Useful phrases in Assamese

A collection of useful phrases in Assamese, an eastern Indo-Aryan language spoken in the Indian states of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh, and also in Bangladesh and Bhutan.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

English অসমীয়া (Assamese)
Welcome আদৰণি (adôrôni)
Hello (General greeting) নমস্কাৰ (nômôskar)
Hello (on phone) হেল্ল' (hello)
How are you? আপুনি কেনে আছে?
(apuni kene asse?) - frm
তুমি কেনে আছা?
(tumi kene assa?) - inf
Reply to 'How are you?' ভালে আছোঁ, আৰু আপুনি
(bhale assû, aru apuni?) - frm
ভালে আছোঁ, আৰু তুমি
(bhale assû, aru tumi?) - inf
Long time no see বহুদিন দেখা নাই
(bôhudin dekha nai)
What's your name? আপোনাৰ নাম কি?
(apûnar nam ki?) - frm
তোমাৰ নাম কি?
(tûmar nam ki?) - inf
My name is ... মোৰ নাম ...
(mûr nam ...)
Where are you from? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে?
(apuni kor pôra ahisse?) - frm
তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা?
(tumi kor pôra ahissa?) - inf
I'm from ... মই ...-ৰ পৰা আহিছোঁ
(môi ...-r pôra ahissû)
Pleased to meet you আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল
(apûnak lôg pai bhal lagil) - frm
তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল
(tumak lôg pai bhal lagil) - inf
Good morning
(Morning greeting)
সুপ্ৰভাত (xuprôbhat)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
শুভ আবেলি (xubhô abeli)
শুভ বিয়লি (xubhô biyôli)
Good evening
(Evening greeting)
শুভ গধূলি (xubhô gôdhuli)
Good night শুভৰাত্ৰি (xubhôratri)
Goodbye
(Parting phrases)
বিদায় (biday)
বায় (bay)
Good luck! গুডলাক (gudlak)
সুভাগ্য (xubhagyô)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
সুস্বাস্থ্যৰ বাবে!
(xuswasthyôr babe!)
Have a nice day দিনটো ভাল হওঁক!
(dintû bhal hôûk!)
Bon appetit /
Have a nice meal
খোৱাৰ আমেজ লওঁক!
(khuwar amez lôûk) - frm
খোৱাৰ আমেজ লোৱা!
(khuwar amez lûwa) - inf
(please enjoy your meal)
Bon voyage /
Have a good journey
শুভ যাত্ৰা
(xubhô zatra)
Do you understand? আপুনি বুজি পায়নে?
(apuni buzi payne?) - frm
তুমি বুজি পোৱানে?
(tumi buzi pûwane?) - inf
তই বুজি পাৱনে?
(Toi buzi paone?) - vinf
I understand মই বুজি পাওঁ (môi buzi paû)
I don't understand মই বুজি নাপাওঁ (môi buzi napaû)
I don't know মই নাজানো (môi najanu)
Please speak more slowly অনুগ্ৰহ কৰি লাহে লাহে কওঁক
(ônugrôh kôri lahe lahe kôûk) - frm
অনুগ্ৰহ কৰি লাহে লাহে কোৱা
(ônugrôh kôri lahe lahe kûwa) - inf
Please say that again অনুগ্ৰহ কৰি আকৌ এবাৰ ক’ব
(ônugrôh kôri akow ebar kobo)
Please write it down অনুগ্ৰহ কৰি লিখি দিয়ক
(ônugrôh kôri likhi diyôk) - frm
অনুগ্ৰহ কৰি লিখি দিয়া
(ônugrôh kôri likhi diya) - inf
Do you speak English? আপুনি ইংৰাজী কয়নে?
(apuni iŋrazi kôyne?)
Do you speak Assamese? আপুনি অসমীয়া কয়নে?
(apuni ôxômiya kôyne?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
হয়, অলপ (hôy, ôlôp)
Do you speak a language
other than
