Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Palawano

Ating Melangkew neng Benwa na Tore dut Babel

1. Naꞌ, ating timpu sembebatu peꞌ bebresan et sengketawan bekeꞌ sembebatu peꞌ pegsugiren et beres.

2. Ganang negubuꞌ mengeꞌ taaw pesurung dut emihan nekebiaꞌ dye et derenasan dut lungsud et Sinar. Liminegdeng dye duun.

3-4. Itue pinegisun-isunan dye, kwan, “Atin ne, memaal tyu et kelang kebebenwanan bekeꞌ melangkew neng tore na kapet et langit binubungan ye. Baalen tyu itue apang kilelanen tyu et ginsan neng taw, supaya diki tyu megpekparak bekeꞌ diki megubuꞌ et sengkedunyaan.” Pegketbes nemegbisara-bisara dye, kwan, “Kinggaꞌ myu. Misiꞌ tyu et dekuten, pegketbes, initen itue et menunga apang mektul banar.” Kaya gasi batu dye, angkansa, inusul dye mektul neng dekuten. Kaya semento dye, angkansa, sineregket dye lang et aspalto.

5. Pagkaꞌ nesewran i Yahweh pegkeredyanen et taaw, angkansa, nineug ya apang birinen ye ating kebebenwanan bekeꞌ ating melangkew neng benwa na tore neng pegbaalen et mengeꞌ taaw.

6. Indyariꞌ kwan i Yahweh, kwan, “Itueng mengeꞌ taaw na itue, negkekesembatu sampay sembatu ga bebresan dye ginsan. Tegnanan peꞌ itue et pegkeredyanen dye. Baꞌ kwantin, diki ne mekedyari mepetngew keradya dye.

7. Pesanad tyu duntin. Ipeglein-lein tyu bebresan dye ginsan apang diki dye meretian bebresan et sebayaꞌ dye.”

8. Indyariꞌ, pineparak i Yahweh mengeꞌ taaw mawaꞌ duntin. Nemegubuꞌ dye et sengkedunyaan. Angkansa, kaya ne nepelembus pegbaal et kelang kebebenwanan.

9. Atin sabab angkansa, ngineranan et Babel ating lungsud, gay bersen Melipeng. Duntin pineglein-lein i Yahweh bebresan et ginsan taw. Duntin gasi pineparak i Yahweh taaw bekeꞌ pineubuꞌ dut sengkedunyaan.

Source: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ. Tagna’. Wycliffe Bible Translators.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Palawano is a Malayo-Polynesian spoken on the island of Palawan in the province of Palawan in the Philippines.

Information about Palawano
https://en.wikipedia.org/wiki/Palawano_language
http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=91335

Tower of Babel in Malayo-Polynesian Languages

Acehnese, Adzera, Ambrym, Anuki, Are, Balinese, Bambam, Bariai, Biatah Bidayuh, Bola, Bugis, Bwaidoka, Caribbean Javanese, Central Sinama, Fijian, Hiri Motu, Iban, Indonesian, Jarai, Kadazandusun, Kahua, Kakabai, Kambera, Kaninuwa, Kenyah, Kurti, Javanese, Luang, Lun Bawang, Madurese, Makassar, Malagasy, Malay, Mbula, Mentawai, Misima-Paneati, Motu, Nali, Ngaju, Nias, North Efate, Nyindrou, Paama, Palawano, Rade, Rotuman, Saveeng Tuam, Selaru, Suau, Sundanese, Timugon Murut, Tolai, Tontemboan, Toraja-Sa'dan, Tungag, Ubir, Wamesa, Yabem

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com