Useful phrases in Amharic

A collection of useful phrases in Amharic, a Semitic language spoken in Ethiopia and Eritrea.

Key to abbreviations: inf = informal, frm = formal, >m = said to men, >f = said to women, pl = said to more than one person.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

English ኣማርኛ (Amharic)
Welcome እንኳን ደህና መጣህ።
(ənkwan dähna mäṭṭah) m
እንኳን ደህና መጣሽ።
(ənkwan dähna mäṭṭaš) f
እንኳን ደህና መጣችሁ።
(ənkwan dähna mäṭṭaččhu) pl
Hello (General greeting) ሰላም። (sälam) [peace] - inf
ታዲያስ። (tadyass) - inf [how is it?] - inf
ጤና ይስጥልኝ። (ṭenaisṭəlləň) >frm
[may he (God) give you health on my behalf]
How are you? እንደምን አለህ፧
(əndämən alläh?) >m
እንደምን አለሽ፧
(əndämən alläš?) >f
እንደምን አላችሁ፧
(əndämən allaččhu?) - pl
Reply to 'How are you?' ደህና ነኝ። (dähna näň)
Long time no see ረጂም ጊዜ ከተለያየን።
(räǧǧim gize kätäläyayän)
What's your name? ስምህ ማን ነው፧ (səməh man näw?) >m
ስምሽ ማን ነው፧ (səməš man näw?) >f
የእርስዎ ስም ማን ነው፧ (yärswo səm man näw?) frm
My name is ... የኔ ስም... ነው (yäne səm ... näw)
ስሜ ... ነው። (səme ... näw)
Where are you from? ከየት ነህ፧ (käyät näh?) >m
ከየት ነሽ፧ (käyät näš?) >f
ከየት ኖት፧ (käyät not?) frm
አንተ ከየት ነህ፧ (antä käyät näh?) >m
አንቺ ከየት ነሽ፧ (anchi käyät näš?) >f
እርስዎ ከየት ኖት፧ (ərswo käyät not?) frm
I'm from ... እኔ ከ ... ነኝ። (əne kä ... näň)
ከ ... ነኝ። (kä ... näň)
Pleased to meet you ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል
(səlätäwawäqən däs bəloňňall)
Good morning
(Morning greeting)
እንደምን አደርክ? (əndämən addärk?) >m
እንደምን አደርሽ? (əndämən addärš?) >f
አንደምን አደሩ? (əndämən addäru?) frm
[how did you pass the night?]
Good afternoon
(Afternoon greeting)
እንደምን ዋልክ? (i'ndemin walik?) - m
እንደምን ዋልሽ? (i'ndemin walish?) - f
አንደምን ዋሉ (i'ndemin walu) - frm
[how did you spend the day?]
Good evening
(Evening greeting)
አንደምን አመሸህ?
(əndämən amäššäh?) >m
ምሽቱን እንዴት አሳለፍከው?
(məššətun əndet asalläfkäw?) >m
አንደምን አመሸሽ?
(əndämən amäššäš?) >f
ምሽቱን እንዴት አሳለፍሽው?
(məššətun əndet asalläfšəw?) >f
አንደምን አመሹ?
(əndämən amäššu?) frm
[how did you spend the evening?]
Good night ደህና እደር (dähna där) >m
ደህና እደሪ (dähna däri) >f
ደህና እደሩ (dähna däru) frm/pl
Goodbye
(Parting phrases)
ቻው (chaw) - inf
ደህና ሁን (dähna hun) - m
ደህና ሁኚ (dähna hunyi) - f
ደህና ሁኑ (dähna hunu) - pl
Good luck! መልካም እድል (mälkam əddəl) - inf
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
ለጤናችን (läṭenaččən)
ለፍቅራችን (läfəqraččən)
ለጓደኛነታችን (lägwadäňňannätaččən)
Have a nice day መልካም ቀን።