Assamese?
আপুনি অসমীয়াৰ বাহিৰে আন কোনো ভাষা জানেনে?
(Apuni oxomiar bahire an künü vaxa zanene?)
How do you say ... in Assamese? আপুনি অসমীয়াত ...-ক কেনেকৈ কয়?
(apuni ôxômiyat ...-k kenekôi kôy?) - frm
তুমি অসমীয়াত ...-ক কেনেকৈ কোৱা?
(tumi ôxômiyat ...-k kenekôi kûwa?) - inf
Excuse me ক্ষমা কৰিব (khyôma kôribô)
How much is this? ইয়াৰ দাম কিমান? (iyar dam kiman?)
Sorry ক্ষমা কৰিব
(khyôma kôribô) - frm
ক্ষমা কৰিবা
(khyôma kôriba) - inf
Please অনুগ্ৰহ কৰি
(ônugrôh kôri)
Thank you ধন্যবাদ (dhônyôbad)
Reply to thank you [silence/smile]
একো নহয় (ekû nôhôy)
Where's the toilet / bathroom? শৌচালয় ক'ত আছে?
(xhôusalôy kot asse?)
টৈলেট ক'ত আছে?
(tôilet kot asse?)
This gentleman will pay for everything মানুহজনে সকলোৰে পইচা দিব
(manuhzône xôkôlûre pôisa dibô)
তেখেতে সকলোৰে পইচা দিব
(tekhete xôkôlûre pôisa dibô)
This lady will pay for everything মানুহজনীয়ে সকলোৰে পইচা দিব
(manuhzôniye xôkôlûre pôisa dibô)
তেখেতে সকলোৰে পইচা দিব
(tekhete xôkôlûre pôisa dibô)
Would you like to dance with me? আপুনি মোৰ লগত নাচি/(ডেন্স কৰি) ভাল পাবনে?
(apuni mûr lôgôt nasi/(dens kôri) bhal pabône?) - frm
তুমি মোৰ লগত নাচি/(ডেন্স কৰি) ভাল পাবানে কৰিবানে?
(tumi mûr lôgôt nasi/(dens kôri) bhal pabane?) - inf
Do you come here often? আপুনি ইয়াত প্ৰায়েই আহে নে?
(Apuni iyat prayêi ahê nê?) - frm
আপোনালোকে ইয়াত প্ৰায়েই আহে নে?
(Apûnalûkê iyat prayêi ahê nê?) - frm/pl
তুমি ইয়াত প্ৰায়েই আহা নে?
(Tumi iyat prayêi aha nê?) - inf
তোমালোকে ইয়াত প্ৰায়েই আহা নে?
(Tûmalûkê iyat prayêi aha nê?) - inf/pl
I love you মই আপোনাক ভালপাওঁ
(môi apunak bhal paû) - frm
মই তোমাক ভাল পাওঁ
(môi tûmak bhal paû) - inf
Get well soon সোনকালে ঠিক হওঁক
(xûnkale thik hôûk) - frm
সোনকালে ঠিক হোৱা
(xûnkale thik hûwa) - inf
Go away! আঁতৰি যাওক! (aatori jawok!)
Leave me alone! মোক অকলে এৰি দিয়ক
(mûk ôkôle eri diyôk) - frm
মোক অকলে এৰি দিয়া
(mûk ôkôle eri diya) - inf
Help! সহায়! (xôhay!)
Fire! জুই! (zui!)
Stop! ৰ’ব! (robô!) - frm
ৰ'বা! (roba) - inf
Call the police! আৰক্ষীক ফোন কৰক!
(arôkhyik fûn/phûn kôrôk!) - frm
পুলিচক ফোন কৰক!
(pulisôk fûn/phûn kôrôk!) - frm
আৰক্ষীক ফোন কৰা!
(arôkhyik fûn/phûn kôra!) - inf
পুলিচক ফোন কৰা!
(pulisôk fûn/phûn kôra!) - inf
Christmas greetings মেৰী খ্রীষ্টমাচ (meri khristmas)
New Year greetings শুভ নৱবৰ্ষৰ (xubhô nôwôbôrxô)
Bihu greetings বিহুৰ শুভেচ্ছা যাছিলোঁ/শুভ বিহু!
(bihur xubhesssa zasilû/xubhô bihu!)
Eid greeting ঈদ মোবাৰক
(eed mûbarôk!)
Birthday greetings জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা
(zônmôdinôr xubhesssa)
জন্মদিনৰ শুভকামনা
(zônmôdinôr xubhôkamôna)
One language is never enough এবিধ ভাষা কেতিয়াও যথেষ্ট নহয়
(ebidh bhaxa ketiyaû zôthestô nôhôy)
এটা ভাষা কেতিয়াও যথেষ্ট নহয়
(eta bhaxa ketiyaû zôthestô nôhôy)
My hovercraft is full of eels মোৰ হ'ভাৰক্ৰাফ্টটো ঈল মাছেৰে ভৰি গৈছে
(mûr hovarkrafttû eel massere bhôri gôisse)

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com