Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Ditammari (Tammari)

Didènnì bɛ̀tu dì Bɑbɛɛdi di kó mumɑrimù

  1. Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹtì timɑ́ɑ̀ ndi, onìtì nɑ́ɑǹtì do í cɑ̃́ɑ̃́.
  2. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́yɑ̀ kubiriku mɑkù, dihɛì bɛ̀ tu dì Sindeɑɑ kɛ bo mɑɑ́,
  3. kɛ́nɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti pííkú yɛdombiɛ, kɛ́ yɛ̀ pũ̀ńnɛ́ kɛ̀ yɛ̀ɛ kpenkɛ kɛ́ndò nyɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ tí wɑɑ́ nkùtìnɔ́ɔ̀ kɛ́nsĩɛ̃kù.
  4. Kɛ̀ tí mɑɑ́ dihɛì, kɛ́mɑɑ́ didènnì kɛ̀ dìi kɑ́ɑ́kɛ́ tiwɛtì, kɛ̀ ti yètìrìi feitɛ́, kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ cíɛ́tɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu.
  5. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncútɛ́ní kɛ bo yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́ dìì ɛì nɛ̀ didènnì.
  6. Kɛ dɔ̀: Bɛ̀ mɛ̀ ntúmɛ̀ kubotí kùmɑ́ɑ̀ kɔbɛ kɛ nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹtì tìmɑ́ɑ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ í yóó bɛ̀ dìtínnɛ́ bɛ̀ yóó nɑmu kɛ́dɔɔ̀ bɛ̀ dɔ́mɛ̀.
  7. Ti cútɛ́nɛ̀ kɛ́kɔkɛ́ bɛ nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ í yo bɛtɔbɛ̀ tu mù.
  8. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ cíɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu, bɑ́ bɛ̀ í mmɑɑ́ dɛ kó dihɛì.
  9. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó didènnì kɛ tú Bɑbɛɛdi. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ nkɔkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ nɑ́ɑǹtì, kɛ́ bɛ̀ cíɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.

Source: TENKETƐ. Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri. The Holy Bible in the Ditammari language of Benin. SIM International, 2001.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Tammari is a member of the Gur branch of Niger-Congo languages spoken in Benin and Togo by about 150,000 people.

More information about Tammari
http://www.ethnologue.org/language/tbz
http://en.wikipedia.org/wiki/Tammari_language

Tower of Babel in Gur languages

Bariba, Frafra, Hanga, Konkomba, Lukpa, Mampruli, Moba, Mossi, Tammari, Tampulma, Tumulung Sisaala, Wali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]

iVisa.com