Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Classical Chinese


馬殊曼-拉撒文理 (Marshman-Lassar Wenli translation) - 1817

 1. 是時挪阿後嗣所居之地悉同音語。
 2. 後有自東而之屍孥路者。見一坦平之地。
 3. 遂居於是眾相議曰。今吾等為磚。以烈火焚之。磚成。則以磚代石。以湴為灰。
 4. 後又曰。今吾等築一城。又於城內築一塔。高與天齊。籍此或得令名。庶免各散四方也。
 5. 耶賀華臨世。見人子所築之城塔。
 6. 乃曰。彼等倡營城塔。凡心所欲。無不適意。緣人民共處一方。音語皆同。
 7. 茲吾臨世。使之言語不通。
 8. 耶賀華遂渾雜其音。彼等由是罷築。各散四方。
 9. 後人名其城曰巴比路者。蓋耶賀華淆亂是地音語之意也。彼等四散。蓋亦以此也。

Source: https://www.bible.com/bible/2323/GEN.11.馬殊曼-拉撒文理譯本

Transliteration

 1. Shì shí Nuó'ā hòusì suǒ jū zhī dì xī tóngyīn yǔ.
 2. Hòu yǒu zì dōng ér zhī Shīnúlù zhě, jiàn yī tǎn píng zhī dì, suì jūyú shì.
 3. Zhòng xiāng yì yuē: "Jīn wú děng wèi zhuān, yǐ lièhuǒ fén zhī." Zhuān chéng, zé yǐ zhuān dài shí, yǐ bàn wèi huī.
 4. Hòu yòu yuē: "Jīn wú děng zhú yī chéng, yòu yú chéngnèi zhú yī tǎ, gāo yǔ tiān qí, jí cǐ huò dé lìng míng, shù miǎn gè sàn sìfāng yě."
 5. Yéhèhuá lín shì, jiàn rén zǐ suǒ zhú zhī chéng tǎ.
 6. Nǎi yuē: "Bǐ děng chàng yíng chéng tǎ, fánxīn suǒ yù, wú bùshì yì, yuán rénmín gòngchǔ yīfāng, yīn yǔ jiē tóng.
 7. Zī wú lín shì, shǐ zhī yányǔ bùtōng."
 8. Yéhèhuá suì hún zá qí yīn, bǐ děng yóu shì bà zhú, gè sàn sìfāng.
 9. Hòu rénmíng qí chéng yuē "Bābǐlù" zhě, gài Yéhèhuá xiáoluàn shì de yīn yǔ zhī yì yě, bǐ děng sìsàn, gài yì yǐ cǐ yě.

[top]

委辦譯本 Delegates' Version - 1854

天下萬人言語惟一建造巴別

 1. 昔天下億兆、言語皆同、
 2. 自東以徙、至於示拿、見有平原居焉。
 3. 彼此互論曰、共相陶瓦爇之以火、於是有瓦以代石、更有石油、以代泥沙。
 4. 又曰、共相建邑、經營層臺、高及霄漢、名藉以揚、庶免四方散處。

言語變亂彼此不通

 1. 耶和華臨格、觀眾所築之邑臺、
 2. 曰、民弗異族、言弗殊音、今已有此作為、其後烏能底止。
 3. 我儕臨格、淆其言語、使彼此不通。
 4. 遂散之四方、於是罷築城之役。
 5. 緣耶和華淆億兆之言語、散之四方、故名其邑曰巴別。

Source: https://www.bible.com/bible/2295/GEN.11.委辦譯本

Transliteration

Tiānxià wàn rén yányǔ wéiyī - jiànzào bā bié

 1. Xī tiānxià yì zhào, yányǔ jiē tóng,
 2. zì dōng yǐ xǐ, zhìyúshì ná, jiàn yǒu píngyuán jū yān.
 3. Bǐcǐ hù lùn yuē, gòng xiāng táo wǎ ruò zhī yǐ huǒ, yúshì yǒu wǎ yǐ dài shí, gèng yǒu shíyóu, yǐ dài ní shā.
 4. Yòu yuē, gòng xiāng jiàn yì, jīngyíng céng tái, gāo jí xiāohàn, míng jíyǐ yáng, shù miǎn sìfāng sàn chù.

Yányǔ biànluàn bǐcǐ bùtōng

 1. Yēhéhuá lín gé, guānzhòng suǒ zhú zhī yì tái,
 2. yuē, mín fú yìzú, yán fú shū yīn, jīn yǐ yǒu cǐ zuòwéi, qí hòu wū néng dǐzhǐ.
 3. Wǒ chái lín gé, xiáo qí yányǔ, shǐ bǐcǐ bùtōng.
 4. Suì sàn zhī sìfāng, yú shì bà zhúchéng zhī yì.
 5. Yuán yēhéhuá xiáo yì zhào zhī yányǔ, sàn zhī sìfāng, gù míng qí yì yuē bā bié.

