Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Translations of the Tower of Babel story in a number of varieties of Inuiktitut.


ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (Inuktitut)

 1. ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᐳᖅ.
 2. ᑲᖏᒪᑦ ᐊᐅᓪᓚ ᒥᒃ ᓄᓇᒥ ᓯᓇᕆᒥ ᓇᖅᓴᖅ ᑎᑭᑦᐹᑦ ᑕᒡᕙᓂᓗ ᓄᓇᖃᓕᕐᓗᑎᒃ.
 3. ᐅᖃᓗᖃᑎᒌᒡᓕᖅᐳᓪᓗ: "ᖃᐃᒋᑦ, ᓯᑎᔪᕐᓂᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑉᑕ ᐆᑦᑎᓪᓚᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᓕᒫᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᓯᑎᔪᕐᒥᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ.
 4. ᐅᖃᖅᐳᓪᓗ: "ᖃᐃᒋᑦ, ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒡᓕᐅᖅᑕ ᓄᓇᓕᒫᕐᔪᐊᖅ ᑳᕐᕚ ᕿᓚᖕᒧᑦ ᑐᓴᐅᓴᙳᖅᖁᓪᓗᑉᑕ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒪᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑖᖅᖁᓪᓗᑉᑕ."
 5. ᐋᑕᓂᖅᑎ ᐊᖅᑲᖅᐳᖅ ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒃ ᓄᓇᓕᒫᕐᔪᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓕᖅᐹᑦ ᑕᑯᓴᕐᓗᒋᑦ.
 6. ᐋᑕᓂᖅᑎ ᐅᖃᖅᐳᖅ: "ᑕᐃᒪᑐᑦ ᐅᓪᓚ ᑎᕆᕋᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓈᒻᒪᒃᓯᕈᖕᓇᙱᑦᑐᖅ.
 7. ᖃᐃᒋᑦ, ᐊᖅᑲᖅᑕ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓚᑦᓯᓪᓗᒋᑦ ᐃᖕᒥᓐᓂᖕᓄᑦ ᑐᑭᓯᓯᓐᓈᔪᖕᓇᖅᑎᓪᓚᒋᑦ."
 8. ᐋᑕᓂᖅᑎ ᑕᒡᕙᙵ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒪᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑉᐸᐃ, ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒡᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓚ ᐱᐊᓂᙱᕚᑦ.
 9. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒃ ᐸᐲᓕᒥᒃ ᑕᐃᒎᑎᖃᖅᐳᖅ, ᐋᑕᓂᐅᑉ ᑕᒡᕙᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᒪᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᑦᑕᑎᑦ, ᐋᑕᓂᖅᑎ ᑕᒡᕙᙵ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒪᑦ ᑕᒪᕐᒪᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑉᐸᐃ.

Inuktituup Sanguipiluk (Roman Inuktitut)

 1. Nunarjuap inuit tamarmik ajjigiingnik uqausiqaqpuq.
 2. Kangimut aullaramik nunami Sinarimi naqsaq tikippaat tavvanilu nunaqalirlutik.
 3. Uqaluqatigiigliqpullu: "Qaigit, sitijurnik ujarangnik aturlupta uuttillugit tamarmilimaat. Tamarmik Inuit atulilauqput sitijurmik ujarangnik amma asingit.
 4. Uqaqpullu: "Qaigit, igluqarvigliuqta nunalimaarjuaq kaarvaa qilangmut, tusaumasannguqqullutta nunarjuarmullu tamarmit siammaktitaaqqunatta."
 5. Aataniqti aqqaqpuq igluqarvik nunalimaarjuaq inuit sanaliqpaat takusarlugit.
 6. Aataniqti uqaqpuq: "Taimatut aullaqtiriramik inuit atausiullutik ajjigiingniglu uqausiqarlutik sunatuinnaq naammaksirungnanngittuq.
 7. Qaigit, Aqqaqta uqausiit ilatsillugit ingmiingnut tukisisinnaajungnaqtillugit."
 8. Aataniqti tavvannga nunarjuarmut tamarmit siammaktippai, igluqarvigliaraluaqtiglu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu igluqarvik Papiilimik taiguutiqaqpuq, Aataniup tavvani nunarjuarmi tamarmi uqausiutitut, Aataniqti tavvannga inuit nunarjuarmut tamarmut siammaktippai.