(mälkam qän)
መልካም ቀን ይሁንልህ።
(mälkam qän yəhunəlləh) >m
መልካም ቀን ይሁንልሽ።
(mälkam qän yəhunəlləš) >f
መልካም ቀን ይሁንላችሁ።
(mälkam qän yəhunəllaččhu) - pl
Bon appetit /
Have a nice meal
ብላ (bəla) - eat! >m
ብዪ (biy) - eat! >f
ብሉ (bəlu) - eat! - pl
መልካም ምግብ (mälkam məgəb) - good feasting
Bon voyage /
Have a good journey
መልካም ጉዞ። (mälkam guzo)
መልካም ጉዞ ይሁንልህ። (mälkam guzo yəhunəlləh) >m
መልካም ጉዞ ይሁንልሽ። (mälkam guzo yəhunəlləš) >f
መልካም ጉዞ ይሁንላችሁ። (mälkam guzo yəhunəllaččhu) - pl
Do you understand? ገባሀ? (Gäbah?) >m
ገባሸ? (Gäbaš?) >f
I understand ገባኝ (gäbbaň) - it entered me
I don't understand አልገባኝም (algäbbaňem) - it didn't enter me
I don't know አላውቅም (alawqəm)
Please speak more slowly እባክህ ቀስ ብለህ ተናገር።
(əbakəh qässə bəlläh tänagär) >m
እባክሽ ቀስ ብለሽ ተናገሪ።
(əbakəš qässə bəlläš tänagäri) >f
እባካችሁ ቀስ ብላችሁ ተናገሩ።
(əbakaččhu qässə bəlläččhu tänagäru) pl
እባክዎ ቀስ ብለው ይናገሩ።
(ebakwo qäs beläw yenagäru) - frm
Please say that again እባክህ ያልከዉን ድገምልኝ።
(əbakəh yalkäwn dəgäməlləň) >m
እባክሽ ያልሽዉን ድገሚልኝ።
(əbakəš yalššəwn dəgämilləň >f
እባካችሁ ያላችሁትን ድገሙልኝ።
(ebakaččhu yalaččhuten degämulleñ) - pl
እባክዎ ያሉትን ይድገሙልኝ።
(ebakwo yaluten yedegämulleñ) - frm
Please write it down እባካችሁ ያላችሁትን ድገሙልኝ።
(ebakaččhu yalaččhuten degämulleñ) - pl
እባክዎ ያሉትን ይድገሙልኝ።
(ebakwo yaluten yedegämulleñ) - frm
Do you speak Amharic? አማርኛ ትችላለህ? (amariňňa təčəlalläh) >m
አማርኛ ትችያለሽ? (amariňňa təčiyalläš) >f
አማርኛ ትችላላችሁ? (amariňňa təčəlallaččhu) pl
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
አዎ፣ ትንሽ (aw tənəš)
How do you say ... in Amharic? እንዴት ነው … በአማርኛ የምለው?
(endiet näw … bä’amareñña yämmeläw)
… በአማርኛ ምን ይባላል?)
(… bä’amareñña men yebbalal)
Excuse me ይቅርታ (yəqərta) - forgivness
How much is this? ስንት ነው ዋጋው፧ (sənttə näw wagaw?)
Sorry አዝናለሁ (azənallähw)- I am sorrowful
Please እባክህ (əbakəh) - m
እባክሽ (əbakəš) - f
እባክዎን (əbakown) - frm - I beg of you
Thank you አመሰግናለሁ
(amäsäggänallähw) - I praise you
በጣም አመሰግናለሁን
(bäṭam amäsäggänallähun)
Reply to thank you ምንም አይደለም
(mənəm aydälläm) - it is nothing
ችግር የለም
(čəggər yälläm) - there is no problem
Where's the toilet / bathroom? ሽንት ቤት የት ነው?
(šəntə bet yätə näw) - inf
መጸዳጃ ክፍል የት ነዉ?
(mäs'ädaǧǧa kəfl yätə näw) - frm
This gentleman will pay for everything ለሁሉም ይህ ሰዉየ ይከፍላል።
(lähulum yəh säwye yəkäflall)
This lady will pay for everything ለሁሉም ይህች ሴትዮ ትከፍላለች።
(lähulum yəč setyo təkäflalläč)
Would you like to dance with me? ከኔ ጋር መደነስ ትፈልጋለህ።
