languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

English


Wycliffe version (1395) - Middle English

The Tower of Babel

 1. Forsothe the lond was of o langage, and of the same speche.
 2. And whanne thei ȝeden forth fro the eest, thei fonden a feeld in the lond of Sennaar, and dwelliden ther ynne.
 3. And oon seide to his neiȝbore, Come ȝe, and make we tiel stonys, and bake we tho with fier; and thei hadden tiel for stonus, and pitche for morter;
 4. and seiden, Come ȝe, and make we to vs a citee and tour, whos hiȝnesse stretche 'til to heuene; and make we solempne oure name bifor that we be departid in to alle londis.
 5. Forsothe the Lord cam down to se the citee and tour, which the sones of Adam bildiden.
 6. And he seide, Lo! the puple is oon, and o langage is to alle, and thei han bigunne to make this, nethir thei schulen ceesse of her thouȝtis, til thei fillen tho in werk; therfor come ȝe, go we doun,
 7. and scheende we there the tunge of hem, that ech man here not the voys of his neiȝbore.
 8. And so the Lord departide hem fro that place in to alle londis; and thei cessiden to bielde a cytee.
 9. And therfor the name therof was clepid Babel, for the langage of al erthe was confoundide there; and fro thennus the Lord scaterede hem on the face of alle cuntrees.

IPA transcription

θə tuːɾ əv baːbɛl

 1. fɔɾˈsoːθ θə lɔnd was əv ɔː laŋˈgaːʒ | and əf θə saːm spɛːt͜ʃ ‖
 2. and ʍan θɛj jeːdɛn fɔɾθ fɾɔ ðə ʔeːst | θɛj fʊndɛn aː feːld ɪn θə lɔnd əf sɛːnaːɾ | and dwɛlɪdɛn θɛːɾ ɪn ‖
 3. and ɔːn sɛːd toː his nɛjxbuːɾ | kɔm jeː | and maːk weː tiːl stɔːnəs | and baːk weː θɔː wɪθ fiːɾ | and θɛj hadən tiːl fɔɾ stɔːnəs | and pɪt͜ʃ fɔɾ mɔɾtəɾ |
 4. and sɛːdən | kɔm jeː | and maːk weː toː ʊs aː sɪˈteː and tuːɾ | ʍoːs hɪxnɛs stɾɛt͜ʃ tɪl toː hɛvɛn | and maːk weː sɔlempnə uːɾ naːm bɪˈfɔɾ θat weː beː dɛˈpaɾtɪd ɪn toː al lɔndəs ‖
 5. fɔɾˈsoːθ θə lɔɾd kaːm duːn toː seː ðə sɪˈteː and tuːɾ | ʍɪt͜ʃ θə sɔnəs əv adam biːldɪdɛn ‖
 6. and heː sɛːd | lɔː | θə peːpl̩ ɪs ɔːn | and ɔː laŋˈgaːʒ ɪs toː al | and θɛj han bɪˈgʊn toː maːk θɪs | neːðɪɾ θɛj ʃʊlɛn sɛːs əf hɛɾ θowxtɪs | tɪl θɛj fɪlɛn θɔː ɪn wɛɾk | θɛːɾˈfɔɾ kɔm jeː | gɔː weː duːn |
 7. and ʃeːnd weː ðɛːɾ θə tʊŋg əf hɛm | θat ɛːt͜ʃ man heːɾ nɔːt θə vɔjs əf hɪs nɛjxbuːɾ ‖
 8. and sɔː ðə lɔɾd dɛˈpaɾtɪd hɛm fɾɔ ðat plaːs ɪn toː al lɔndəs | and θɛj sɛsɪdɛn toː biːld aː sɪˈteː ‖
 9. and θɛːɾˈfɔɾ θə naːm θɛːɾˈɔf was clɛpɪd baːbɛl | fɔɾ θə laŋˈgaːʒ əv al ɛɾθ was kɔnˈfuːndɪd θɛːɾ | and fɾɔ ðɛnəs θə lɔɾd skatɛɾɛd hɛm ɔn θə faːs əv al kʊnˈtɾeː ‖