Inuvialuktun (Mackenize Inuktun)

 1. Nunaryuarum inuit tamarmik atdjigiingnik uqausiqaqtuaq.
 2. Kangimun aullaramik nunami Shinar-mi naqsaq tikitpaat talvanilu nunaqalirlutik.
 3. Uqaluqatigiigliqpuqlu: "Qaigit, sitiyurnik uyarangnik aturlupta uuttiglugit tamarmilimaat. Tamarmik Inuit atulilauqput sitiyurmik uyarangnik amma asingit.
 4. Uqaqtuaqlu: "Qaigit, igluqarvigliuqta nunalimaaryuaq kaarvaa qilangmut, tusaaumasanngutqullupta nunaryuarmut-lu tamarmit siammaktitaatqunapta."
 5. Ataniqti aqqaqtuaq igluqarvik nunalimaaryuaq inuit sanaliqpaat takusarlugit.
 6. Ataniqti uqaqpuq: "Taimatun aullaqtiriramik inuit atausiullutik atdjigiingnik-lu uqausiqarlutik sunaliqa naammaksirungnanngittuq.
 7. Qaigit, Aqqaqta uqausiit ilatchillugit ingmiingnun kangiqsisinnaayungnaqtillugit."
 8. Ataniqti talvannga nunaryuarmut tamarmit siammaktippai, igluqarvigliaraluaqtik-lu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu igluqarvik Babel-mik taiguutiqaqpuq, Atanirum talvani nunaryuarmi tamarmi uqausiutitun, Ataniqti talvannga inuit nunaryuarmut tamarmut siammaktitpai.

Inuktitun (West Inuktitun dialect)

 1. Nunaryuap inuit tamarmik ayyigiingnik uqauhiqaqpuq.
 2. Kangimut aullaramik nunami Sinarimi naqhaq tikitpaat tagvanilu nunaqalirlutik.
 3. Uqaluqatigiigliqpullu: "Qaigit, hitiyurnik uyarangnik aturlupta uuttiglugit tamarmilimaat. Tamarmik Inuit atulilauqput hitiyurmik uyarangnik amma ahingit.
 4. Uqaqpullu: "Qaigit, igluqarvigliuqta nunalimaaryuaq kaarvaa qilangmut, tuhaumahanngutqullupta nunaryuarmullu tamarmit hiammaktitaatqunapta."
 5. Ataniqti aqqaqpuq igluqarvik nunalimaaryuaq inuit hanaliqpaat takuharlugit.
 6. Ataniqti uqaqpuq: "Taimatut aullaqtiriramik inuit atauhiullutik ayyigiingniglu uqauhiqarlutik hunamiaq naammakhirungnanngittuq.
 7. Qaigit, Aqqaqta uqauhiit ilatsillugit ingmiingnut tukihihinnaayungnaqtiglugit."
 8. Ataniqti tagvannga nunaryuarmut tamarmit hiammaktippai, igluqarvigliaraluaqtiglu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu igluqarvik Papiilimik taiguutiqaqpuq, Ataniup tagvani nunaryuarmi tamarmi uqauhiutitut, Ataniqti tagvannga inuit nunaryuarmut tamarmut hiammaktitpai.

Inuinnaqtun

 1. Nunakyuap inuin tamakmik atjigiiknik okaohiktok.
 2. Kangimut aullakmik nunami shinar-mi nakhak tikitpaat talvanilu nunakaliklotik.
 3. Okalokatigiiglikpuk-lu: "kaigit, hitiyokmik oyaganmik atoklopta ottiklogit tamakmilimaat. Tamakmik inuin atolilaokpok hitiyokmik oyaganmik-lu ahingit.
 4. Okakpoklu: "kaigit, iglukakvikliokta nunalimaakyoak kaagva kilakmut, tuhaomahangokolopta nunagyoakmutlu tamakmit hianmaktitakunapta."
 5. Atanikti akakpok iglukakvik nunalimayoak inuin hanalikpaat takohaglogit.
 6. Atanikti okakpok: "taimatun aullaktigigamik inuin ataohiotlotik atjigiikniklu okaohikaklotik hunalonit nanmakhigungnanangittok.
 7. Kaigit, akakta okaohiit ilattiklogit inmiiknut kangikhihinayungnaktiklogit."
 8. Atanikti talvanga nunakyoakmut tamakmit hianmaktipai, iglukakvikliagaloaktiklu pianingivat.
 9. Taimana piblogu iglukakvik babel-mik taigotikakpok, atanikup talvani nunakyoakmi tamakmi okaohiutitun, atanikti talvanga inuin nunakyoakmut tamakmut hianmaktipai.

