Useful phrases in Tibetan

A collection of useful phrases in Tibetan (བོད་སྐད), a Sino-Tibetan language spoken mainly in Tibet.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

If you can help fill in the gaps on this page, please contact me.

English བོད་སྐད་ (Tibetan)
Welcome ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། (heb-bar kaa-su-shu)
Hello (General greeting) བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། (tashi delek)*
How are you? ཁྱེད་རང་སྐུ་གཇུགས་བདེ་པོ་ཡིན་པས།
(kayrang kusu debo yimbay?)
Reply to 'How are you?' ང་བདེ་པོ་ཡིན། (nga debo yin)
Long time no see ཡུན་རིང་འཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། (yün-ring je-kyu ma-joong)
What's your name? ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད། (kayrang gi minglâ karay ray?)
My name is ... ངའི་མིང་ལ་ ... རེད། (ngay minglâ ... ray)
Where are you from? ཁྱེད་རང་ལུང་པ་ག་ནས་ཡིམ། (kayrang lungbâ kanay yin?)
I'm from ... ང་ ... ནས་ཡིན། (nga ... nay yin)
Pleased to meet you ཁྱེད་རང་མཇལ་པ་དགའ་པོ་བྱུང་ (kayrang jel-pa gawpo chung)
Good morning
(Morning greeting)
སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས། (nga-to delek)
ཤོགས་པ་བདེ་ལེགས། (shokba delek)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
ཕྱི་དྲོ་བདེ་ལེགས། (chito delek)
Good evening
(Evening greeting)
དགོང་དྲོ་བདེ་ལེགས། (gong-to de-lek)
Good night གཟིམ་ལཇག་གནང་དགོས་། (sim-jah nahng-go)
Goodbye
(Parting phrases)
ག་ལེར་ཕེབས་། (kha-leh phe) - said by person leaving
ག་ལེར་བཞུགས་། (kha-leh shu) - said by person staying
ད་འགྲོ་རན་ཤག། (ta do-ran-sha) - it's time to go
ང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། (nga-tso kyipo chung) - we had a good time
སང་ཉིན་མཇལ་ཡོང་། (sânyi jay-yong) - see you tomorrow
རྗེས་མ་མཇལ་ཡོང་། (jema jay-yong) - see you later
ཡང་སྐྱར་ཕེབས་རོགས་ཨ། (yâng-kya pheb-ro-ah)
ཡང་སྐྱར་ཕེབས་རོགས་གནང། (yâng-kya pheb-ro-nang) - please come again
Good luck! བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བར་ཤོག (cha-wa lam-to yong-bar-shok)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་། (suk-bo de-thang)
Have a nice day ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས། (nyinmo delek)
Bon appetit /
Have a nice meal
ཞལ་ལག་ཉེས་པོ་གནང་རོགས། (shelak nyebo nang-rok)
Bon voyage /
Have a good journey
འགྲུལ་བཞུད་བདེ་བར་ཤོག (tül-shü de bar shok)
Do you understand? ཧ་གོ་སོང་ངས་། (ha-ko song ngay)
I understand ཧ་གོ་སོང་། (ha-ko song)
I don't understand ཧ་གོ་མ་སོང་། (ha ko-masong)
Please speak more slowly ད་དུང་ག་ལེར་ག་ལེར་གསུང་གནང་དང་།
(tâtung kalay-kalay soong nâng dâng)
Please say that again དེ་ཡང་སྐྱར་གསུང་རོགས་གནང་།
(te yâng-kyar soong rog nâng?)
Please write it down ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་རོགས་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།
(yi thok tu kö rok thu-je-sik)
Do you speak Tibetan? ཁྱེད་རང་བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས།
(kayrang phökay shing-giy yöbä?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
ལགས་ཡོད། ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། (la yö. teh-si shin-gi yö)
I'm learning Tibetan ང་བོད་སྐད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