Hear a recording of this text by Scott Brewer


Tyndale version (1536)

 1. And all the world was of one tonge and one language.
 2. And as they came from the east they founde a playne in the lande of Synear and there they dwelled.
 3. And they sayd one to a nother: come on let us make brycke ād burne it wyth fyre. So brycke was there stone and slyme was there morter
 4. And they sayd: Come on let vs buylde vs a cyte and a toure that the toppe may reach vnto heauen. And let vs make us a name for perauenture we shall be scatered abrode over all the erth.
 5. And the LORde came downe to see the cyte and the toure which the childern of Adā had buylded.
 6. And the LORde sayd: See the people is one and haue one tonge amonge them all. And thys haue they begon to do and wyll not leaue of from all that they haue purposed to do.
 7. Come on let vs descende and myngell theire tonge even there that one vnderstonde not what a nother sayeth.
 8. Thus ye LORde skatered them from thence vppon all the erth. And they left of to buylde the cyte.
 9. Wherfore the name of it is called Babell because that the LORDE there confounded the tonge of all the world. And because that the LORde from thence skatered them abrode vppon all the erth.

King James version (1611)

The Tower of Babel

 1. And the whole earth was of one language, and of one speach.
 2. And it came to passe as they iourneyed from the East, that they found a plaine in the land of Shinar, and they dwelt there.
 3. And they sayd one to another; Goe to, let vs make bricke, and burne them thorowly. And they had bricke for stone, and slime had they for morter.
 4. And they said; Goe to, let vs build vs a city and a tower, whose top may reach vnto heauen, and let vs make vs a name, lest we be scattered abroad vpon the face of the whole earth.
 5. And the LORD came downe to see the city and the tower, which the children of men builded.
 6. And the LORD said; Behold, the people is one, and they haue all one language: and this they begin to doe: and now nothing will be restrained from them, which they haue imagined to doe.
 7. Goe to, let vs go downe, and there cōfound their language, that they may not vnderstand one anothers speech.
 8. So the LORD scattered them abroad from thence, vpon the face of all the earth: and they left off to build the Citie.
 9. Therefore is the name of it called Babel, because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad vpon the face of all the earth.

IPA transcription

ðə tə͜ʊɚ əv bɛːbəl

 1. ən ðə hoɫ ɐ˞θ was əv wɤn laŋgwɪd͡ʒ | ən əv wɤn spiːt͜ʃ ‖
 2. ən ɪt kɛːm tə pas | əz d͡ʒɐ˞neːə̆d fɹɤm ðə‿eːst | ðət ðɛ fə͜ʊnd ə pleːn ɪn ðə land ə ʃə͜ɪnɐ˞ | ən ðɛ dwɛlt ðeːɹ ‖
 3. ən ðɛ seːd wɤn tə‿aˈnɤðɚ | goː tuː | lɛt ɤs mɛːk bɹɪk | ən bɐ˞n‿əm θɤɹɑlə͜ɪ ‖ ən ðɛː‿əd bɹɪk fɚ stoːn | ən slə͜ɪm‿əd ðɛ fɚ mɔ˞tɚ ‖
 4. ən ðɛ seːd | goː tuː | lɛt ɤs bɪld ɤs ə sɪtə͜ɪ ən ə tə͜ʊɚ | huːz tɑp mɛːi ɹeːt͜ʃ ɤntə hɛə̆n | ən lɛt ɤs mɛːk ɤs ə nɛːm | lɛst wiː bɪ skatɛɹəd əbɹoːd ɤˈpɑn ðə fɛːs ə ðə hoɫ ɐ˞θ ‖
 5. ən ðə lɔ˞d kɛːm də͜ʊn tə siː ðə sɪtə͜ɪ ən ðə tə͜ʊɚ | ʍɪt͜ʃ ðə t͜ʃɪldɹən ə mɛn bɪldəd ‖
 6. ən ðə lɔ˞d seːd | bɪˈhɔld | ðə piːpəl ɪz wɤn | ən ðɛː‿əv al wɤn laŋgwɪd͡ʒ | ən ðɪs ðɛ bəˈgɪn tə duː | ən nə͜ʊ nɤθɪŋ wɪl biː ɹɪsˈtɹɛːnəd fɹəm‿əm | ʍɪt͜ʃ ðɛː‿əv ɪˈmad͡ʒɪnəd tə duː ‖
 7. goː tuː | lɛt ɤs goː də͜ʊn | ən ðeːɹ kɤnˈfə͜ʊnd ðɛ˞ laŋgwɪd͡ʒ | ðət ðɛ mɛːi nɑt ɤndɚˈstand wɤn əˈnɤðɚz spiːt͜ʃ ‖
 8. soː ðə lɔ˞d skatɛɹəd‿əm əˈbɹoːd fɹɤm ðɛns ɤˈpɑn ðə fɛːs əv al ðə ɐ˞θ | ən ðɛ lɛft ɑf tə bɪld ðə sɪtə͜ɪ ‖
 9. ðɛ˞ˈfɔ˞ ɪz ðə nɛːm əv ɪt kaləd bɛːbəl | bɪˈkɑz ðə lɔ˞d dɪd ðeːɹ kɤnˈfə͜ʊnd ðə laŋgwɪd͡ʒ əv al ðə ɐ˞θ | ən fɹɤm ðɛns dɪd ðə lɔ˞d skatɛɹ‿əm əˈbɹoːd ɤˈpɑn ðə fɛːs əv al ðə ɐ˞θ ‖

