacin. «Eke'q mez hamar qaghaq kar'owcenq ew ashtarak, ori gagat'y' hasni minchew erkinq. Hambaw d'er'q berenq oghj ashxarhov me'k sp'r'owelowc ar'aj».
 5. Te'rn ijaw, orpe'szi tesni ayn qaghaqn ow ashtaraky', or kar'owcowm e'in mardkanc ordinery'.
 6. Te'rn asac. «Sranq me'k jhoghovowrd en, ownen me'k lezow ew sksel en ayd gorc'n anel. Ard, ochinch chi xangarowm nranc, or kar'owcen ayn, inch kamenowm en.
 7. Ari ijnenq ew xar'nenq nranc lezown aynpe's, or och me'ky' chhaskanay ir y'nkeroj asac'y'».
 8. Te'r Astowac' aynteghic nranc sp'r'ec ashxarhov me'k, ew nranq dadarecin qaghaqn ow ashtaraky' kar'owcelowc.
 9. Dra hamar ayn kochowec Xar'nakowt'iwn (Babelon), orovhetew Te'r Astowac' ayntegh xar'nec amboghj erkri bnakichneri lezownery' ew aynteghic nranc sp'r'ec oghj ashxarhov me'k.

Արեւմտահայերէն (Western Armenian)

 1. Ամբողջ երկիրը մէ՛կ լեզու եւ մէ՛կ խօսուածք ունէր։
 2. Երբ արեւելքէն կը ճամբորդէին, Սենաարի երկրին մէջ դաշտ մը գտան ու ձոն բնակեցան։,
 3. Եւ իրարու ըսին. «Եկէ՛ք աղիւսներ շինենք, ու զանոնք կրակով թրծենք»։ Աղիւսները անոնց քարի տեղ եղան, եւ կուպրը անոնց շաղախի տեղ եղաւ։
 4. Նաեւ ըսին. «Եկէ՛ք մեզի քաղաք մը եւ աշտարակ մը կառուցանենք, որուն գագաթը մինչեւ երկինք ճասնի, ու մեզի անուն վաստկինք, որ ամբողջ երկրի մակերեսին վրայ չցրուինք»։
 5. Եւ Տէրը իջաւ մարդոց որդիներուն կառուցանած քաղաքն ու աշտարակը տեսնելու։
 6. Տէրը ըսաւ. «Աճա՛ ասոնք մէկ ժողովուրդ են, եւ բոլորին լեզուն մէ՛կ է. ասիկա շինելու սկսան, ու ճիմա ոչինչ պիտի արգիլէ զանոնք ընելէ ինչ որ կը խորձին։
 7. Եկէ՛ք, իջնենք եւ անոնց լեզուն ձոն խառնակենք, որպէսզի մէկը միւսին լեզուն չձասկնայ»։
 8. Ու Տէրը անկէ ամբողջ երկրի մակերեսին վրայ ցրուեց զանոնք, եւ քաղաքը կառուցանելէն դադրեցան։
 9. Ատոր ձամար անոր անունը Բաբելոն կոչուեցաւ, քանի որ Տէրը ձոն ամբողջ երկրի լեզուն խառնակեց, ու Տէրը անկէ ամբողջ երկրի մակերեսին վրայ ցրուեց զանոնք։

Transliteration

 1. Amboghj erkiry' me'.k lezow ew me'.k xo'sowac'q owne'r.
 2. Erb arewelqe'n ky' twamborde'in, Senaari erkrin me'j dasht my' gtan ow d'on bnakecan.
 3. Ew irarow y'sin. «Eke'.q aghiwsner shinenq, ow zanonq krakov t'rc'enq». Aghiwsnery' anonc qari tegh eghan, ew kowpry' anonc shaghaxi tegh eghaw.
 4. Naew y'sin. «Eke'.q mezi qaghaq my' ew ashtarak my' kar'owcanenq, orown gagat'y' minchew erkinq twasni, ow mezi anown vastkinq, or amboghj erkri makeresin vray chcrowinq».
 5. Ew Te'ry' ijaw mardoc ordinerown kar'owcanac' qaghaqn ow ashtaraky' tesnelow.
 6. Te'ry' y'saw. «Atwa. asonq me'k jhoghovowrd en, ew bolorin lezown me'.k e'. asika shinelow sksan, ow twima ochinch piti argile' zanonq y'nele' inch or ky' xord'in.
 7. Eke'.q, ijnenq ew anonc lezown d'on xar'nakenq, orpe'szi me'ky' miwsin lezown chd'asknay».
 8. Ow Te'ry' anke' amboghj erkri makeresin vray crowec zanonq, ew qaghaqy' kar'owcanele'n dadrecan.
 9. Ator d'amar anor anowny' Babelon kochowecaw, qani or Te'ry' d'on amboghj erkri lezown xar'nakec, ow Te'ry' anke' amboghj erkri makeresin vray crowec zanonq.