How do you say ... in Tibetan? ... གང་འདྲས་ལབ་དགོས་རེད། (... kâday lâb gaw ray?)
Excuse me དགོངས་དག བཟོད་དུ་གསོལ། ཐུགས་རྗེ་གཟིགས།
(gong-da. sö du sö. thu-je-sik)
How much is this? འདིར་གོང་ག་ཚད་རེད། (dir gong kâtsay ray?)
Sorry ཀོང་དགས་། (gong-da)
Please སྐུ་མཁྱེན (ku-chi)
Thank you ཐུགས་རྗེ་ཆེ་། (tujay-chay)
ཐུགས་རྗེཞེ་དྲག་ཆེ་། (tujay shita-chay)
Reply to thank you ཞུ་དགོས་ཡག་ཡོད་ཡོད་མ་རེད། (shu-goyak yaw maray)
Where's the toilet / bathroom? གསང་སྤྱོ་ག་པར་ཡོད་རེད། (sang-chö ka-bar yo-re)
This gentleman will pay for everything སྐུ་ཞབས་ཁོང་གིས་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་གཏོང་གི་རེད།
(ku-shab gong-ki to song cha thsang tong-ki-re)
This lady will pay for everything སྐུ་ལྕམ་ཁོང་གི་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་གཏོང་གི་རེད།
(ku-tsam gong-ki to song cha thsang tong-ki-re)
Would you like to dance with me? ཁྱེད་རང་ང་དང་མཉམ་དུ་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་ན་འགྲིག་གི་རེད་པས།
(kay-rang nga tang nyam-du shab to tab na di-gi-re-bay)
I love you ང་ཁྱེད་རང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་
(nga kayrâng-la gawpo yö)
Get well soon གང་མགྱོགས་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་སྨོན།
(kang-kyok de-thang yong bar mön)
Go away! ཕར་རྒྱུགས། (phar gyu)
Leave me alone! ང་རང་གཅིག་པོ་འཇོག་རོགས། (nga-rang chik-bo jok-rok)
Help! རོགས་གནང་དང་། (rog nâng-da)
Fire! མེ་འབར་གྱིས་། (may ba-giy!)
Stop! ཁ་བཀག་དང། (ga ka-da)
སྒུཀ་རེགས་གནང། (goo-ro nâng!) - Please wait
Call the police! སྐོར་སྲུང་བ་སྐད་གཏོང་དང་།
(korsung-wa kay tong-da!)
New Year greetings ༄༅།།ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
(Losar La Tashi Delek)
Easter greetings ཡི་ཤུ་བསྐྱར་གསོའི་དུས་ཆེན་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
(yi-shu kyar-sö dü-chen-la ta-shi de-lek shu)
Birthday greetings སྐྱེས་སྐར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།
(kye-kar-la ta-shi de-lek shu)
One language is never enough སྐད་རིགས་གཅིག་གིས་གདེང་ཐབས་མི་འདུག
(kay-rik chik-ki deng thab min-du)
My hovercraft is full of eels ངའི་རླུང་འདེགས་གྲུ་གཟིངས་ནི་ཉ་མན་ལི་ཡིས་གང་གི་འདུག །
(nge lung dek dru sing ni, nya man li yi gang gi du)

Note

* The phrase བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། (tashi delek) means "good fortune", and is used as a greeting, though isn't really an equivalent of hello. Questions like "How are you?" or "Where are you going?" (ཁྱེད་རང་ག་པར་ཕེབས་གས། kye-rang ka-bar phe-kay) are used instead.

Some Tibetan translations provided by Nyipa Para, with additions and corrections by Ute Leibecke

Hear some Tibetan phrases

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Tibetan | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Books about Tibetan on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Links

Other collections of Tibetan phrases
https://wikitravel.org/en/Tibetan_phrasebook
http://www.eclipse.co.uk/tibet/lang.html
http://www.oocities.com/tibetanlanguage/language.html
http://itibettravel.com/top-100-basic-tibetan-phrases-to-know-while-in-tibet/

Phrases in Tibeto-Burman languages

Burmese, Dzongkha, Manipuri, Newar, Tibetan

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com