[top]

裨治文-克陛存文理 (Bridgman-Culbertson Wenli translation) - 1863

 1. 天下之口音惟一、言語亦一。
 2. 自東徙時、於示拿地遇平原、居焉。
 3. 彼此互論曰、來相作甎、爇而成之。則有甎以代石、更有石油以代灰。
 4. 又曰、來、建邑與塔、其頂矗天、以揚我名、免散處於天下。
 5. 耶和華降臨、欲觀人所建之邑與塔。
 6. 耶和華曰、民惟一、言語亦一、今既有此舉、則凡所欲為、烏能禁止。
 7. 來、我儕降臨、淆其口音、使之言語不通。
 8. 於是耶和華由彼散眾、使其遍於天下、而建邑遂罷。
 9. 緣耶和華在彼淆天下人之言語、故稱其邑曰巴別、耶和華自彼散眾於天下。

Source: https://www.bible.com/bible/2213/GEN.11.裨治文-克陛存譯本

Transliteration

 1. Tiānxià zhī kǒuyīn wéiyī, yányǔ yì yī.
 2. Zì dōng xǐ shí, yúshì ná de yù píngyuán, jū yān.
 3. Bǐcǐ hù lùn yuē, lái xiāng zuò zhuān, ruò ér chéng zhī. Zé yǒu zhuān yǐ dài shí, gèng yǒu shíyóu yǐ dài huī.
 4. Yòu yuē, lái, jiàn yì yǔ tǎ, qí dǐng chù tiān, yǐ yáng wǒ míng, miǎn sàn chǔyú tiānxià.
 5. Yēhéhuá jiànglín, yù guān rén suǒ jiàn zhī yì yǔ tǎ.
 6. Yēhéhuá yuē, mín wéiyī, yányǔ yì yī, jīn jì yǒu cǐ jǔ, zé fán suǒ yù wéi, wū néng jìnzhǐ.
 7. Lái, wǒ chái jiànglín, xiáo qí kǒuyīn, shǐ zhī yányǔ bùtōng.
 8. Yú shì yēhéhuá yóu bǐ sàn zhòng, shǐ qí biàn yú tiānxià, ér jiàn yì suì bà.
 9. Yuán yēhéhuá zài bǐ xiáo tiānxià rén zhī yányǔ, gù chēng qí yì yuē bā bié, yēhéhuá zì bǐ sàn zhòng yú tiānxià.

[top]

文理和合譯本 (Chinese Union High Wenli Version) - 1919

 1. 維時、天下音一語同、
 2. 東徙、遇平原於示拿、遂居焉、
 3. 彼此互議曰、我其作甎、爇以成之、於是以甎代石、石漆代泥、
 4. 又曰、我其築城與臺、臺頂及天、以揚我名、庶免散於四方、

變亂口音

 1. 耶和華臨格、欲觀世人所築之城與臺、
 2. 曰、斯民為一、言語亦同、今興是役、後之所謀、末由遏止、
 3. 我儕臨格、淆其言語、使彼此不通、
 4. 於是耶和華散之四方、遂罷築城之役、
 5. 其城名曰巴別、因耶和華在彼淆億兆之言語、散之四方故也、○

Source: https://www.bible.com/bible/1578/GEN.11.文理和合譯本

Transliteration

 1. Wéi shí, tiānxià yīn yī yǔ tóng,
 2. Dōng xǐ, yù píngyuán yúshì ná, suì jū yān,
 3. Bǐcǐ hù yì yuē, wǒ qí zuò zhuān, ruò yǐ chéng zhī, yúshì yǐ zhuān dài shí, shí qī dài ní,
 4. Yòu yuē, wǒ qí zhúchéng yǔ tái, tái dǐng jí tiān, yǐ yáng wǒ míng, shù miǎn sàn yú sìfāng,

Biànluàn Kǒuyīn

 1. Yēhéhuá lín gé, yù guān shìrén suǒ zhú zhī chéng yǔ tái,
 2. Yuē, sī mín wéi yī, yányǔ yì tóng, jīn xìng shì yì, hòu zhī suǒ móu, mò yóu èzhǐ,
 3. Wǒ chái lín gé, xiáo qí yányǔ, shǐ bǐcǐ bùtōng,
 4. Yú shì yēhéhuá sàn zhī sìfāng, suì bà zhúchéng zhī yì,
 5. Qí chéng míng yuē bā bié, yīn yēhéhuá zài bǐ xiáo yì zhào zhī yányǔ, sàn zhī sìfāng gù yě.

[top]

Some translations provided by Corey Murray

Translations of the Bible in Classical Chinese
https://www.bible.com/languages/lzh

Tower of Babel in Sinitic languages

Cantonese, Classical Chinese, Dungan, Hakka, Mandarin, Min (Eastern), Min (Southern), Taiwanese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Chinese pages

Written Chinese: Oracle Bone Script, Simplified characters, Bopomofo, Types of characters, Structure of written Chinese, Evolution of characters, How the Chinese script works, Xiao'erjing, General Chinese

Spoken Chinese: Mandarin, Dungan, Wu, Shanghainese, Wenzhounese, Yue, Cantonese, Weitou, Min, Jian'ou, Taiwanese, Teochew, Fuzhounese, Puxian, Hakka, Xiang, Gan, How many people speak Chinese?

Other Chinese pages: Chinese numbers (數碼) | Chinese classifiers (量詞) | Electronic dictionaries | Chinese links | Books: Chinese characters and calligraphy | Cantonese | Mandarin, Shanghainese, Hokkien and Taiwanese

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com