Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

अवधी (Awadhi)

 1. बाढ़ क पाछे संसार एक ही भाखा बोलत रहा। सब लोग एक ही सब्द-भण्डार बइपरत रहेन।
 2. लोग पूरब कइँती स बढ़ेन। ओनका सिनार देस मँ एक मइदान मिला। लोग हुवाँ बसइ गएन।
 3. लोग कहेन, “हम पचन क ईंटा बनउब अउ ओका पजावा मँ तपावइ चाही, ताकि उ सबइ पककी होइ जाइँ।” ऍह बरे मनइयन आपन घर बनावइ बरे पाथरन क जगह ईंटा क बइपरेन। अउ मनइयन चूना क गारा क जगह राल क प्रयोग किहेन।
 4. लोग कहेन, “हम पचे आपन खातिर एक ठु सहर बनाई अउ हम सबइ एक बहोत ऊँच इमारत बनाउब जउन अकासे क छुइ। हम पचे नामी होइ जाब। अगर हम पचे अइसा करब तउ पूरी धरती प बिखरेब नाही। हम पचे एक ही ठउर प एक संग रहब।”
 5. यहोवा सहर अउ बहोत ऊँच इमारत क लखइ बरे तरखाले आवा। यहोवा मनइयन क इ सब बनावत लखेस।
 6. यहोवा कहेस, “इ सबइ लोग एक भाखा बोलत ही अउर मइँ निहारत हउँ कि उ पचे इ काम खतम करइ बरे एकउटा अहइँ, इ तउ, इ सबइ जउन कछू सकत ही ओकर, सिरिफ सुरुआत अंहइ। हाली ही उ पचे सब कछू करइ जोग्ग होइ जइहीं जउन इ पचे करइ चइही।
 7. ऍह बरे आवा हम तरखाले चली अउ एनकइ भाखा क गड्डमड्ड कइ देइ। तब उ पचे एक दूसर क बात न बूझि पइही।”
 8. यहोवा मनइयन क समूचइ धरती प फइलाइ दिहस। ऍहसे मनइयन सहर क बनाउब पूरा नाही किहन।
 9. इहइ उ ठउर रहा जहाँ यहोवा समूचइ संसार क भाखा क गड्डमड्ड कइ दिहस। ऍह बरे इ ठउर क नाउँ बाबुल धरा गवा। इ तरह यहोवा उ जगहिया स मनइयन क पृथ्वी क सब देसन मँ फइलाएस।

Transliteration

 1. Bāḍh ka pāche saṇsār ek hī bhākha bolat raha. Sab log ek hī sabd-bhaṇḍār baiparat rahen.
 2. Log pūrab ka'iṃtī sa baḍhen. Onaka sinār des maṃ ek maidān mila. Log huvān basi gaem.
 3. Log kahen, “Ham pacan ka īṇṭa banub au oka pajāva maṃ tapāvi cāhī, tāki u sabi pakakī hoi jain.” Aih bare maniyan āpan ghar banāvi bare pātharan ka jagah īṇṭa ka baiparen. Au maniyan cūna ka gāra ka jagah rāl ka prayog kihen.
 4. Log kahen, “Ham pace āpan khātir ek ṭhu sahar banaī au ham sabi ek bahot ūṃc imārat banaub jaun akāse ka chui. Ham pace nāmī hoi jāb. Agar ham pache aisa karab tau pūrī dharatī pa bikhareb nāhī. Ham pace ek hī ṭhur pa ek sang rahab.”
 5. Yahova sahar au bahot ūṃc imārat ka lakhi bare tarakhāle āva. Yahova maniyan ka i sab banāvat lakhes.
 6. Yahova kahes, “I sabi log ek bhākha bolat hī aur maiṃ nihārat hauṃ ki u pace i kām khatam kari bare ek'uṭā ahiṃ, i tau, i sabi jaun kachū sakat hī okar, siriph suruāt anhi. Hālī hī u pace sab kachū kari jogg hoi jaihīn jaun i pace kari cihī.
 7. Aih bare āva ham tarakhāle calī au enaki bhākha ka gaḍḍamaḍḍ kai dei. Tab u pace ek dūsar ka bāt na būjhi paihī.”
 8. Yahova maniyan ka samūci dharatī pa philai dihas. Aihase maniyan sahar ka banaub pūra nāhī kihan.
 9. Ihi u ṭhur raha jahāṃ Yahova samūci sansār ka bhākha ka gaḍḍamaḍḍ kai dihas. Aih bare i ṭhur ka nauṃ Bābul dhara gava. I tarah Yahova u jagahiya sa maniyan ka prthvī ka sab desan maṃ philaes.

Transliteration by Michael Peter Füstumum

Information about Awadhi | Tower of Babel in Awadhi

Tower of Babel in Indo-Aryan languages

Assamese, Awadhi, Bengali, Fijian Hindi, Gilaki, Gujarati, Hindi, Konkani, Maldivian, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Romani, Sanskrit, Sarnámi Hindustani, Sinhala, Sylheti, Urdu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com