Useful phrases in Bassa

A collection of useful phrases in Bassa (Ɓǎsɔ́ɔ̀), a Western Kru language spoken in Liberia and Sierra Leone.

Jump to phrases

See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

Phrase Ɓǎsɔ́ɔ̀ (Bassa)
Welcome Ḿ kpɔ̃ m̀ hwìǐ (sg)
À kpɔ̃ m̀ hwìǐ (pl)
Hello (General greeting) M̀ mɔ́ínǹ (sg)
Ɓě mɔ́ínǹ (pl)
Hello (on phone) M̀ mɔ́ínǹ ɖéé
How are you? À wɔ̃́ ɖé m̀ gboe?
Reply to 'How are you?' Ɖé pɛɛ̀ nío
Long time no see À ɓɔ́ó dyéɛ̀n nyɛ
What's your name? Xwɛ̌ nì nyɛ́nɛ́ jǔɛ́?
Xwɛ̌ nì nyɛ́nɛ́ jǔ kɛ́?
My name is ... Ní nyɛ́nɛ́ mɔ̀…
Where are you from? Dɛ̌ m̀ sɔ̀ kɛ́?
I'm from ... Ḿ sɔ̀ ɖé …
Pleased to meet you Ḿ kpá múàǔn ɓɛ́ ḿ ké m̀ dyɛ́ɛ
Good morning
(Morning greeting)
M̀ mɔ́ínǹ
Good afternoon
(Afternoon greeting)
M̀ hwèɖèǐnǹ
Good evening
(Evening greeting)
M̀ hwèɖèǐnǹ
Good night Nì hwuɖu ɖǎ hwɔo
Goodbye
(Parting phrases)
M̀ hwuɖuáo (sg)
Ɓě hwuɖuáo (pl)
Good luck! Mana nì m̀ kɔ̃o! (sg)
Mana nì ɓě kɔ̃o! (pl)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
À kɔìn gáɖásì dyí!
Nì dyɔɔ̀ mɛ wóɖó mú!
Have a nice day Nì wéɔ̀ mɛ nɔ̀mɔ̀ dyíino
Bon appetit /
Have a nice meal
Nì zùo!
Mu dyúa!
Bon voyage /
Have a good journey
M̀ hwuɖuáo
Nì hwìèɔ̀ mɛ pɛ́ɛ̀ dyío
Yes Ǹdye
Èè
No Gbào
Maybe Kɛbì
I don't know Ḿ se dyuò
Ḿ seɛ dyí dyuò
Do you understand? M̀ wɔ̃́ɔ múinǹ?
I understand Ḿ wɔ̃́ɔ múin
I don't understand Ḿ seɛ múin wɔ̃́
Please speak more slowly Ma mú ɓɛ́ m̀ ké wùɖù
Please say that again Kpa nì wuɖuɔ̀ kɔ̃in ɖe
Please write it down Céèɛ̀ ɓíɖíi
Do you speak English? Nì po xwí-wùɖùù?
Do you speak Bassa? Nì po Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖùù?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Ǹdye, ḿ po ɖò wè
Do you speak a language
other than
Bassa?
Nì po wuɖu kà kò ɖò ɓó Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù wáúnǹ?
Speak to me in Bassa Po ḿ Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù gbo
How do you say ... in Bassa? Xwɛ̌ m̀ nyu … ɖáa ɖé Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù múɛ́?
Excuse me M̀ kã̀fĩ́áo
How much is this? Jĩ̀ xwɛ̌ m̀ pèɖèìn ɖɛ nìà kɛɛ́?
Sorry M̀ kpa gɔ̃̌
Ḿ kpá wìǐn
Please M̀ zùo
Nì zùo
Thank you M̀ zùo
Nì zùo
Reply to thank you Èè
Where's the toilet / bathroom? Dɛ̌ ɓě mùìn hwìè xwíníín nyɛ́?
Dɛ̌ dèɖèìn-gbòɔ̀ ɖé?
This gentleman will pay for everything Gàa nìà kɛ mu ɖɛ séín ɓěɔ̀ jè pɛ́ɛ̀ìn
This lady will pay for everything Màa nìà kɛ mu ɖɛ séín ɓěɔ̀ jè pɛ́ɛ̀ìn
Would you like to dance with me? M̀ mɔ́ ɓɛ́ ḿ kè mɔ̀ ké dyeè?
Do you come here often? Nì dyi dà kpɛ́-kpɛ́ɛ̀?
I miss you Nì tó nyu ḿ ní
I love you Ḿ ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ mú
Get well soon M̀ mɛ fṹà dyi kánáuńo
Go away! Sɔ̀ ḿ bũ!
Leave me alone! Táà ḿ dyi
Help! Kpá ḿ gboe!
Fire! Ɔ mɔ̀ nyɛo!
Stop! Ɓɔ́ ná nyuɛ!
Call the police! Ɖá pòɖésì!
Christmas greetings Nì Mɔ̀sìo
New Year greetings Nì Zɔ̃ Ɖìèo
Easter greetings Nì Ísɔ̀ɖɔ̀o
Birthday greetings Nì wóɖó-wèɔ̀o
Congratulations! Nì zùo mìɔo!
One language is never enough Wuɖu dyúáɖò po-po se dyíin nɔ̀mɔ̀
My hovercraft is full of eels

Hear a recording of all of these phrases

Download all the audio files

Phrases and recordings povided by Charles Riley and Don Slager

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Information about Bassa | Phrases | Numbers | Tower of Babel

Phrases in Kru languages

Bassa, Bete (Daloa)

Phrases in other languages

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com