Nunatsiavummiutut (Labrador Inuttut)

 1. Nunajuap inuit tamammik atjigiinnik uKausiKavuk.
 2. Kangimut aullakamik nunami Sinarimi natsaK tikippaat taffanilu nunaKalillutik.
 3. UKaluKatigiillippullu: "Kaigit, sitijunnik ujagannik atullutta uuttillugit tamammilimaat. Tamammik Inuit atulilaupput sitijummik ujagannik amma asingit.
 4. UKappullu: "Kaigit, illuKavilliutta nunalimaajuak kaaffaa Kilammut, tusaumasanngukKullutta nunajuammullu tamammit siammattitaakKunatta."
 5. Aatanitti akKappuk illuKavik nunalimaajuak inuit sanalippaat takusallugit.
 6. Aatanitti uKattuk: "Taimatut aullattigikamik inuit atausiullutik atjigiinnillu uKausiKallutik sunatuinnak naammatsigunnanngittuk.
 7. Kaigit, AkKatta uKausiit ilatsillugit immiinnut tukisisinnaajunnattillugit."
 8. Aatanitti taffannga nunajuammut tamammit siammaktippai, illuKavilliagaluattillu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu illuKavik Papiilimik taiguutikappuk, Aataniup taffani nunajuammi tamammi uKausiutut, Aatanitti tavvannga inuit nunajuammut tamammut siammaytippai.

Another version of this text in Labrador Inuttut.

Nuvuguseᴋsoaᴋ Babeleme

 1. Nunamiullo ilûnamatsiatik ingmigolingajunik oᴋauseᴋaratik oᴋauseᴋarput adsigêktunik.
 2. Paungale aularamik, naternaᴋ tikipât nuname Sineareme; tamanna nunagilerpât.
 3. Oᴋaᴋatigêkpullo: Attê, ivitânik sanalauᴋta ikkomamut sittijorortilugit. Tagva ivitât ujararivait, kutsorlo macharivlugo.
 4. Oᴋarpullo: Attê, iglugasaksoarnik sanalauᴋta nuvuguseᴋsoarmiglo, nuvua aktuatilugo ᴋilangmut, erᴋanartiluta, siamartitautailivlutalo nunanut tamainut.
 5. Tagva Nâlegaᴋ aᴋᴋarpoᴋ, iglugasaksuit nuvuguseᴋsoarlo takojartorlugit, inuit ᴋitorngangita senajangit.
 6. Nâlegarlo oᴋarpoᴋ: Tagga, inugasaksuit atausiovut adsigêktuniglo oᴋauseᴋarlutik; tamannauvoᴋ piniarningita pigiarningat, mânamillo pinasuarningit agviarlugit ajornarniarpoᴋ.
 7. Attê, aᴋᴋalauᴋta kanunga, oᴋausingit adsigêgungnairtilugit, aipâ aipame oᴋausinginik tukkisijungnairᴋovlugo.
 8. Nâlekablo inuit tagvangat siamartipait nunanut tamainut, igloliorungnairpullo iglugasaksoarnik.
 9. Tamanna pivlugo Bâbelemik atteᴋarput, Nâlekab tagvane inuit ilûnatik oᴋausingit adsigêgungnairtingmagit, tagvangallo Nâlekab siamartingmagit nunanut tamainut.

Source: Gûdib Ukausingit. Labrador Inuttitut Heritage Bible. Canadian Bible Society – 2008.

