Navajo numbers

How to count in Navajo (Diné Bizaad), an Athabaskan language spoken in Arizona and New Mexico in the USA.

If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.

Numeral Cardinal Ordinal
0 názbas, ádin
1 łáaʼii [ɬɑ̂ːʔìː], tʼááłáʼí łáaʼii góneʼ, áłtsé
2 naaki [nɑ̀ːkʰɪ̀] naaki góneʼ
3 táá’ [tʰɑ́ːʔ] tááʼ góneʼ
4 dį́į́ʼ [tĩ́ːʔ] dį́į́ʼ góneʼ
5 ashdlaʼ [ʔɑ̀ʃtˡɑ̀ʔ] ashdlaʼ góneʼ
6 hastą́ą́ [hɑ̀stʰɑ̃́ːʔ] hastą́ą́ góneʼ
7 tsostsʼid [t͡sʰòst͡sʼɪ̀t] tsostsʼid góneʼ
8 tseebíí [t͡sʰèːpíː] tseebíí góne’
9 náhástʼéí [nɑ́hɑ́stʼéí] náhástʼéí góneʼ
10 neeznáá [nèːznɑ́ː] neeznáá góneʼ
11 łaʼtsʼáadah [ɬɑ̀ʔt͡sʼɑ̂ːtɑ̀h] łaʼtsʼáadah góneʼ
12 naakitsʼáadah [nɑ̀ːkɪ̀t͡sʼɑ̂ːtɑ̀h] naakitsʼáadah góneʼ
13 tááʼtsʼáadah [tʰɑ́ːʔt͡sʼɑ̂ːtɑ̀h] tááʼtsʼáadah góneʼ
14 dį́į́ʼtsʼáadah [tĩ́ːʔt͡sʼɑ̂ːtɑ̀h] dį́į́ʼtsʼáadah góneʼ
15 ashdlaʼáadah [ʔɑ̀ʃtˡɑ̀ʔɑ̂ːtɑ̀h] ashdlaʼáadah góneʼ
16 hastą́ʼáadah [hɑ̀stɑ̃́ʔɑ̂ːtɑ̀h] hastą́ʼáadah góneʼ
17 tsostsʼidtsʼáadah [t͡sʰòst͡sʼɪ̀tt͡sʼɑ̂ːtɑ̀h] tsostsʼidtsʼáadah góneʼ
18 tseebíítsʼáadah [t͡sʰèːpíːt͡sʼɑ̂ːtɑ̀h] tseebíítsʼáadah góneʼ
19 náhástʼéítsʼáadah [nɑ́hɑ́stʼéít͡sʼɑ̂ːtɑ̀h] náhástʼéítsʼáadah góneʼ
20 naadiin [nɑ̀ːtìːn] naadiin góneʼ
21 naadįįłaʼ  
22 naadįįnaaki  
23 naadįįtááʼ  
24 naadiindį́į́’  
25 naadiin’ashdla’  
26 naadiinhastą́ą́  
27 naadiintsosts’id  
28 naadiintseebíí  
29 naadiinnáhást’éí  
30 tádiin  
31 tádiin dóó ba’aan t’ááłá’í  
32 tádiin dóó ba’aan naaki  
33 tádiin dóó ba’aan táá’  
34 tádiin dóó ba’aan dį́į́’  
35 tádiin dóó ba’aan ’ashdla’  
36 tádiin dóó ba’aan hastą́ą́  
37 tádiin dóó ba’aan tsosts’id  
38 tádiin dóó ba’aan tseebíí  
39 tádiin dóó ba’aan náhást’éí  
40 dízdiin  
50 ashdladiin  
60 hastą́diin  
70 tsosts’idiin  
80 tseebídiin  
90 náhást’éidiin  
100 neeznádiin, tʼááłáhádí neeznádiin  
200 naakidi neeznádiin  
300 táadi neeznádiin  
400 dį́įʼdi neeznádiin  
500 ashdladi neeznádiin  
600 hastą́ądi neeznádiin  
700 tsostsʼidi neeznádiin  
800 tseebíidi neeznádiin  
900 náhástʼéidi neeznádiin  
1,000 mííl  
2,000 naakidi mííl  
3,000 táá’di mííl  
4,000 dį́į́’di mííl  
5,000 ’ashdla’di mííl  
6,000 hastą́di mííl  
7,000 tsosts’idi mííl  
8,000 tseebíídi mííl  
9,000 náhást’éídi mííl  
1,000,000 t’ááłáhádi mííl ntsaaígíí, t’ááłáhídi mííltsoh  

Sources

Hear some Navajo numbers:

Download the Navajo numbers - also includes the Navajo alphabet and phrases (Excel)

Information provided by Wolfgang Kuhl

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Navajo | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel

Numbers in Athabaskan languages

Ahtna, Babine-Witsuwit'en, Carrier (Dakelh), Chipewyan, Dane-zaa, Deg Xinag, Gwichʼin, Hän, Hupa, Jicarilla, Kaska, Mescalero-Chiricahua, Navajo, Sekani, Tłı̨chǫ (Dogrib), Tolowa, Tsuut'ina, Western Apache

Numbers in other languages

Alphabetical index | Language family index

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com