languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Translations of the Tower of Babel story in a number of varieties of Inuiktitut.

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (Inuktitut)

 1. ᓄᓇᕐᔪᐊᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᐳᖅ.
 2. ᑲᖏᒪᑦ ᐊᐅᓪᓚ ᒥᒃ ᓄᓇᒥ ᓯᓇᕆᒥ ᓇᖅᓴᖅ ᑎᑭᑦᐹᑦ ᑕᒡᕙᓂᓗ ᓄᓇᖃᓕᕐᓗᑎᒃ.
 3. ᐅᖃᓗᖃᑎᒌᒡᓕᖅᐳᓪᓗ: "ᖃᐃᒋᑦ, ᓯᑎᔪᕐᓂᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑉᑕ ᐆᑦᑎᓪᓚᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᓕᒫᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᓯᑎᔪᕐᒥᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ.
 4. ᐅᖃᖅᐳᓪᓗ: "ᖃᐃᒋᑦ, ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒡᓕᐅᖅᑕ ᓄᓇᓕᒫᕐᔪᐊᖅ ᑳᕐᕚ ᕿᓚᖕᒧᑦ ᑐᓴᐅᓴᙳᖅᖁᓪᓗᑉᑕ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒪᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑖᖅᖁᓪᓗᑉᑕ."
 5. ᐋᑕᓂᖅᑎ ᐊᖅᑲᖅᐳᖅ ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒃ ᓄᓇᓕᒫᕐᔪᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓕᖅᐹᑦ ᑕᑯᓴᕐᓗᒋᑦ.
 6. ᐋᑕᓂᖅᑎ ᐅᖃᖅᐳᖅ: "ᑕᐃᒪᑐᑦ ᐅᓪᓚ ᑎᕆᕋᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓈᒻᒪᒃᓯᕈᖕᓇᙱᑦᑐᖅ.
 7. ᖃᐃᒋᑦ, ᐊᖅᑲᖅᑕ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓚᑦᓯᓪᓗᒋᑦ ᐃᖕᒥᓐᓂᖕᓄᑦ ᑐᑭᓯᓯᓐᓈᔪᖕᓇᖅᑎᓪᓚᒋᑦ."
 8. ᐋᑕᓂᖅᑎ ᑕᒡᕙᙵ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒪᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑉᐸᐃ, ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒡᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓚ ᐱᐊᓂᙱᕚᑦ.
 9. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᒃ ᐸᐲᓕᒥᒃ ᑕᐃᒎᑎᖃᖅᐳᖅ, ᐋᑕᓂᐅᑉ ᑕᒡᕙᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᒪᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᑦᑕᑎᑦ, ᐋᑕᓂᖅᑎ ᑕᒡᕙᙵ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒪᑦ ᑕᒪᕐᒪᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑉᐸᐃ.

Inuktituup Sanguipiluk (Roman Inuktitut)

 1. Nunarjuap inuit tamarmik ajjigiingnik uqausiqaqpuq.
 2. Kangimut aullaramik nunami Sinarimi naqsaq tikippaat tavvanilu nunaqalirlutik.
 3. Uqaluqatigiigliqpullu: "Qaigit, sitijurnik ujarangnik aturlupta uuttillugit tamarmilimaat. Tamarmik Inuit atulilauqput sitijurmik ujarangnik amma asingit.
 4. Uqaqpullu: "Qaigit, igluqarvigliuqta nunalimaarjuaq kaarvaa qilangmut, tusaumasannguqqullutta nunarjuarmullu tamarmit siammaktitaaqqunatta."
 5. Aataniqti aqqaqpuq igluqarvik nunalimaarjuaq inuit sanaliqpaat takusarlugit.
 6. Aataniqti uqaqpuq: "Taimatut aullaqtiriramik inuit atausiullutik ajjigiingniglu uqausiqarlutik sunatuinnaq naammaksirungnanngittuq.
 7. Qaigit, Aqqaqta uqausiit ilatsillugit ingmiingnut tukisisinnaajungnaqtillugit."
 8. Aataniqti tavvannga nunarjuarmut tamarmit siammaktippai, igluqarvigliaraluaqtiglu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu igluqarvik Papiilimik taiguutiqaqpuq, Aataniup tavvani nunarjuarmi tamarmi uqausiutitut, Aataniqti tavvannga inuit nunarjuarmut tamarmut siammaktippai.

Inuvialuktun (Mackenize Inuktun)

 1. Nunaryuarum inuit tamarmik atdjigiingnik uqausiqaqtuaq.
 2. Kangimun aullaramik nunami Shinar-mi naqsaq tikitpaat talvanilu nunaqalirlutik.
 3. Uqaluqatigiigliqpuqlu: "Qaigit, sitiyurnik uyarangnik aturlupta uuttiglugit tamarmilimaat. Tamarmik Inuit atulilauqput sitiyurmik uyarangnik amma asingit.
 4. Uqaqtuaqlu: "Qaigit, igluqarvigliuqta nunalimaaryuaq kaarvaa qilangmut, tusaaumasanngutqullupta nunaryuarmut-lu tamarmit siammaktitaatqunapta."
 5. Ataniqti aqqaqtuaq igluqarvik nunalimaaryuaq inuit sanaliqpaat takusarlugit.
 6. Ataniqti uqaqpuq: "Taimatun aullaqtiriramik inuit atausiullutik atdjigiingnik-lu uqausiqarlutik sunaliqa naammaksirungnanngittuq.
 7. Qaigit, Aqqaqta uqausiit ilatchillugit ingmiingnun kangiqsisinnaayungnaqtillugit."
 8. Ataniqti talvannga nunaryuarmut tamarmit siammaktippai, igluqarvigliaraluaqtik-lu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu igluqarvik Babel-mik taiguutiqaqpuq, Atanirum talvani nunaryuarmi tamarmi uqausiutitun, Ataniqti talvannga inuit nunaryuarmut tamarmut siammaktitpai.