(käne gar mädänäs təfälləgalläh?) >m
ከኔ ጋር መደነስ ትፈልጊያለሽ።
(käne gar mädänäs təfälləgiyalläš?) >f
I like you (as a friend) እወድሀለሁ። (əwäddəhallähw) >m
እወድሻለሁ። (əwäddəšallähw) >f
I love you አፈቅርሻለሁ። (əfäqrəšallähw) >f
አፈቅርሀለሁ። (əfäqrəhallähw) >m
Get well soon ምህረቱን ያምጣልህ። (məhərätun yamṭalləh) >m
ምህረቱን ያምጣልሽ። (məhərätun yamṭalləš) >f
(may his (God's) mercy come for you)
Go away! ሂድ! (hid) >m
ሂጂ! (hiǧǧi) >f
ሂዱ! (hidu) - pl
Leave me alone! ለቀቅ አርገኝ። (läqäq arrəgäň) >m
ለቀቅ አርጊኝ። (läqäq arrəgiň) >f
Help! እርዳኝ (ərdaň!) >m
እርጂኝ (ərǧǧiň!) >f
እርዱኝ (ərduň!) - pl
Fire! እሳት (əsat!)
Stop! ቁም! (qum) >m
ቁሚ! (qumi) >f
Call the police! ፖሊስ ጥራ። (polis ṭərra!) >m
ፖሊስ ጥሪ ። (polis ṭərri!) >f
ፖሊስ ጥሩ ። (polis ṭərru!) - pl
Christmas greetings መልካም ገና (melikami gena)
New Year greetings እንኳን አደረሰህ (ənkwan adärräsäh) >m
እንኳን አደረሰሽ (ənkwan adärräsäš) >f
እንኳን አደረሱ (ənkwan adärräsu) - frm
እንኳን አደረሳችሁ (ənkwan adärräsaččhu) - pl
[even you have ushered in (the holiday)!]
እንኳን አብረው አደረሰን (ənkwan abräw adärräsän)
[reply - even we have ushered in together!]
Easter greetings መልካም ፋሲካ (mälkam fasika)
Birthday greetings መልከም ልደት (mälkam lədät)
Congratulations! እንኳን ደስ አለዎ! (Inikwani desi ālewo!)
One language is never enough አንድ ቋንቋ ብቻ በቂ አይደለም
(and qwanqa bəča bäqi aydälläm)
My hovercraft is full of eels የኔ ማንዣበቢያ መኪና በዓሣዎች ተሞልቷል
(yäne manžabäbia mäkina bä'asawoch tämoltwal) - ["fish"]
የኔ ማንዣበቢያ መኪና በእባቦች ተሞልቷል
(yäne manžabäbia mäkina bä'əbaboch tämoltwal) - ["snakes"]
(there is no word for eels in Amharic)

Download the audio files (Zip format, 323K)

Corrections and additions by Joshua Smolders and Adam Young

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Hear some Amharic phrases

Information about Amharic | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Books about and in Amharic on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Learn Amharic with uTalk

Amharic language resources on Amazon

Start speaking Amharic

Links

Other collections of Amharic phrases (some with audio)
http://ilanguages.org/amharic_phrases.php
http://learn101.org/amharic_phrases.php
https://wikitravel.org/en/Amharic_phrasebook
https://www.youtube.com/amharic4rastafari

Phrases in Semitic languages

Amharic, Arabic (Egyptian), Arabic (Lebanese), Arabic (Modern Standard), Arabic (Moroccan), Aramaic, Assyrian, Hausa, Hebrew, Maltese

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com