Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Lukpa

Pɑpɛɛlɩ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑnɑɑm ŋmɑʋ

  1. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ yɔɣɔtɑɣɑ nsǝmlɛ kʋlʋmtǝlɛ.
  2. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɑ pɑ́tɑlɑ Pɑpiloni tɛtɛkǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ nɑ pɑ́siki tǝnɑ.
  3. Mpʋɣʋlɛ pɑ heelɑ tǝmɑ sɩ: Ɩ ́kɔɔ nɑ tǝ́ loo pilikinɑɑ nɑ tǝ́ wɔ-wɛɣɛ kɔkɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑnɑ pilikinɑɑ kɛ pɛɛ lonte nɑ pɑ́lɑnɑ kɑɑloo kɛ́somtu lonte.
  4. Nɑ pɑ́tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Ɩ ́kɔɔ nɑ tǝ́ŋmɑ́ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɑnɑɑm nɑ kʋ́yoosinɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɑ́hǝtɛ yɑɑ. Ɩlɛ tǝ kɑɑ tɑsɑ yɑʋ kɛ yem kɛ́tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.
  5. Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tiiwɑ sɩ ɩ nɑɑkɩ ɩcɑtɛ nɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ŋku yǝlɑɑ piyɑ ŋmɑwɑ tɔ.
  6. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ́sɩ: Ɩ ́nɑwɑ, pɑ tǝnɑ ɩsǝntɔ pɑ kɛ́yǝlɑɑ kʋlʋmɑɑ kɛ,́ nɑ pɑ kɑɑ nsǝmlɛ kʋlʋmtǝlɛ. Pɑ cɑɑlʋɣʋ ɩsǝntɔ tɔ pʋlʋpʋ kɑɑ kɑɣɑtɩ- wɛɣɛ mpi pɑɑ hɔkɔ sɩ pɑ lɑkɩ tɔ pǝ tɑɑ.
  7. Ɩlɛ mɑɑ tii nɑ mɑ liɣiti pɑ nsǝmlɛ nɑ pɑ́tɑɑ nɩɩkɩ tǝmɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
  8. Ntɛnɑ Tɑcɑɑ yɑsɩ-wɛɣɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ nɑ pɑ́ yele pɑ ɩcɑtɛ ŋmɑʋ.
  9. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ pɑ́hɑ ɩcɑtɛ ntɛɣɛ hǝtɛ sɩ Pɑpɛɛlɩ. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ liɣitɑ yǝlɑɑ nsǝmlɛ, nɑ ɩ́yɑsɩ-wɛɣɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ.

Source: Kɑncɑɑlɑɣɑ. PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA. Portions of the Holy Bible in the Lokpa language of Benin. SIM 1999.

Contributed by Wolfgang Kuhl

More information about Lukpa
https://en.wikipedia.org/wiki/Lukpa_language
http://www.ethnologue.com/18/language/dop

Tower of Babel in Gur languages

Bariba, Frafra, Hanga, Konkomba, Lukpa, Moba, Mossi, Tammari, Tampulma, Wali

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.