Inuktitun (West Inuktitun dialect)

 1. Nunaryuap inuit tamarmik ayyigiingnik uqauhiqaqpuq.
 2. Kangimut aullaramik nunami Sinarimi naqhaq tikitpaat tagvanilu nunaqalirlutik.
 3. Uqaluqatigiigliqpullu: "Qaigit, hitiyurnik uyarangnik aturlupta uuttiglugit tamarmilimaat. Tamarmik Inuit atulilauqput hitiyurmik uyarangnik amma ahingit.
 4. Uqaqpullu: "Qaigit, igluqarvigliuqta nunalimaaryuaq kaarvaa qilangmut, tuhaumahanngutqullupta nunaryuarmullu tamarmit hiammaktitaatqunapta."
 5. Ataniqti aqqaqpuq igluqarvik nunalimaaryuaq inuit hanaliqpaat takuharlugit.
 6. Ataniqti uqaqpuq: "Taimatut aullaqtiriramik inuit atauhiullutik ayyigiingniglu uqauhiqarlutik hunamiaq naammakhirungnanngittuq.
 7. Qaigit, Aqqaqta uqauhiit ilatsillugit ingmiingnut tukihihinnaayungnaqtiglugit."
 8. Ataniqti tagvannga nunaryuarmut tamarmit hiammaktippai, igluqarvigliaraluaqtiglu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu igluqarvik Papiilimik taiguutiqaqpuq, Ataniup tagvani nunaryuarmi tamarmi uqauhiutitut, Ataniqti tagvannga inuit nunaryuarmut tamarmut hiammaktitpai.

Inuinnaqtun

 1. NUNAKYUAP INUIN TAMAKMIK ATJIGIIKNIK OKAOHIKTOK.
 2. KANGIMUT AULLAKMIK NUNAMI SHINAR-MI NAKHAK TIKITPAAT TALVANILU NUNAKALIKLOTIK.
 3. OKALOKATIGIIGLIKPUK-LU: "KAIGIT, HITIYOKMIK OYAGANMIK ATOKLOPTA OTTIKLOGIT TAMAKMILIMAAT. TAMAKMIK INUIN ATOLILAOKPOK HITIYOKMIK OYAGANMIK-LU AHINGIT.
 4. OKAKPOKLU: "KAIGIT, IGLUKAKVIKLIOKTA NUNALIMAAKYOAK KAAGVA KILAKMUT, TUHAOMAHANGOKOLOPTA NUNAGYOAKMUTLU TAMAKMIT HIANMAKTITAKUNAPTA."
 5. ATANIKTI AKAKPOK IGLUKAKVIK NUNALIMAYOAK INUIN HANALIKPAAT TAKOHAGLOGIT.
 6. ATANIKTI OKAKPOK: "TAIMATUN AULLAKTIGIGAMIK INUIN ATAOHIOTLOTIK ATJIGIIKNIKLU OKAOHIKAKLOTIK HUNALONIT NANMAKHIGUNGNANANGITTOK.
 7. KAIGIT, AKAKTA OKAOHIIT ILATTIKLOGIT INMIIKNUT KANGIKHIHINAYUNGNAKTIKLOGIT."
 8. ATANIKTI TALVANGA NUNAKYOAKMUT TAMAKMIT HIANMAKTIPAI, IGLUKAKVIKLIAGALOAKTIKLU PIANINGIVAT.
 9. TAIMANA PIBLOGU IGLUKAKVIK BABEL-MIK TAIGOTIKAKPOK, ATANIKUP TALVANI NUNAKYOAKMI TAMAKMI OKAOHIUTITUN, ATANIKTI TALVANGA INUIN NUNAKYOAKMUT TAMAKMUT HIANMAKTIPAI.

Nunatsiavummiutut (Labrador Inuttut)

 1. Nunajuap inuit tamammik atjigiinnik uKausiKavuk.
 2. Kangimut aullakamik nunami Sinarimi natsaK tikippaat taffanilu nunaKalillutik.
 3. UKaluKatigiillippullu: "Kaigit, sitijunnik ujagannik atullutta uuttillugit tamammilimaat. Tamammik Inuit atulilaupput sitijummik ujagannik amma asingit.
 4. UKappullu: "Kaigit, illuKavilliutta nunalimaajuak kaaffaa Kilammut, tusaumasanngukKullutta nunajuammullu tamammit siammattitaakKunatta."
 5. Aatanitti akKappuk illuKavik nunalimaajuak inuit sanalippaat takusallugit.
 6. Aatanitti uKattuk: "Taimatut aullattigikamik inuit atausiullutik atjigiinnillu uKausiKallutik sunatuinnak naammatsigunnanngittuk.
 7. Kaigit, AkKatta uKausiit ilatsillugit immiinnut tukisisinnaajunnattillugit."
 8. Aatanitti taffannga nunajuammut tamammit siammaktippai, illuKavilliagaluattillu pianinngivaat.
 9. Taimanna piblugu illuKavik Papiilimik taiguutikappuk, Aataniup taffani nunajuammi tamammi uKausiutut, Aatanitti tavvannga inuit nunajuammut tamammut siammaytippai.

Information about Inuktitut | Inuktitut phrases | Tower of Babel in Inuktitut

Tower of Babel in Eskimo-Aleut languages

Aleut, Greenlandic, Inuktitut

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Hosted by Kualo