Chaldean Neo-Aramaic (Kaldāyâ / ܟܠܕܝܐ / Sōreth / ܣܘܼܪܲܝܬ)

Chaldean Neo-Aramaic is a Neo-Aramaic dialect spoken by some 220,000 people. It is a member of the Aramaic branch of the Semitic language family and is spoken mainly on the plain of Mosul and Iraqi Kurdistan in the north of Iraq, and by Chaldean communities in many other countries.

Each village where the language is spoken has its own dialect. The names of the dialect correspond to the names of the villages: Ankawa, Alqosh, Aqrah, Mangesh, Tel Keipeh, Baghdeda, Tel Skuf, Baqofah, Batnaya, Bartella, Sirnak-Cizre (Bohtan), Araden and Dahuk.

Chaldean Neo-Aramaic is usually written in the madnhāyā version of the Syriac alphabet.

Eastern Syriac script for Chaldean Neo-Aramaic (Ālafbēṯ Maḏĕnḥāyā / ܡܲܕ݂ܢܚܵܝܵܐ ܐܵܠܲܦܒܹܝܬ݂)

This chart shows the main letters used to write Chaldean Neo-Aramaic with their names and pronunciation in the IPA, and their Latin transliteration.

Eastern Syriac script for Chaldean Neo-Aramaic

Download Chaldean Neo-Aramaic charts provided by Wolfram Siegel (Word doc, in German)

Sample text (Lord's Prayer)

ܐܒܘܢܐ ܕܒܫܡܝܐ, ܝܬܩܕܫ ܫܡܟ, ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ, ܝܗܘܐ ܨܒܝܢܟ ܟܡܐ ܒܫܡܝܐ ܟܢܣܐ ܒܐܪܥܐ, ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܡܣܬܢܐ ܒܝܘܡܐ , ܘܫܒܩ ܠܢ ܚܘܒܝ ܟܡܐ ܐܢܢ ܫܒܩܢܐ ܠܚܝܒܝ, ܘܐܠ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ, ܐܠܐ ܦܨܐ ܝܬܢ ܡܢ ܒܝܫܐ, ܡܛܘܠ ܕܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܬܐ ܠܥܠܡܝܢ.

אבונא דבשמיא, יתקדש שמך, תאתא מלכותך, יהוא צבינך כמא בשמיא כנסא בארעא, הב לן לחמא דמסתנא ביומא, ושבק לן חובי כמא אנן שבקנא לחיבי, ואל תעלן לנסיונא, אלא פצא יתן מן בישא, מטול דדילך איתיה מלכותא וחילא ותשבותא לעלמין.

Tranliteration

Abūna debišəmayā, yiṯəqaddaš šəmak, ṯēṯē malkūṯak, yehewē ṣibəyanak kəmā bišəmayā kənəmā beʔareʕā, hab lan laḥəmā dəmisəṯanā bəyōmā, wušəbuq lan ḥōbay kəmā anan šəbaqənā ləḥayabay, wāl ṯaʕalan lənisayōnā, əllā fəṣā yaṯan min bīššā, məṭūl dədīlak īṯēh malkūṯā wəḥēlā wəṯəšəbbūḥā ləʕaləmīn.

Translation

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours now and for ever.

Source: Nouvelle méthode pour entrer dans le vraisens de l'écriture sainte

Details provided by Michael Peter Füstumum

Sample videos in Chaldean Neo-Aramaic

Links

Information about Chaldean Neo-Aramaic
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Neo-Aramaic
http://www.ethnologue.com/language/cld/

Languages written with the Syriac script

Aramaic, Assyrian / Neo-Assyrian, Chaldean Neo-Aramaic, Neo-Mandaic, Suriyani Malayalam, Turoyo, Western Neo-Aramaic

Semitic languages

Akkadian, Amharic, Arabic (Algerian), Arabic (Bedawi), Arabic (Chadian), Arabic (Egyptian), Arabic (Gulf), Arabic (Hassaniya), Arabic (Hejazi), Arabic (Lebanese), Arabic (Modern Standard), Arabic (Moroccan), Arabic (Najdi), Arabic (Syrian), Aramaic, Argobba, Assyrian / Neo-Assyrian, Canaanite, Chaha, Chaldean Neo-Aramaic, Ge'ez, Hadhramautic, Harari, Hebrew, Himyaritic, Jewish Neo-Aramaic, Maltese, Mandaic, Nabataean, Neo-Mandaic, Phoenician, Punic, Qatabanic, Sabaean, Sabaic, Silt'e, Syriac, Tigre, Tigrinya, Turoyo, Ugaritic, Western Neo-Aramaic

Page last modified: 22.02.22

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com