Telling the time in Yoruba

EnglishYoruba
What time is it?Kini agogo lù/sọ?
Kini agogo sọ?
Kini agogo lù?
It's one o'clockAgogo kan
It's quarter past oneAgogo kan kọja isẹju marundinlogun
It's half past oneAgogo kan abọ
It's quarter to twoAgogo meji kù isẹju marundinlogun
It's two o'clockAgogo meji
It's quarter past twoAgogo meji kọja isẹju marundinlogun
It's half past twoAgogo meji abọ
It's quarter to threeAgogo mẹta kù isẹju marundinlogun
It's three o'clockAgogo mẹta
It's quarter past threeAgogo mẹta kọja isẹju marundinlogun
It's half past threeAgogo mẹta abọ
It's quarter to fourAgogo mẹrin kù isẹju marundinlogun
It's four o'clockAgogo mẹrin
It's quarter past fourAgogo mẹrin kọja isẹju marundinlogun
It's half past fourAgogo mẹrin abọ
It's quarter to fiveAgogo marun un kù isẹju marundinlogun
It's five o'clockAgogo marun un
It's quarter past fiveAgogo marun un kọja isẹju marundinlogun
It's half past fiveAgogo marun un abọ
It's quarter to sixAgogo mẹfa kù isẹju marundinlogun
It's six o'clockAgogo mẹfa
It's quarter past sixAgogo mẹfa kọja isẹju marundinlogun
It's half past sixAgogo mẹfa abọ
It's quarter to sevenAgogo meje kù isẹju marundinlogun
It's seven o'clockAgogo meje
It's quarter past sevenAgogo meje kọja isẹju marundinlogun
It's half past sevenAgogo meje abọ
It's quarter to eightAgogo mẹjọ kù isẹju marundinlogun
It's eight o'clockAgogo mẹjọ
It's quarter past eightAgogo mẹjọ kọja isẹju marundinlogun
It's half past eightAgogo mẹjọ abọ
It's quarter to nineAgogo mẹsan kù isẹju marundinlogun
It's nine o'clockAgogo mẹsan
It's quarter past nineAgogo mẹsan kọja isẹju marundinlogun
It's half past nineAgogo mẹsan abọ
It's quarter to tenAgogo mẹwaa kù isẹju marundinlogun
It's ten o'clockAgogo mẹwaa
It's quarter past tenAgogo mẹwaa kọja isẹju marundinlogun
It's half past tenAgogo mẹwaa abọ
It's quarter to elevenAgogo mọkanla kù isẹju marundinlogun
It's eleven o'clockAgogo mọkanla
It's quarter past elevenAgogo mọkanla kọja isẹju marundinlogun
It's half past elevenAgogo mọkanla abọ
It's quarter to twelveAgogo mejila kù isẹju marundinlogun
It's twelve o'clockAgogo mejila
It's quarter past twelveAgogo mejila kọja isẹju marundinlogun
It's half past twelveAgogo mejila abọ
It's quarter to oneAgogo kan kù isẹju marundinlogun
it's midnightAgogo mejila òru
it's middayAgogo mejila ọsan
in the morningLaarọ
in the afternoonLọsan an
in the eveningLalẹ