Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Likpakpaln (Konkomba)

  1. Njan na, dulnyaa aanib mɔmɔk nan len iliinbaan la.
  2. Baah nan chuun liwipuul wɔb na, bi nan ti fuu kitiŋ ki kaa kpa ŋigongon na ni, Babiloŋ aatiŋ ni, le ki kal nima chee.
  3. N-yoonn ngbaan le bi kpokl, ki bui tɔb ke, "Cha ti gii ŋitanbil ki ŋa ŋi, ŋi li pɔɔ." Nima pu na, bi nan ŋa ŋitanbil, le ki kan kootaal, aan bi di maa,
  4. le ki bui ke, "Cha ti maa kitiŋ aan ki maa kidifɔfɔŋ ki ponn ni, ki ti pii paacham, nima kan, ti ga li bi tɔb chee ki taa yaa, ki li kpa liyimbil dulnyaa wee ni."
  5. Le Uwumbɔr nan dan u nan lik baah maa kitiŋ ki na, ni kidifɔfɔŋ ngbaan.
  6. Le u bui ke, "Binib bee aah ye linibol libaa, ki len iliinbaan na, nima le yaa cha bi piin ki ŋani kina kan, naan yunn, le bi ga ŋmaa ŋa tiwan nimɔk bi gee na.
  7. Cha ti buen ki ti yakr baaliin aan bi taa ki ŋun tɔb aaliin."
  8. Le Uwumbɔr nan cha bi len tɔb chee iliin kaa ki ŋun tɔb aaliin, le ki yaa buen dulnyaa wee mɔmɔk ni, kaa ki maa kitiŋ ngbaan doo.
  9. Bi nan yin kitiŋ ngbaan ke Babiloŋ, ba pu? nima chee le Uwumbɔr nan yakr binib mɔmɔk aaliin, ki cha bi yaa tɔb chee ki ti saa ni kookoo dulnyaa wee ni.

Source: Mpiin (Genesis). The Bible in Likpakpaaln Konkomba (1998 edition).

Contributed by Wolfgang Kuhl

Konkomba is a member of the Gurma branch of Niger-Congo languages spoken in northern Ghana and Togo by about 550,000 people.

More information about Konkomba
http://en.wikipedia.org/wiki/Konkomba_language
http://www.ethnologue.com/language/xon

Tower of Babel in Gur languages

Bariba, Frafra, Hanga, Konkomba, Lukpa, Moba, Mossi, Tammari, Tampulma, Wali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Find Top Private Expert Tutors Near You

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

[top]