Classical Armenian

 1. Եւ էր ամենայն երկիր լեզու մի, եւ բարբառ մի ամենեցուն:
 2. Եւ եղեւ ի խաղալն նոցա յարեւելից` գտին դաշտ մի յերկրին Սենաար, եւ բնակեցան անդ:
 3. Եւ ասեն այր ցընկեր իւր. Եկայք արկցուք աղիւս եւ թրծեսցուք զայն հրով: Եւ եղեւ նոցա աղիւսն ի տեղի քարի, եւ կուպր ի տեղի շաղախոյ:
 4. Եւ ասեն. Եկայք շինեսցուք մեզ քաղաք եւ աշտարակ, որոյ լինիցի գլուխն մինչեւ յերկինս. եւ արասցուք մեզ անուն յառաջ քան զսփռել`` ի վերայ երեսաց ամենայն երկրի:
 5. Եւ էջ Տէր տեսանել զքաղաքն եւ զաշտարակն զոր շինէին որդիք մարդկան:
 6. Եւ ասէ Տէր. Ահա ազգ մի եւ լեզու մի ամենեցուն, եւ զայդ սկսան գործել. եւ արդ ոչինչ պակասէ ի նոցանէ, զամենայն զոր ինչ յօժարեսցին գործել:
 7. Եկայք իջցուք եւ խառնակեսցուք անդ զլեզուս նոցա, զի մի՛ լսիցեն իւրաքանչիւր բարբառոյ ընկերի իւրոյ:
 8. Եւ սփռեաց զնոսա Տէր աստուած անտի ընդ երեսս ամենայն երկրի, եւ դադարեցին ի շինելոյ զքաղաքն եւ զաշտարակն:
 9. Վասն այնորիկ կոչեցաւ անուն նորա Խառնակութիւն. զի անդ խառնակեաց Տէր աստուած զլեզուս ամենայն երկրի, եւ անտի ցրուեաց զնոսա Տէր աստուած ընդ երեսս ամենայն երկրի:

Transliteration

 1. Yev er amenayn yerkir lezu mi, yev barbarr mi amenets’un:
 2. Yev yeghev i khaghaln nots’a yarevelits’` gtin dasht mi yerkrin Senaar, yev bnakets’an and:
 3. Yev asen ayr ts’ynker iwr. Yekayk’ arkts’uk’ aghiws yev t’rtsests’uk’ zayn hrov: Yev yeghev nots’a aghiwsn i teghi k’ari, yev kupr i teghi shaghakhoy:
 4. Yev asen. Yekayk’ shinests’uk’ mez k’aghak’ yev ashtarak, voroy linits’i glukhn minch’ev yerkins. yev arasts’uk’ mez anun yarraj k’an zsp’rrel`` i veray yeresats’ amenayn yerkri:
 5. Yev ej Ter tesanel zk’aghak’n yev zashtarakn zor shinein vordik’ mardkan:
 6. Yev ase Ter. Aha azg mi yev lezu mi amenets’un, yev zayd sksan gortsel. yev ard voch’inch’ pakase i nots’ane, zamenayn zor inch’ yozharests’in gortsel:
 7. Yekayk’ ijts’uk’ yev kharrnakests’uk’ and zlezus nots’a, zi mi՛ lsits’en iwrak’anch’iwr barbarroy ynkeri iwroy:
 8. Yev sp’rreats’ znosa Ter astuats anti ynd yeress amenayn yerkri, yev dadarets’in i shineloy zk’aghak’n yev zashtarakn:
 9. Vasn aynorik koch’ets’aw anun nora Kharrnakut’iwn. zi and kharrnakeats’ Ter astuats zlezus amenayn yerkri, yev anti ts’ruyeats’ znosa Ter astuats ynd yeress amenayn yerkri:

Classical Armenian version provided by Corey Murray

Information about Armenian | Phrases (Eastern Armenian) | Phrases (Western Armenian) | Numbers (Eastern Armenian) | Numbers (Western Armenian) | Family words (Eastern Armenian) | Family words (Western Armenian) | Tower of Babel (Eastern, Western & Classical Armenian)

Learn Armenian with Glossika
Learn Armenian with Ling

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com