The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

ལ་དྭགས་སྐད་ (Ladakhi)

Tower of Babel in Ladakhi

Source: Ladakhi Genesis 1-12. Wycliffe Bible Translators, July 27th 2016.

Another version

བ༌བེལ༌ལི༌ ནང༌ང༌ རྩིགས༌ཁན༌ ཐོན༌པོ༌ ནས༌ས༌

  1. དུས༌ཤིག༌ག༌ ཇིག༌རྟེན༌ གང༌པོའེ༌ མི༌གུན༌ནི༌ ཅའང༌ ཁད༌ མེད༌ཁན༌ནི༌ སྐད༌ ཅིག༌ཅིག༌ ཏང༌ངད༌པིན༌།
  2. ཁོང༌གུན༌ ཤར༌ནེ༌ ཡོང༌ ཟ༌ནེ༌, ཁོང༌གུན༌ ཤི༌ནར༌ ཡུལ༌ལི༌ ཐར༌ཐར༌ ནས༌ས༌ཞིག༌ག༌ སླེབ༌ ཡང༌ ཏེ༌རུ༌ ཚུགས༌ཏེ༌ དུགས༌།
  3. ཁོང༌ངི༌ ཅིག༌ དང༌ ཅིག༌ག༌ ཟེརས༌, "ཡོང༌ཤིག༌། ང༌དང༌ངི༌ པག༌བུ༌ ཅོས༌ཏེ༌ སྲན༌ཏེ༌ ཆ༌ཅེས༌ལ༌ མེའེ༌ ནང༌ང༌ སྲག༌ཨིན༌།" ཁོང༌གུན༌ནི༌ རྡོའེ༌ ཚབས༌ལ༌ པག༌བུ༌ དང༌ ཀ༌ལག༌གི༌ ཚབས༌ལ༌ ཏར༌ཀོལ༌ ཀོལས༌།
  4. ཏེ༌ནེ༌ ཁོང༌གུན༌ནི༌ ཟེརས༌, "ཡོང༌ཤིག༌, ང༌དང༌རང༌ངི༌ ཕིའ༌ རྒྱལ༌ས༌ དང༌ ཏེ༌ནང༌ང༌ ནམ༌ཁའ༌ ཐུབ༌ཅེས༌སི༌ ནས༌ས༌ ཐོན༌པོ༌ཞིག༌གའང༌ རྩིགས༌ཏེ༌, ང༌དང༌གུན༌ མིང༌ཅན༌ རྒྱུར༌ཨིན༌། ཡང༌ ང༌དང༌གུན༌ ཇིག༌རྟེན༌ གང༌པོའེ༌ ནང༌ང༌ བེས༌ཏེ༌ ཆ༌ མི༌གོས༌།
  5. ཨིན༌ནའང༌ ཡ༌ཝ༌ དཀོན༌མཆོག༌, མིའི༌ རྩིགས༌ཁན༌ནི༌ རྒྱལ༌ས༌ དང༌ ཐོན༌པོ༌ ནས༌ས༌ གུན༌ ཟིགས༌ས༌ལ༌ ཡོག༌ག༌ བབས༌ཏེ༌ སྐྱོདས༌།
  6. ཡ༌ཝའེ༌ མོལས༌, "མི༌གུན༌ ཅིག༌གྲིལ༌ སོང༌ཏེ༌ སྐད༌ ཅིག༌ཅིག༌གི༌ ནང༌ང༌ སྤེ༌ར༌ ཏང༌ཨིན༌ འི༌ཟུག༌ ཅོ༌ཉན༌པ༌, ཏ༌ ཁོང༌གུན༌ལ༌ ཅི༌ཞིག༌ ཅོ༌ཅེས༌སི༌ དོད༌པ༌ ཡོད༌ནའང༌ ཏེ༌གུན༌ ཅོ༌ཉན༌ཅེས༌ ཨིན༌ནོག༌།
  7. ཡོང༌, ང༌དང༌ ཇིག༌རྟེན༌ནི༌ཀ༌ བབས༌ཏེ༌ ཆེན༌, ཡང༌ མི༌གུན༌ལ༌ ཅིག༌ དང༌ ཅིག༌གི༌ སྐད༌གུན༌ ཧ༌གོ༌ མི༌ཐུབ༌ཅེས༌སི༌ ཕིའ༌ སྐད༌གུན༌ སྲེ༌ཨིན༌།"
  8. ཏེ༌ནེ༌ ཡ༌ཝའེ༌ མི༌ཚང༌མ༌ ཇིག༌རྟེན༌ གང༌པོའེ༌ ནང༌ང༌ ཡན༌ ཅུག༌ག༌ ཛད༌པ༌, ཁོང༌གུན༌ནི༌ རྒྱལ༌ས༌ རྩིག༌ཅེས༌བོ༌ གྲུབ༌ མ༌གྲུབ༌བ༌ ལུས༌།
  9. ཏེ༌བོའེ༌ ཞས༌ཏེ༌ ཏེ༌ རྒྱལ༌ས༌བོའ༌ བ༌བེལ༌ ཟེར༌ཏེ༌ མིང༌ ཐགས༌, ཅིའ༌ཟེར༌ན༌ འིན༌ན༌ ནས༌ས༌བོའེ༌ཀ༌ ཡ༌ཝའེ༌ ཇིག༌རྟེན༌ནི༌ཀ༌ སྐད༌བོ༌ སྲེའ༌ ཛདས༌ཏེ༌ སྐད༌ སྣ༌ཚོགས༌ཤིག༌ ཅོའ༌ ཛདས༌། ཡང༌ ཏེ༌ཀ༌ནེ༌ མི༌ཚང༌མ༌ ཇིག༌རྟེན༌ གང༌པོའེ༌ ནང༌ང༌ ཡན༌ ཅུག༌ག༌ ཛདས༌།

Source: https://www.bible.com/en-GB/bible/1458/GEN.11.lbj

Contributed by Wolfgang Kuhl and Michael Peter Füstumum

Information about Ladakhi | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Tibeto-Burman languages

Achang, Akha, Angami, Burmese, Chang, Bawm, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen (S'gaw), Konyak, Kuki, Ladakhi, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Liangmai Naga, Lipo, Lisu, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Thadou, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com