Useful phrases in Magahi

A collection of useful phrases in Magahi, a Bihari language spoken in parts of India and Nepal

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

Phrase मगही (Magahi)
Welcome आवा /a:va:/
Hello (General greeting) परनाम /pərna:m/ (to elder speaker)
शुभ प्यार /subʱ pja:r/ (to younger speaker)
Hello (on phone) हलो /həlo:/
हेलो /heːloː/
How are you? कैसन हखिन? /kæːsən həkʰɪn/
Reply to 'How are you?' बढियाँ! /bəɽʱɪjãː/
Long time no see बड़ी दिन से नयँ मिलालियो तोरा से
/baɽɪ: d̪ɪn seː nəẽ mɪləlɪjoː t̪oːraː seː/
What's your name? तोर नाम की हको?
/t̪oːr naːm kiː həkoː/
My name is ... हमर नाम ... है (general)
/həmər naːm ... hæː/
हमर नाम ... हो (response to question)
/həmər na:m ... hoː/
Where are you from? अपने कहाँ के हखिन?
/əpne kəhãː keː həkʰɪn/
I'm from ... हम ... के हियो। (response to question)
/həm ... keː hɪjoː/
हम ... के हिये। (general)
/həm ... keː hɪjeː/
Pleased to meet you तोरा से मिलके बड़ी अच्छा लगलो
/t̪oraː seː mɪlkeː bəɽiː ət͡ʃːaː ləgloː/
Good morning
(Morning greeting)
No specific equivalent
Good afternoon
(Afternoon greeting)
No specific equivalent
Good evening
(Evening greeting)
No specific equivalent
Good night
Goodbye
(Parting phrases)
Good luck! तोर किस्मत बढियाँ रहे /t̪or kɪsmət̪ bəɽʱɪjãː rəheː/
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
No specific equivalent
Have a nice day तोर दिन बढियाँ रहे /t̪or d̪ɪn bəɽʱɪjãː rəheː/
Bon appetit /
Have a nice meal
बढियाँ से खा /bəɽʱɪjãː se kʰa/
Bon voyage /
Have a good journey
तोर सफ़र बढियाँ रहे /t̪or səfər bəɽʱɪjãː rəheː/
Yes हाँ /hãː/
No नयँ /nəẽ/
Maybe शायद /ʃaːjəd̪/
I don't know पता नयँ /pət̪aː nəẽ/
I understand समझ गेलियो /səməd͡ʒʱ gelijoː/
I don't understand समझ में नयँ ऐलो /səməd͡ʒʱ mẽː nəẽ æːloː/
Please speak more slowly जिरी आउ धीरे से बोला /d͡ʒɪriː ɔu d̪ʱiːreː se boːlaː/
Please say that again जिरी फिर से बोला /d͡ʒɪriː pʰɪr se boːlaː/
Please write it down एकरा लिख ला /ekra: lɪkʰ laː/
Do you speak English?
Do you speak Magahi? अपने मगही बोलऽऽ हखिन? /
əpne məggʱiː bolə həkʰɪn/
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
हाँ... जरी सन /hãː d͡ʒəriː sən/
Speak to me in Magahi हमरा से मगही में बात करा
/həmraː seː məggʱiː mẽː baːt̪ kəraː/
How do you say ... in Magahi? ... के मगही में कैसे बोलबा?
/... keː maggʰiː mẽː kæseː boːlbaː/
Excuse me सूना तो /sʊnaː toː/
How much is this? ई केतना के हो? /iː ket̪naː keː hoː/
Sorry माफ करा /maːpʰ kəraː/
Please कृपया /krɪpəjaː/
Thank you धन्यवाद /d̪ʱənjəwaːd̪/
Reply to thank you कोय बात नयँ। /koj baːt̪ nəẽː/
Where's the toilet / bathroom? पैखनवा कन्ने हो? /pækʰənwaː kənːeː hoː/
This gentleman will pay for everything ई आदमी हर चीजवा के पैसा दे देथुन।
/iː aːd̪miː hər t͡ʃɪd͡ʒwaː keː pæːsaː d̪e d̪eːt̪ʰʊn/
This lady will pay for everything ई औरत हर चीजवा के पैसा दे देथुन।
/iː ɔːrət̪ hər t͡ʃɪd͡ʒwaː keː pæːsaː d̪e d̪eːt̪ʰʊn/
Would you like to dance with me? हमर साथ नाचबा? /həmər saːt̪ʰ naːt͡ʃbaː/
Do you come here often?
I miss you तोर बड़ी याद आवऽऽ हो। /t̪oːr baɽiː jaːd̪ aːvə hoː/
I love you हम तोरा से प्यार करऽऽ हियो। /həm t̪oːraː seː pjaːr kərə hɪjoː/
Get well soon जल्दी से ठीक हो जा /jəld̪iː seː ʈʰiːk hoː d͡ʒaː/
Go away!
Leave me alone! हमरा अकेला छोड़ दा! /həmraː əkeːlaː t͡ʃoːɽ daː/
Help! मदद करा! /məd̪əd̪ kəraː/
Fire! आग! /aːg/
Stop! रुका! /rʊkaː/
Call the police! पुलिस के बुलावा! /pʊlɪs keː bʊlaːvaː/
Christmas greetings बड़ा दिन आउ नया साल मुबाराक
/baɽaː d̪ɪn ɔuː nəjaː saːl mʊbaːrək/
Easter greetings ईस्टर मुबारक /iːsʈər mʊbaːrək/
Birthday greetings जनमदिन मुबारक
/d͡ʒənəmd̪ɪn mʊbaːrək/
One language is never enough एगो भाषा कभी जादा नयँ होवऽऽ है
/eːgo bʱaːsaː kəbʱiː jaːd̪aː nəẽː hoːvə hæː/
My hovercraft is full of eels हमर मँडरावे वाला जहाज सांप-मछलिया से भरल है।
/həmər mənɖraːveː waːlaː d͡ʒəhaːd͡ʒ saːɱp-mət͡ʃlɪjaː seː bʱərəl hæ/

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Magahi | Phrases

Phrases in Indo-Aryan languages

Assamese, Bengali, Bhojpuri, Dogri, Garhwali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Magahi, Maithili, Maldivian, Marathi, Nepali, Odia (Oriya), Punjabi, Romani, Sanskrit, Sindhi, Sinhala, Sylheti, Urdu

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com