Hear a recording of this text by Scott Brewer


Douay Rheims version (1899)

 1. And the earth was of one tongue, and of the same speech.
 2. And when they removed from the east, they found a plain in the land of Sennaar, and dwelt in it.
 3. And each one said to his neighbour: Come, let us make brick, and bake them of stones, and slime instead of mortar.
 4. And they said: Come, let us make a city and a tower, the top whereof may reach to heaven: and let us make our name famous before we be scattered abroad into all lands.
 5. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of Adam were building.
 6. And he said: Behold, it is one people, and all have one tongue: and they have begun to do this, neither will they leave off from their designs, till they accomplish them in deed.
 7. Come ye, therefore, let us go down, and there may not understand one another's speech.
 8. And so the Lord scattered them from that place into all lands, and they ceased to build the city.
 9. And therefore the name thereof was called Babel, because there the language of the whole earth was confounded: and from thence the Lord scattered them abroad upon the face of all countries.

Basic English version (1949)

 1. And all the earth had one language and one tongue.
 2. And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place.
 3. And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth.
 4. And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth.
 5. And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building.
 6. And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs.
 7. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another.
 8. So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town.
 9. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.

New International Version (1973)

 1. Now the whole world had one language and a common speech.
 2. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there.
 3. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone, and tar for mortar.
 4. Then they said, "Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth."
 5. But the LORD came down to see the city and the tower that the men were building.
 6. The LORD said, "If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them.
 7. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other."
 8. So the LORD scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city.
 9. That is why it was called Babel -- because there the LORD confused the language of the whole world. From there the LORD scattered them over the face of the whole earth.

New King James version (1982)

The Tower of Babel

 1. Now the whole earth had one language and one speech.
 2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there.
 3. Then they said to one another, “Come, let us make bricks and bake them thoroughly.” They had brick for stone, and they had asphalt for mortar.
 4. And they said, “Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens; let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth.”
 5. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built.
 6. And the Lord said, “Indeed the people are one and they all have one language, and this is what they begin to do; now nothing that they propose to do will be withheld from them.
 7. Come, let Us go down and there confuse their language, that they may not understand one another’s speech.”
 8. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city.
 9. Therefore its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth; and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth.

Hear a recording of this text by Scott Brewer


English Standard Version (2002)

 1. Now the whole earth had one language and the same words.
 2. And as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there.
 3. And they said to one another, "Come, let us make bricks, and burn them thoroughly." And they had brick for stone, and bitumen for mortar.
 4. Then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth."
 5. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of man had built.
 6. And the Lord said, "Behold, they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them.
 7. Come, let us go down and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech."
 8. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city.
 9. Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth.

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting