Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Mëranaw (Maranao)

  1. Sa pagampaganay na so langon a taw sa doniya na sasatiman i basa ago ndatadatar so di iran dii katero.
  2. Sii ko kapepegiseg iran sa tampar sa sebangan na miyakaoma siran sa kapantaran a lopa sii sa Babiloniya na miyaginged siran roo.
  3. Mimbibitiyarai siran a tig o isa ko ped iyan a “Mamagogopa tano ka mamanowang tano sa manga bata a pekategasen tano ko apoy.” Kagiya ka maoto na miyosar siran sa manga bata ko di iran dii kambalay, ago lapot a miyakandekedeketa on.
  4. Mandiyadi na pitero iran a “Imanto na bangonan tano a ginawa tano sa bandar a inged a aden a lantawa on a pekarampay so poro iyan ko langit, ka pakibantog tano so ngaran tano kaan tano di kiparak ko pirowarowangan o doniya.
  5. Ogaid na miyanog so Allah ka pagilain iyan so bandar a inged ago so lantawa a pembangonen o manga manosiya.
  6. Na pitero o Allah a “Maiisaisa angkanan a manga taw ago sasatiman pen i basa. Na o giyanan i kiyapoonan iran nggolaola na imanto na da a ba iran di mapenggolaola ko apiya antonaa a mapemikir iran.
  7. Na, manog tano roo ka goketen tano so basa iran kaan siran di makapesisinabota.”
  8. Sii sangkai a okit na iniparak siran o Allah ko dalem o doniya, na ginekan iran mangon so bandar a inged.
  9. Giyanan i sabap a kiyabetowi ron sa “Babil,” ka roo giyoket o Allah so basa o langon a manosiya, ago poon roo na iniparak iyan siran ko pirowarowangan o doniya.

Source: Maksod (Genesis). The Bible in Maranao, 2013.

This text in the Arabic script for Maranao (Batang Arab).

Tower of Babel in Maranao in the Arabic script

Contributed by Wolfgang Kuhl

Maranao is a Philippine language spoken in Lanao del Norte and Lanao del Sur provinces in the Philippines, and in Sabah in Malaysia.

Information about Maranao | Numbers in Maranao | Tower of Babel in Maranao

Tower of Babel in Philippine languages

Ata Manobo, Balangao, Bantoanon, Bikol, Bontoc, Cebuano, Cuyono, Hiligaynon, Iloko, Ifugao, Isnag, Itawis, Kagayanen, Kankanaey, Kapampangan, Keley-i, Kinaray-a, Malaweg, Maranao, Matigsalug Manobo, Pangasinan, Pangutaran Sama, Sangirese, Sarangani Blaan, Sarangani Manobo, Southern Kalinga, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Talaud, Tuwali, Waray-Waray, Western Bukidnon

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com