Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kapampangan

  1. At ing mabilug a labuad metung mu ing amanu na at metung mu rin ing salita na.
  2. At milyari, king karelang pamaglakbe king aslagan, mekakit lang kapatagan king gabun na ning Sinar; at menuknangan la karin.
  3. At misabisabi la, Tara, gawa tamung lariu at itiba tálang mayap. At guewa rong batu ding lariu, at ing pila guewa rang asung.
  4. At sinabi ra, Tara, mitalakad tang kekatamung ciudad, at metung a torre, at ing keang taluktuk miras y angga banua, at gawa tamung metung táng laguiu; magkang mikalat tamu king babo nang lupa ning mabilug a labuad.
  5. At tinipa ya i JEHOVA baneng lawan ing ciudad at ing torre, a telakad da ding anak da ding tau.
  6. At i JEHOVA sinabi na, Oini, ing balayan metung mu, at deti ngan atin láng metung a amanu; at oiti ing pigmulan dang depat: at ngeni ninuman alang makasansala karela, king inakala rang daptan.
  7. Tána, tipa tamu, at guluan tamu ing karelang amanu, bang e la makapitalastasan king karelang salita.
  8. Makanian nong silbag JEHOVA manibat karin king babo nang lupa ning mabilug a labuad: at karelang likuan ing pamitalakad king ciudad.
  9. Inya ing laguiung inaus da Babel; uling karin na guiluan JEHOVA ing amanu ning mabilug a labuad: at ibat karin silbag nong JEHOVA king babo nang lupa ning mabilug a labuad.

Source: Ding Banal A Kasulatan. A Maki Lamang Karing. Matua At Bayung Tipan A Mibaldug King Amanung Kapampangan. Pampango Bible, Philippine Bible Society, 1974.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kapampangan | Tower of Babel

Tower of Babel in Philippine languages

Ata Manobo, Balangao, Bantoanon, Bikol, Bontoc, Cebuano, Cuyono, Hiligaynon, Iloko, Ifugao, Isnag, Itawis, Kagayanen, Kankanaey, Kapampangan, Keley-i, Kinaray-a, Malaweg, Maranao, Matigsalug Manobo, Pangasinan, Pangutaran Sama, Sangirese, Sarangani Blaan, Sarangani Manobo, Southern Kalinga, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Talaud, Tuwali, Waray-Waray, Western Bukidnon

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com