Surat Tana (ސުރަޓް ޓަނަ)

Surat Tana is a way to write Indonesian and Malay with the Maldivian Thaana script devised by Xavier Merica, who found that script fit those languages well, and resembles a shorthand version of the Jawi script (the Arabic script for Malay and Indonesian).

Surat Tana

Surat Tana

Download an alphabet chart for Surat Tana (Excel)

Sample text (Indonesian)

ސެމުއަ އޮރަޱް ޑިލަހިރްކަން މެރްޑެކަ ޑަން މެމްޕުޏައި މަރްޓަބަޓް ޑަން ހަކް-ހަކް ޔަޱް ސަމަ. މެރެކަ ޑިކަރުނިއައި އަކަލް ޑަން ހަޓި ނުރަނި ޑަން ހެންޑަކްޏަ ބެރްގައުލް ސަޓު ސަމަ ލައިމް ޑަލަމް ސެމަޱަޓް ޕެރްސައުޑަރައަން.

Transliteration

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Sample text (Malay)

ެމުއަ މަނުސިއަ ޑިލަހިރްކަން ބެބަސް ޑަން ސަމަރަޓަ ޑަރި ސެގި ކެމުލިއައަން ޑަން ހަކް-ހަކް. މެރެކަ މެމްޕުޏައި ޕެމިކިރަން ޑަން ޕެރަސައަން ހަޓި ޑަން ހެންޑަކްލަހް ބެރްޓިންޑަކް ޑި އަންޓަރަ ސަޓު ސަމަ ލައިން ޑެޱަން ސެމަޱަޓް ޕެރްސައުޑަރައަން.

Transliteration

Semua manusia dilahirkan bebas dan samarata dari segi kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan.

Translation (of both texts)

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about Maldivian | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Information about Indonesian | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel | Articles | Learning materials

Information about Malay | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

Scripts by Xavier Merica

Alphabetum Gothorum, Ellinovalkanikó Kyrillikó Alfávito, Ko Āwherika Māori, Latvian Runes, Magyargari, Mongŭlgariya, Surat Tana

Constructed scripts for: Ainu | Arabic | Chinese languages | Dutch | English | Hawaiian | Hungarian | Japanese | Korean | Lingala | Malay & Indonesian | Persian | Tagalog / Filipino | Russian | Sanskrit | Spanish | Taino | Turkish | Vietnamese | Welsh | Other natural languages | Colour-based scripts | Tactile scripts | Phonetic/universal scripts | Constructed scripts for constructed languages | Adaptations of existing alphabets | Fictional alphabets | Magical alphabets | A-Z index | How to submit a constructed script

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com