Tower of Babel in Amharic

Transliteration

  1. mədərəmə hulu bäʾänədə qwanəqwana bäʾänədə nəgəgərə näbäräčə.
  2. käməsəraqəmə tänäsətäwə bähedu gize bäsänaʾorə mədərə ʾänədə meda ʾägäñu: bäziyamə täqämät'u.
  3. ʾərəsə bärəsačäwəmə. nu፥ t'ubə ʾənəsəra፥ bäʾəsatəmə ʾənətäኵsäwə täbabalu. t'ubumə ʾənədä dənəgayə honälačäwə: yämədərəmə zəfatə ʾənədä č'əqa honäčəlačäwə.
  4. ʾənədihəmə. nu läʾəña kätämana rasu wädä sämayə yämidärəsə gənəbə ʾənəsəra: bämədərə layə sanəbätänəmə səmačənənə ʾənasət'ärawə ʾälu.
  5. ʾəgəziʾäbəherəmə yäʾädamə ləǧočə yäsärutənə kätämana gənəbə lämayätə wärädä.
  6. ʾəgəziʾäbəherəmə ʾälä. ʾənäho፥ ʾənärəsu ʾänədə wägänə načäwə፥ lähulumə ʾänədə qwanəqwa ʾälačäwə: yəhənəmə lämadərägə ǧämäru: ʾähunəmə yasäbutənə hulu lämäsəratə ʾäyəkäläkälumə.
  7. nu፥ ʾənəwərädə: ʾänədu yäʾänədunə nägärə ʾənədayəsämawə qwanəqwačäwənə bäziya ʾənədäbaləqäwə.
  8. ʾəgəziʾäbəherəmə käziya bämədərə hulu layə bätänačäwə: kätämayətunəmə mäsəratə täwu.
  9. səläzihəmə səməwa babilonə täbalä፥ ʾəgəziʾäbəherə bäziya yämədərənə qwanəqwa hulu däbaləqwaləna: käziyamə ʾəgəziʾäbəherə bämədərə hulu layə ʾənärəsunə bätənoʾäčäwalə.

Information about Amharic | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

Learn Amharic with uTalk

Start speaking Amharic

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Ge'ez, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]