Useful phrases in Manipuri

A collection of useful phrases in Manipuri, a Tibeto-Burman language spoken in Manipur in India, and in Bangladesh and Myanmar / Burma

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

Phrase ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ / Meiteilon (Manipuri)
Welcome ꯂꯣꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ (leng-shin-bi-rək-si)
Hello (General greeting) ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ (khu-rum-jə-ri)
Hello (on phone) ꯍꯜꯂꯣ (Həl-lo)
How are you? ꯀꯝꯗꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ? (kəm-dəu-bi-ri-bə-ge?)
ꯅꯨꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯣ? (nu-ngāi-ri-bo?)
Reply to 'How are you?' ꯅꯨꯉꯥꯏꯔꯤꯌꯦ (nu-ngāi-ri-ye)
Long time no see ꯎꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ (udəbə kuire)
What's your name? ꯅꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯏ?
(nəng-gi ming kəri kəu-i?)

ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯕꯤꯕꯒꯦ?
(shom-gi ming kəri kəu-bi-bə-ge?)
My name is ... ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ... ꯀꯩꯖꯩ (əi-gi ming ... kəu-jəi)
Where are you from? ꯅꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ? (Nəng kə-dāi-də gi-no?)
I'm from ... ꯑꯩ... ꯗꯒꯤꯅꯦ (əi ... də-gi ne)
Pleased to meet you ꯁꯣꯝꯒ ꯎꯟꯅꯖꯕ ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯉꯥꯏꯖꯩ
(shom-gə un-nə-jə-bə-se yəm nu-ngāi-jəi)

ꯅꯡꯒ ꯎꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯉꯥꯏꯍꯦ
(nəng-gə un-nə-bə-se yəm nu-ngāi-he – inf)
Good morning
(Morning greeting)
ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ (khu-rum-jə-ri)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ (khu-rum-jə-ri)
Good evening
(Evening greeting)
ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔ (khu-rum-jə-ri)
Good night ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ (gud nāit)
Goodbye
(Parting phrases)
ꯕꯥꯏ (bāi)
ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ (kāi-nə-rə-shi)
Good luck! ꯌꯥꯏꯐꯕꯤꯔꯣ (yāi-phə-bi-ro)
ꯌꯥꯏꯐꯔꯣ (yāi-phə-ro)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Have a nice day ꯅꯤꯡꯊꯤꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯌꯨ
(ning-thi-rə-bə nu-mit ə-mə theng-nə-bi-yu)
Bon appetit /
Have a nice meal
Bon voyage /
Have a good journey
ꯐꯖꯟꯅ ꯆꯠꯂꯨ! (phə-jən-nə chət-lu!)
Yes ꯍꯣꯢ (hoi)
No ꯅꯑꯠꯇ꯭ꯦ (natte)
Maybe
I don't know
I understand ꯑꯩ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯏ (əi bhāp tāi)
I don't understand ꯑꯩ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗ_ꯔꯦ (əi bhāp tā-dre)
Please speak more slowly ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
(khi-təng təp-nə hāi-bi-yu)
Please say that again
Please write it down ꯏꯊꯣꯛ-ꯄꯤꯔꯛꯎ!
(i-thok-pi-rək-u!)
Do you speak English? ꯅꯡ ꯑꯤꯡꯂꯤꯁ ꯅꯥꯡꯕꯔ ꯂꯩꯕꯔꯥ?
(nang English naangba heibraa?)
Do you speak Manipuri? ꯁꯣꯝ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ_ꯔꯣ?
(som Məi-təi-lon ngāng-bi-bə-ro?)
ꯅꯡ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ_ꯔꯣ?
(nəng Məi-təi-lon ngāng-bro?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
ꯑꯩ, ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ
(əu khə-jik khə-jik)
Speak to me in Manipuri
How do you say ... in Manipuri? ꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ?
(... se Məi-təi-lon-də kə-ri hāi-ge?)
Excuse me ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ! (kəi-nom-tə)
How much is this? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯀꯌꯥꯅꯣ?
(mə-si-gi mə-məl kə-yā-no?)
Sorry ꯂꯥꯟꯖꯔꯦ! (lān-jə-re)
Please ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅꯥ (chaanbeeduna)
Thank you ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ (thā-gət-chə-ri)
ꯌꯥꯝꯅ꯭ꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ (yaamna thaagatchari)
Reply to thank you ꯀꯩꯁꯨꯀꯥꯏꯗꯦꯗ (kəi-su kāi-de-də)
Where's the toilet / bathroom? ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ?
(mə-pān thok-phəm kə-dāi-də-no?)
This gentleman will pay for everything
This lady will pay for everything
Would you like to dance with me?
I miss you ꯑꯩ ꯅꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ
(əi nəng-bu ning-shing-nge)
I love you ꯑꯩꯅ ꯅꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ
(əi-nə nəng-bu nung-shi)
Get well soon
Go away! ꯆꯠꯈ_ꯔꯣ ꯆꯠꯂꯨ (chət-khro chət-lu)
Leave me alone! ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ! (i-tom-tə thəm-bi-ro)
Help!
Fire!
Stop!
Call the police!
Christmas greetings ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯑꯣꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ
(Yāi-phə-bə sə-ji-bu che-rāo-bə oi-rə-sə-nu)
Easter greetings
Birthday greetings ꯅꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯌꯥꯏꯐꯔꯣ
(nə-pok nu-mit-tə yāi-phə-ro)
One language is never enough ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯇꯪꯅ ꯀꯩꯗꯩꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯦ
(lon ə-mə-tə-nə kəi-dəu-nung-də-su pen-de)
My hovercraft is full of eels

To see the text in the Meetei Mayek script you need to download a Unicode font that supports it. One is available from: http://tabish.freeshell.org/eeyek/download.html

See a PDF of these phrases

Phrases provided by Athouba Chingakham

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Manipuri | Manpuri script (Modern) | Manpuri script (Old) | Meetei Yelhou Mayek | Phrases | Numbers

Links

Other collections of Manipuri phrases
http://manipurian.blogspot.co.uk/2014/03/learn-basic-manipuri-languages.html
http://www.e-pao.net/epPageExtractor.asp?src=education.Learn_Manipuri.html
http://www.jamia-physics.net/manipuri/basic.html

Phrases in Tibeto-Burman languages

Burmese, Dzongkha, Manipuri, Newar, Tibetan

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com