Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Jabêm (Yabem)

Ŋamalac sêkwê andu baliŋ teŋ

  1. Lau nomŋa samob sêsôm biŋ aweŋ tageŋ to ŋalô tageŋ.
  2. Gêdêŋ taŋ êsêac dêdi aŋga gamêŋ oc kêpiŋa naŋ, sêsêlêŋ e têtap gaboaŋ teŋ sa gêc gamêŋ Sinar ma sêŋgôŋ tonaŋ.
  3. Ma êsêac sêôc tauŋ gebe “Ajôc, tamansaŋ nomku têkê-têkê ma tapac e ŋajaŋa êsa.” Ma êsêac sêkôc poc nomkuŋa gêjô poc anô ma sêkôc kolda kêtu sêsap poc tôŋŋa.
  4. Go sêsôm gebe “Ajôc, takwê nêŋ malac teŋ sa to andu baliŋ teŋ e ŋatêpôê soso êpi undambê gebe tamboa nêŋ ŋaê sa, gebe têta aêac saliŋ-saliŋ tanam nom samuc auc atom.”
  5. Go Apômtau kêsêp gêmêŋ gebe êlic malac to andu soso, taŋ ŋamalac latuŋi sêkwê sa naŋ.
  6. Ma Apômtau kêsôm gebe “Kec, êsêac lau m tageŋ ma samob sêsôm aweŋ tageŋ. Ma kôm, taŋ sêjac m naŋ, oc sênac têku ma gêŋ samob, taŋ êsêac taêŋ ênam gebe sêŋgômŋa naŋ, ŋateŋ oc êkêŋ wapac êsêac atom.
  7. Ajôc, tasêp tana ma taŋgaluŋ êsêac aweŋ gebe sêŋô tauŋ nêŋ biŋ sapu.”
  8. Ma Apômtau kêta êsêac saliŋ-saliŋ e jasêjam nom samucgeŋ auc ma êsêac sêpô kôm sêkwê malac saŋa siŋ.
  9. Kêtu tonaŋŋa sê malac tau ŋaê gebe Babel, ŋam gebe Apômtau kêgaluŋ lau nomŋa samob aweŋ aŋga ônê ma kêta êsêac saliŋ-saliŋ e sêjam nom samucgeŋ auc.

Source: Papua New Guinea Scriptures: http://pngscriptures.org/jae/GEN11.htm#V0

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Yabem | Tower of Babel

Tower of Babel in Malayo-Polynesian languages

Acehnese, Adzera, Ambrym, Anuki, Are, Balinese, Bambam, Bariai, Biatah Bidayuh, Bola, Bugis, Bwaidoka, Caribbean Javanese, Central Sinama, Fijian, Hiri Motu, Iban, Indonesian, Jarai, Kadazandusun, Kahua, Kakabai, Kambera, Kaninuwa, Kenyah, Kurti, Javanese, Luang, Lun Bawang, Madurese, Makassar, Malagasy, Malay, Mbula, Mentawai, Misima-Paneati, Motu, Nali, Ngaju, Nias, North Efate, Nyindrou, Paama, Palawano, Rade, Rotuman, Saveeng Tuam, Selaru, Suau, Sundanese, Timugon Murut, Tolai, Tontemboan, Toraja-Sa'dan, Tungag, Ubir, Wamesa, Yabem

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com