Contributed by Wolfgang Kuhl


Eastern Arctic Inuktitut

ᐳᖅᑐᔪᐊᓘᑉ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᑦ ᐹᐱᓘᓂᒥ

 1. ᑍᑦᓱᒪᓂᐊᓗᒡᓕ ᓄᓇᖅᔪᐊᑉ ᐃᓄᓕᒫᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᖕᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ.
 2. ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓯᕿᓂᐅᑉ ᓄᐃᕕᐊᑕ ᓇᓛᓃᖔᖅᓗᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᕙᓪᓕᐊᒐᒥᒃ, ᓇᑎᕐᖕᓇᒧᑦ ᑎᑭᓐᓇᒥᒃ ᓯᓈᕆᒥ ᓄᓇᑖᖅᐳᑦ.
 3. ᐃᒻᒥᖕᓄᓪᓗ ᐅᖃᖅᐳᑦ, “ᐅᔭᕋᓕᐅᓚᐅᖅᑕ ᐆᓪᓗᒋᑦ ᓯᑎᒃᑎᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ.” ᐅᔭᕋᓕᐅᖅᓯᒪᓕᕋᒥᒃ ᓯᒃᑭᑕᓂᒃ ᓂᐱᐅᑎᒃᓴᖓᓂᒡᓗ ᑖᓚᒥᒃ ᓴᓇᕗᑦ.
 4. ᐅᖃᖅᓗᑎᒡᓗ, “ᐃᒡᓗᒐᓴᒡᔪᐊᓕᐅᓚᐅᖅᑕ ᐳᖅᑐᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᕿᓚᖕᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᓗᒍ, ᑖᓐᓇ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑦᔪᑎᒃᓴᕆᓂᐊᕋᑦᑎᒍ, ᓄᓇᖅᔪᐊᕐᖕᒧᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑕᐅᖁᓇᑦᑕ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ.”
 5. ᐊᑕᓂᖅᓕ ᐊᖅᑲᖅᐳᖅ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᓗᓂ ᐃᒡᓗᒐᓴᒡᔪᐊᒥᒃ ᐳᖅᑐᔪᓕᐊᖓᓂᒡᓗ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᔪᒥᒃ;
 6. ᐊᑕᓂᖅ ᐅᖃᖅᐳᖅ, “ᑕᑯᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓅᖃᑎᒌᖏᓐᓇᐅᕗᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᖕᒥᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᓖᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ; ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖓᑦ ᐱᒋᐊᕐᖕᓂᑐᐃᓐᓇᐅᕗᖅ; ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᓄᖅᑲᑎᑕᒃᓴᐅᓂᐊᕈᓐᓃᖅᐳᑦ.
 7. ᐊᖅᑲᖅᕕᒋᓚᐅᖅᓚᕗᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᒍᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑐᑭᓯᐊᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓐᓁᓪᓕᓂᐊᕐᖕᒪᑕ ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒐᓱᒡᓗᑎᒃ.”
 8. ᑕᕝᕙ ᐊᑕᓂᐅᑉ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑉᐰᑦ ᓄᓇᖅᔪᐊᕐᖕᒧᑦ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐂᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᒡᓗᒐᓴᒡᔪᐊᓕᐊᑎᒡᓗ ᓄᖅᑲᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒤᓐᓇᖅᐹᑦ.
 9. ᑍᒤᒻᒪᑦ ᐃᒡᓗᒐᓴᒡᔪᐊᑦ ᐊᑎᖃᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐰᐳᓕᒥᒃ, ᐊᑕᓂᐅᑉ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑎᒌᒍᓐᓃᖅᑎᓚᐅᕐᖕᒪᒋᑦ, ᑕᕝᕙᓐᖓᓪᓗ ᐊᑕᓂᐅᑉ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᓚᐅᖅᐰᑦ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᓄᓇᖅᔪᐊᓕᒫᒧᑦ.

11:9 ᐰᐳᓕ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᓇᓗᓕᕐᖕᓂᕐᖕᒥᒃ

Source: ᒨᓯᓯᑦ (Genesis). Eastern Arctic Inuktitut Bible. Candian Bible Society - 2012.

Contributed by Wolfgang Kuhl


Information about Inuktitut | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Eskimo-Aleut languages

Aleut, Greenlandic, Inuktitut, Yup'ik

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com