languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful phrases in Tibetan

A collection of useful phrases in Tibetan. You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

If you can help fill in the gaps on this page, please contact me.

English བོད་སྐད་ (Tibetan)
Welcome ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
Hello
(General greeting)
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། (tashi delek)*
How are you?

I'm fine.
ཁྱེད་རང་སྐུ་གཇུགས་བདེ་པོ་ཡིན་པས།
(kayrang kusu debo yimbay?)
ང་བདེ་པོ་ཡིན།
(nga debo yin)
Long time no see ཡུན་རིང་འཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།
What's your name?

My name is ...
ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད།
(kayrang gi minglâ karay ray?)
ངའི་མིང་ལ་ ... རེད།
(ngay minglâ ... ray)
Where are you from?
I'm from ...
ཁྱེད་རང་ལུང་པ་ག་ནས་ཡིམ།
(kayrang lungbâ kanay yin?)
ང་ ... ནས་ཡིན།
(nga ... nay yin)
Pleased to meet you ཁྱེད་རང་མཇལ་པ་དགའ་པོ་བྱུང་ (kayrang jel-pa gawpo chung)
Morning greeting(s) སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས། (nga-to delek)
Afternoon greeting(s) ཉིན་གུང་བདེ་ལེགས།
Evening greeting(s) དགོང་དྲོ་བདེ་ལེགས།
Nighttime parting phrase(s) གཟིམ་ལཇག་གནང་དགོས་། (sim-jah nahng-go)
Parting phrase(s) ག་ལེར་ཕེབས་། (kha-leh phe) - said by person leaving
ག་ལེར་བཞུགས་། (kha-leh shu) - said by person staying
ད་འགྲོ་རན་ཤག། (ta do-ran-sha) - it's time to go
ང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། (nga-tso kyipo chung) - we had a good time
སང་ཉིན་མཇལ་ཡོང་། (sânyi jay-yong) - see you tomorrow
རྗེས་མ་མཇལ་ཡོང་། (jema jay-yong) - see you later
ཡང་སྐྱར་ཕེབས་རོགས་ཨ། (yâng-kya pheb-ro-ah)
Good luck བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བར་ཤོག
Toasts used when drinking གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་།
Have a nice day ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས།
Bon appetit /
Have a nice meal
ཞལ་ལག་ཉེས་པོ་གནང་རོགས།
Bon voyage /
Have a good journey
འགྲུལ་བཞུད་བདེ་བར་ཤོག
Do you understand? ཧ་གོ་སོང་ངས་། (ha-ko song ngay)
I understand ཧ་གོ་སོང་། (ha-ko song)
I don't understand ཧ་གོ་མ་སོང་། (ha ko-masong)
Please speak more slowly ད་དུང་ག་ལེར་ག་ལེར་གསུང་གནང་དང་། (tâtung kalay-kalay soong nâng dâng)
Please say that again དེ་ཡང་སྐྱར་གསུང་རོགས་གནང་། (te yâng-kyar soong rog nâng?)
Please write it down ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་རོགས་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།
Do you speak Tibetan?
Yes, a little
ཁྱེད་རང་བོད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས།
(kayrang phö shing-giy yawbay?)
 
How do you say ...? ... གང་འདྲས་ལབ་དགོས་རེད། (... kâday lâb gaw ray?)
Excuse me དགོངས་དག བཟོད་དུ་གསོལ། ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།
How much is this? གོང་ག་ཚད་རེད (gong gâtsay ray?)
Sorry ཀོང་དགས་། (gawn-da)
Please  
Thank youResponse (Don't mention it)
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་།
(tujay-chay)
ཐུགས་རྗེཞེ་དྲག་ཆེ་།
(tujay shita-chay)
ཞུ་དགོས་ཡག་ཡོད་ཡོད་མ་རེད།
(shu-goyak yaw maray)
Where's the toilet? གཙང་སྤྱོད་ག་བ་ཡོད་པ་རེད།
This gentleman/lady will pay for everything སྐུ་ཞབས་ཁོང་གིས་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་གཏོང་གི་རེད།
སྐུ་ལྕམ་ཁོང་གི་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་གཏོང་གི་རེད།
Would you like to dance with me? ཁྱེད་རང་ང་དང་མཉམ་དུ་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་ན་འགྲིག་གི་རེད་པས།
I love you ང་ཁྱེད་རང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་ (nga kayrâng-la gawpo yö)
Get well soon གང་མགྱོགས་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་སྨོན།
Go away!
Leave me alone! ང་རང་གཅིག་པོ་འཇོག་རོགས།
Help!
Fire!
Stop!
རོགས་པ་གནང་དང་། (rog nâng-da!)
མེ་འབར་གྱིས་། (may ba-giy!)
སྒུཀ་རེགས་གནང་། (goo-ro nâng!)
Call the police! སྐོར་སྲུང་བ་སྐད་གཏོང་དང་། (korsung-wa kay tong-da!)
Happy New Year ༄༅།།ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
(Losar La Tashi Delek) Happy New Year
Easter greetings ཡི་ཤུ་བསྐྱར་གསོའི་དུས་ཆེན་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
Birthday greetings སྐྱེས་སྐར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
One language is never enough སྐད་རིགས་གཅིག་གིས་གདེང་ཐབས་མི་འདུག
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
ངའི་རླུང་འདེགས་གྲུ་གཟིངས་ནི་ཉ་མན་ལི་ཡིས་གང་གི་འདུག །
(nge lung dek dru sing ni, nya man li yi gang gi du)

Note

* The phrase བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། (tashi delek) means "good fortune", and is used as a greeting, though isn't really an equivalent of hello. Questions like "How are you?" or "Where are you going?" are used instead.

Some Tibetan translations provided by Nyipa Para

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Tibetan | Tibetan phrases | Tower of Babel in Tibetan | Tibetan learning materials

Links

Other collections of Tibetan phrases
http://library.thinkquest.org/26470/language.htm
http://www.eclipse.co.uk/tibet/lang.html
http://www.oocities.com/tibetanlanguage/language.html

Phrases in Tibeto-Burman languages

Burmese, Newari / Nepal Bhasa, Tibetan

Phrases in other languages


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo