Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

chiShona (Shona)

  1. Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete uye iine mashoko mamwe chete.
  2. Pavaifamba vachienda nechokumabvazuva vakazowana bani munyika yeShinari, vakagara imomo.
  3. Vakatanga kutaurirana vachiti: “Uyai! Ngatiite zvidhinha, tizviomese nokuzvipisa.” Naizvozvo zvidhinha zvakava matombo avo, asi bhitumini yakava dhaka ravo.
  4. Zvino vakati: “Uyai! Ngatizvivakire guta uyewo shongwe ine musoro unosvika kumatenga, uye ngatizviitirei zita rakakurumbira, kuti tirege kupararira panyika pose.”
  5. Jehovha akaburuka kuti aone guta racho norusvingo rwacho zvakanga zvavakwa nevanakomana vevanhu.
  6. Jehovha akazoti: “Tarira! Ivo vanhu vamwe, vose vane mutauro mumwe chete, uye izvi ndizvo zvavanotanga kuita. Chokwadi, zvino hapana chavangafunga kuita chavachatadza.
  7. Uya zvino! Ngatiburuke tinovhiringidza mutauro wavo ikoko kuti varege kunzwanana mitauro yavo.”
  8. Naizvozvo Jehovha akavaparadzira panyika pose vachibva ipapo, uye zvishoma nezvishoma vakarega kuvaka guta racho.
  9. Ndokusaka rakatumidzwa kuti Bhabheri, nokuti Jehovha akanga avhiringidza mutauro wenyika yose ipapo, uye Jehovha akanga avaparadzira panyika pose vachibva ipapo.

From: Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene

Information about Shona | Shona phrases | Tower of Babel in Shona

Tower of Babel in Bantu languages

Bemba, Beti, Bulu, Chichewa, Dawida, Kamba, Kinyarwanda, Kirundi, Kwanyama, Lamba, Lingala, Lozi, Luba-Katanga, Luganda, Luragooli, Mbunda, Mpongwe, Ndebele, Ndonga, Northern Sotho, Sango, Sena, Shona, Southern Sotho, Swahili, Swati, Tetela, Tonga, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Venda, Xhosa, Zulu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family