Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Learn a new language outside the books with Mondly

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ногай тили (Nogai)

Бабыл каласы

  1. Ол заманда сав дуныяда бир тил бар эди, бирдей соьзлер кулланылатаган эди.
  2. Куьнтувар якка коьшип, аьдемлер Шинар кыралында бир туьзликке еттилер эм сонда орынластылар.
  3. «Келинъиз, балшиктан кербишлер этейик эм отта кыздырайык», ‒ деп, бир бирине айттылар.Тас орнына – кербиш, киреш булгамасы орнына сагыз кулландылар.
  4. Сонъ: «Ер юзине шашылмас уьшин, оьзимизге шахар эм бийиклиги коькке еткен кала курайык. Соьйтип атымызды мактатырмыз», ‒дедилер.
  5. Аьдемлер кураяк болып куьрескен шахарды эм калады коьрер уьшин, Раббий ерге туьсти.
  6. Раббий: «Мине, булар бир халк, баьрисинде бир тил. Бу олардынъ этеек баслапкы ислери! Не зат ойлансалар да, баьри зат та колларыннан келеек!
  7. Кала, туьсейик де бир бирлерин анъламасынлар деп, тиллерин карыстырайык! » ‒ деди.
  8. Раббий оларды оннан сав дуныяга шашты. Соьйтип олардынъ шахар курувларын токтатты.
  9. Соны уьшин бу шахарга Бабыл* деген ат берилди, неге десе Раббий онда дуныяда яшавшылардынъ тиллерин карыстырды эм оннан аьдемлерди сав дуныяга шашты.

* «Бабыл»дынъ маьнеси карысув.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Nogai | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Turkic languages

Altay, Azeri, Bashkir, Chuvash, Crimean Tatar, Karakalpak, Kazakh, Kumyk, Kyrgyz, Nogai, Tatar, Turkish, Turkmen, Tuvan, Uyghur, Uzbek, Yakut

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.