Tower of Babel in Amharic

Transliteration

  1. mədərəmə hulu bäʾänədə qwanəqwana bäʾänədə nəgəgərə näbäräčə.
  2. käməsəraqəmə tänäsətäwə bähedu gize bäsänaʾorə mədərə ʾänədə meda ʾägäñu: bäziyamə täqämät'u.
  3. ʾərəsə bärəsačäwəmə. nu፥ t'ubə ʾənəsəra፥ bäʾəsatəmə ʾənətäኵsäwə täbabalu. t'ubumə ʾənədä dənəgayə honälačäwə: yämədərəmə zəfatə ʾənədä č'əqa honäčəlačäwə.
  4. ʾənədihəmə. nu läʾəña kätämana rasu wädä sämayə yämidärəsə gənəbə ʾənəsəra: bämədərə layə sanəbätänəmə səmačənənə ʾənasət'ärawə ʾälu.
  5. ʾəgəziʾäbəherəmə yäʾädamə ləǧočə yäsärutənə kätämana gənəbə lämayätə wärädä.
  6. ʾəgəziʾäbəherəmə ʾälä. ʾənäho፥ ʾənärəsu ʾänədə wägänə načäwə፥ lähulumə ʾänədə qwanəqwa ʾälačäwə: yəhənəmə lämadərägə ǧämäru: ʾähunəmə yasäbutənə hulu lämäsəratə ʾäyəkäläkälumə.
  7. nu፥ ʾənəwərädə: ʾänədu yäʾänədunə nägärə ʾənədayəsämawə qwanəqwačäwənə bäziya ʾənədäbaləqäwə.
  8. ʾəgəziʾäbəherəmə käziya bämədərə hulu layə bätänačäwə: kätämayətunəmə mäsəratə täwu.
  9. səläzihəmə səməwa babilonə täbalä፥ ʾəgəziʾäbəherə bäziya yämədərənə qwanəqwa hulu däbaləqwaləna: käziyamə ʾəgəziʾäbəherə bämədərə hulu layə ʾənärəsunə bätənoʾäčäwalə.

Information about Amharic | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Books about and in Amharic on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Learn Amharic with uTalk

Amharic language resources on Amazon

Start speaking Amharic

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Ge'ez, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com