Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Lukpa

Pɑpɛɛlɩ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑnɑɑm ŋmɑʋ

  1. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ yɔɣɔtɑɣɑ nsǝmlɛ kʋlʋmtǝlɛ.
  2. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɑ pɑ́tɑlɑ Pɑpiloni tɛtɛkǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ nɑ pɑ́siki tǝnɑ.
  3. Mpʋɣʋlɛ pɑ heelɑ tǝmɑ sɩ: Ɩ ́kɔɔ nɑ tǝ́ loo pilikinɑɑ nɑ tǝ́ wɔ-wɛɣɛ kɔkɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑnɑ pilikinɑɑ kɛ pɛɛ lonte nɑ pɑ́lɑnɑ kɑɑloo kɛ́somtu lonte.
  4. Nɑ pɑ́tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Ɩ ́kɔɔ nɑ tǝ́ŋmɑ́ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑnɑɑm nɑ kʋ́yoosinɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɑ́hǝtɛ yɑɑ. Ɩlɛ tǝ kɑɑ tɑsɑ yɑʋ kɛ yem kɛ́tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.
  5. Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tiiwɑ sɩ ɩ nɑɑkɩ ɩcɑtɛ nɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ŋku yǝlɑɑ piyɑ ŋmɑwɑ tɔ.
  6. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ́sɩ: Ɩ ́nɑwɑ, pɑ tǝnɑ ɩsǝntɔ pɑ kɛ́yǝlɑɑ kʋlʋmɑɑ kɛ,́ nɑ pɑ kɑɑ nsǝmlɛ kʋlʋmtǝlɛ. Pɑ cɑɑlʋɣʋ ɩsǝntɔ tɔ pʋlʋpʋ kɑɑ kɑɣɑtɩ- wɛɣɛ mpi pɑɑ hɔkɔ sɩ pɑ lɑkɩ tɔ pǝ tɑɑ.
  7. Ɩlɛ mɑɑ tii nɑ mɑ liɣiti pɑ nsǝmlɛ nɑ pɑ́tɑɑ nɩɩkɩ tǝmɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
  8. Ntɛnɑ Tɑcɑɑ yɑsɩ-wɛɣɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ nɑ pɑ́ yele pɑ ɩcɑtɛ ŋmɑʋ.
  9. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ pɑ́hɑ ɩcɑtɛ ntɛɣɛ hǝtɛ sɩ Pɑpɛɛlɩ. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ liɣitɑ yǝlɑɑ nsǝmlɛ, nɑ ɩ́yɑsɩ-wɛɣɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ.

Source: Kɑncɑɑlɑɣɑ. PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA. Portions of the Holy Bible in the Lokpa language of Benin. SIM 1999.

Contributed by Wolfgang Kuhl

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com