Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Български (Bulgarian)


The Tsarigrad (Constantinople) Edition (1871)

 1. И по всичкѫ-тѫ земѭ бѣше единъ языкъ, и единъ гласъ.
 2. И когато тръгнѫхѫ отъ истокъ, намѣрихѫ поле въ земѭ-тѫ Сенааръ; и населихѫ ся тамъ.
 3. И рекохѫ си единъ на другый: Елате да направимъ кырпичи, и да гы изпечемъ въ огнь, и употрѣбихѫ кырпичи-тѣ вмѣсто камьніе, а смолѫ-тѫ употрѣбихѫ вмѣсто калъ.
 4. И рекохѫ: Елате, да си съградимъ градъ и стьлпъ, на който вьрхъ-тъ да стига до небе-то: и да си придобыемъ име, за да ся не разсѣемъ по лице-то на всичкѫ-тѫ земѭ.
 5. А Господъ слѣзе да види градъ-тъ и стьлпъ-тъ, който градяхѫ человѣческы-тѣ сынове.
 6. И рече Господь: Ето, едниъ народъ, и всичкы иматъ единъ языкъ, и начнѫхѫ да правятъ това: и сега не ще може да имъ ся възбрани всичко което сѫ намыслили да направятъ.
 7. Елате, да слѣземъ, и да смѣсимъ тамъ языкъ-тъ имъ, щото единый-ть да не разумѣва языкъ-тъ на другый-ть.
 8. И разсѣя гы Господь отъ тамъ по лице-то на всичкѫ-тѫ земѭ: и прѣстанѫхѫ да зидатъ градъ-тъ.
 9. За това ся нарече име-то му Вавилонъ (смѣшеніе): защото тамъ смѣси Господь языкъ-тъ на всичкѫ-тѫ земѭ: и отъ тамъ гы разсѣя Господь по лице-то на всичкѫ-тѫ земѭ.

Source: https://imgur.com/bY5gkIU - transcribed by Corey Murray


Библия, ревизирано издание (BPB) - Protestant Bible (1924)

Вавилонската кула

 1. А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор.
 2. След като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха.
 3. И си казаха един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал.
 4. И казаха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
 5. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха хората.
 6. И Господ каза: Щом като те са един народ, говорещ общ език, и са почнали да правят това; и няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да било нещо, което биха намислили да направят.
 7. Нека слезем и там да разбъркаме езика им, така че едни други да не разбират езика си.
 8. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града.
 9. Затова той бе наречен Вавилон[a], защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Source: BibleGateway


Bulgarian Bible (1940)

 1. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор.
 2. И като потеглюваха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха
 3. И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал.
 4. И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
 5. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците.
 6. И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят.
 7. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си.
 8. Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града.
 9. За това той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Source: BibleGateway

Transliteration

 1. A po cjalata zemja se upotrebjavaše edin ezik i edin govor.
 2. I kato potegljuvaha čovecite kãm iztok, nameriha pole v Senaarskata zemja, gdeto se i zaseliha.
 3. I rekoha: si edin na drug: Elate, da napravim tuhli i da gi izpečem v ogãnja. Tuhli upotrebjavaha vmesto kamãni, a smola upotrebjavaha vmesto kal.
 4. I rekoha Elate, da si sãgradim grad, daže kula, čijto vrãh da stiga do nebeto; i da si spečelim ime, da ne bi da se razprãsnem po liceto na cjalata zemja.
 5. A Gospod sleze da vidi grada i kulata, koito gradjaha čovecite.
 6. I reče Gospod: Eto, edni ljude sa, i vsički govorjat edin ezik; i tova e koeto sa počnali da pravjat; i ne šte može veče da im se zabrani, kakvo da bilo nešto, što biha namislili da napravjat.
 7. Elate da slezem, i tam da razbãrkame ezika im, tãj štoto edin drugi da ne razbirat ezika si.
 8. Taka Gospod gi razprãsna ot tam po liceto na cjalata zemja; a te prestanaha da gradjat grada.
 9. Za tova toj se naimenuva Vavilon, zaštoto tam Gospod razbãrka ezika na cjalata zemja; i ot tam Gospod gi razprãsna po liceto na cjalata zemja.

Listen to a recording of this text

Information about Bulgarian | Phrases | Numbers | Time | Family words | Weather words | Tongue twisters | Tower of Babel | Bulgarian courses on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Learn Bulgarian online with BulgarianPod101
Learn Bulgarian with Ling

Tower of Babel in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Church Slavonic, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, (Old) Ruthenian, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian, Ukrainian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com