Láá Láá Bwamu (làa làa bũamu)

Láá Láá Bwamu is a member of the Gur branch of Niger-Congo languages. It is spoken in the west of Burkina Faso by about 69,200 people, particularly in Balé Province in the Boucle du Mouhoun Region, and in the Hauts-Bassins Region.

Láá Láá Bwamu is also known as Bwamu laa, yere, kàdenbà or asKàdenbà. It is written with the Latin alphabet, although very few Láá Láá Bwamu speakers are literate in their language.

Láá Láá Bwamu alphabet

Láá Láá Bwamu alphabet

Download an alphabet chart for Láá Láá Bwamu (Excel)

Sample text (Matiye 2:1-4)

1 Yiezu ɛ́ hàarí tɔn hɔ̀ Bɛtilehɛmu lóo hũn, hɔ̀ Zude pɛ̃̀hɛ̃ hũn, lè yìi lɛ á Erɔdi ɛ́ dàa iè bɛ́-zuú. Ɛ́ ɓɛ́ bɔ̀-dũn-báa dɔ̀ lɛ kɛ̀rɛa hĩ ńpĩ ́inàwuò cɛ̃̀un ɛ́ van lɔ́ àá lé wurù hànlén ɛ́ dàa ɓɛrɛ hɔ̀ Zerizalɛmu. 2. Ɛ́ ɓɛ́ ɓɛrɛ ɛ́ dìe nɛ: « Ɓɛ̀ Zuifuɓɛ bɛ́-zuú ɛ́ lɛ tɔn kɛ̀a mu lɛ ɛ́ wi yí hũn? Ké mɛu piè ńpĩ ́inàwiì àá lé wurù hànlén ɛ́ ké ɓɛrɛ ɛ́ ke ɓen ɓàaní ɛ ǹ. » 3. Ɛ́ bòo lɛ á bɛ́-zuú Erɔdi ɛ́ ɲɛ́ mú, á hɛ̀ hũn yerɛ, ɔ̀pe àá ɓɛ́ Zerizalɛmu nìɛ ɓɛ́-kùi. 4. Á vɔn ɓɛ̀ Dɔfĩn khɛ̃́n-dàariè han-dié ɓɛ́-kùi àá ɔ́ Moyiizi làndɛ́ kɛ̀ránliè ɛ́ koo ɓán lɔ̀n, à ɛ́ ɓɛ̀ dìenin nɛ hɔ iè yí á Kirisa ɛ́ fɔ́ɓáǹ à te hũn?

Source: https://www.bwamulaa.com/fr/nouveau-testament

Translation (Matthew 2:1-4)

1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judæa in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, 2. saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him. 3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. 4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

Source: https://www.bible.com/en-GB/bible/1/MAT.2.KJV

Links

Information about Láá Láá Bwamu
https://en.wikipedia.org/wiki/Láá_Láá_Bwamu_language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bwamu_laa
https://www.ethnologue.com/language/bwj
https://www.bwamulaa.com/fr/lalphabet-du-bwamu-laa
https://glottolog.org/resource/languoid/id/laal1241
https://www.grin.com/document/265430

Gur languages

Berba, Birifor (Northern), Birifor (Southern), Dagaare, Dagbani, Frafra, Gourmanchéma, Kabiye, Kasem, Konkomba, Kusaal, Láá Láá Bwamu, Mampruli, Moba, Mossi, Paasaal, Safaliba, Sisaali, Tammari, Tem, Tumulung Sisaala, Turka, Waama, Western Sisaala

Languages written with the Latin alphabet

Page last modified: 20.08.23

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com