The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

ܣܘܪܝܝܐ (Syriac)

ܦܘܠܓ ܠܫ̈ܢܐ ܀

  1. ܘܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܠܫܢܐ ܚܕ ܘܡܡܠܠܐ ܚܕ.
  2. ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܫܩܠܘ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܐܫܟܚܘ ܦܩܥܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܢܥܪ ܘܝܬܒܘ ܬܡܢ.
  3. ܘܐܡܪܘ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ. ܬܘ ܢܪܡܐ ܠܒܢ̈ܐ ܘܢܘܩܕ ܐ̈ܢܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܠܒܬܐ ܠܟܐܦܐ. ܘܣܝܕܐ ܗ̇ܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡ̇ܠܛܐ.
  4. ܘܐܡܪܘ. ܬܘ ܢܒܢܐ ܠܢ ܩܪܝܬܐ. ܘܡܓܕܠܐ ܕܪܫܗ ܒܫܡܝܐ. ܘܢܥܒܕ ܠܢ ܫܡܐ. ܕܠܡܐ ܢܬܒܕܪ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܀
  5. ܘܢܚܼܬ ܡܪܝܐ ܠܡܚܙܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܡܓܕܠܐ ܕܒ̇ܢܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ
  6. ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ. ܗܐ ܥܡܐ ܚܕ ܘܠܫܢܐ ܚܕ ܠܟܠܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ. ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܬܒܨܪ ܡܢܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ.
  7. ܬܘ ܢܚܘܬ ܘܢ̇ܦܠܓ ܬܡ̇ܢ ܠܫ̈ܢܐ. ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܓܒܪ ܠܫܢ ܚܒܪܗ.
  8. ܘܒ̇ܕܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܬܡܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܘܦܫܘ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܩܪܝܬܐ.
  9. ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܼܪܐ ܫܡܗ̇ ܒܒܠ. ܡܛܠ ܕܬܡ̇ܢ ܒܠܒܠ ܡܪܝܐ ܠܫ̈ܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܘܡܢ ܬܡ̇ܢ ܒ̇ܕܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܀

You can also see the above text as an image if it doesn't display correctly in your browser.

Information about Syriac | Tower of Babel

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Ge'ez, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com